Strona główna » Katedra Bankowości
Katedra Bankowości
Aktualizacja: Wtorek, 09 stycznia 2018 roku, godz. 07:56
Katedra Bankowości
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 71
58 523 11 08

Katedra Bankowoœści powstała 1 wrzeœnia 1993 r. w wyniku wydzielenia z Zespołowej Katedry Finansów. Pierwszym jej kierownikiem był prof. Marian Łukaszewski, założyciel i Prezes Sopot Banku S.A.

Od roku 2003 Katedrą kieruje prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z problematyki:

 • bankowoœści uniwersalnej, inwestycyjnej, korporacyjnej, detalicznej i hipotecznej,
 • rynków finansowych i giełd papierów wartośœciowych,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • technik sprzedaży dla poœredników finansowych.

Specjalnoœścią Katedry jest przygotowanie studentów do pracy w bankowośœci i w doradztwie finansowym. Absolwenci tej specjalnośœci pracują głównie w krajowych i zagranicznych bankach, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich i instytucjach ubezpieczeniowych oraz biurach doradztwa gospodarczego.

Pracownicy Katedry są autorami i współautorami wielu książek i artykułów naukowych. Do najważniejszych książek w ostatnich latach należy zaliczyć:

 • L. Pawłowicz, J.K. Bielecki (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, wydanie II, CeDeWu, Warszawa 2015,
 • E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011,
 • J. Gwizdała, Ryzyko w działalnoœci banku komercyjnego, Wyd. UG, Sopot 2011,
 • K. Śledzik, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, FRUG, Gdańsk 2011,
 • E. Ostrowska, Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2009,
 • E. Ostrowska Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005,
 • B. Lepczyński (red.) Bankowoœć detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2005,
 • L. Pawłowicz (red.) Ekonomika Przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane. Oddk, Gdańsk 2005.
 • A. Dżuryk, List zastawny a stabilność polskiego systemu finansowego,
  Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2017

   

Pracownicy Katedry zaangażowani są również w działalność praktyczną taką jak:

 • dr M. Borsuk jest starszym ekonomistą w Departamencie Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego,
 • dr B. Lepczyński jest Wiceprezesem ds. Procedur Ratingowych Instytutu Analiz i Ratingu przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 • prof. E. Ostrowska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Stowarzyszeni Finansów i Bankowości,
 • prof. L. Pawłowicz jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki BEST S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., Dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowej oraz Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,
 • dr M. Penczar jest Dyrektorem obszaru badawczego Bankowość i Rynki Finansowe w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową,
 • dr K. Śledzik jest specjalistą ds. innowacji i transferu technologii w Centrum Transferu Technologii UG,
 • prof. R. Wierzba jest członkiem stowarzyszenia Comité Jean Fourastié w Paryżu.

 

Przy Katedrze Bankowośœci działa Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowoœci „Hossa”, które powstało w 1996 r. Działalnośœć Koła koncentruje się na następujących zagadnieniach: organizacja warsztatów, seminariów i konferencji, spotkania z praktykami biznesu i osobistośœciami życia gospodarczego, udział w konkursach i casestudies. Opiekunem Koła Naukowego jest dr Adam Barembruch i dr Karol Śledzik.