Strona główna » Beata Jackowska
Beata Jackowska
Beata Jackowska

dr hab. Beata Jackowska, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor UG
235
(+48 58) 523 11 28

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.30-15.00
pok. 235
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.30-15.00
pok. 235

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Demografia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Modele parametryczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Modele parametryczne
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Problematyka seminarium dotyczy metod analizy danych i ich wykorzystania przede wszystkim do oceny ryzyka występującego w życiu ekonomiczno-społecznym, a także do identyfikacji czynników ryzyka, np. ryzyka bezrobocia, niewypłacalności, zakończenia działalności gospodarczej, wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

W ramach seminarium mogą być realizowane tematy m. in. z następujących obszarów:

 1. Statystyczna ocena ryzyka: konstrukcja modeli ryzyka na podstawie danych empirycznych (np. szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia badanego zdarzenia losowego), klasyfikacja ryzyka (podział jednostek badania na rozłączne jednorodne grupy ryzyka).
 2. Metoda scoringowa oceny ryzyka: punktowa ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia na podstawie cech badanych jednostek (np. punktowa ocena wniosku ubezpieczeniowego, kredytowego).
 3. Metody analizy przeżycia (historii zdarzeń) w badaniu czasu upływającego do wystąpienia zdarzenia losowego (np. do wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, do zakończenia działalności gospodarczej).
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

The seminar's issues relate to data analysis methods and their use primarily to assess the risk of economic and social life, as well as to identify risk factors, e.g. unemployment risk, insolvency, termination of business, occurrence of an insurance event.

As part of the seminar topics can be implemented, among others from the following areas:

 • Statistical risk assessment: construction of risk models based on empirical data (e.g. estimation of the probability of occurrence of a random event), risk classification (division of study units into disjoint homogeneous risk groups).
 • Risk scoring method: scoring the likelihood of an event based on the characteristics of the units being examined (e.g. scoring the insurance, credit application).
 • Methods for analysing survival (history of events) in the study of the time elapsed to the occurrence of a random event (e.g. to the occurrence of an insurance event, to the termination of economic activity).
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

Tytuł seminarium: Ubezpieczenia życiowe, emerytalne i zdrowotne – zasady funkcjonowania oraz metody oceny ryzyka.

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia wchodzące w zakres ubezpieczeń: życiowych, emerytalnych, zdrowotnych oraz społecznych, a także zagadnienia dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz ryzyka występującego w życiu gospodarczo-społecznym (np. ryzyko kredytowe, ryzyko bezrobocia).

Przykładowa tematyka prac magisterskich:

 1. Ubezpieczenia na życie: analiza rynków ubezpieczeń na życie w Polsce i na świecie, metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie, kalkulacja składek w ubezpieczeniach na życie a przyjęty model przeżycia, porównanie produktów ubezpieczeniowych.
 2. Ubezpieczenia emerytalne: wpływ demograficznego starzenia się społeczeństwa na funkcjonowanie systemu emerytalnego, reformy systemów emerytalnych w Polsce i na świecie, prognozy wysokości emerytur w polskim zreformowanym systemie emerytalnym, analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych, perspektywy rozwoju pracowniczych programów emerytalnych oraz indywidualnych kont emerytalnych.
 3. Ubezpieczenia zdrowotne: ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, prywatne i publiczne ubezpieczenia zdrowotne, zjawiska demograficzne (procesy zachorowalności i umieralności) a ubezpieczenia zdrowotne.
 4. Ocena ryzyka: zastosowanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń) do badania czasu upływającego do wystąpienia zdarzenia oraz metod scoringowych do punktowej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia (np. punktowa ocena wniosku ubezpieczeniowego, kredytowego).

Praca magisterska powstaje w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie studiów poszerzoną o zagadnienia poznane podczas seminarium. Przygotowując pracę studenci mogą korzystać z danych opublikowanych np. przez GUS, KNF, ZUS, OECD, jak też napisać pracę w oparciu o badania własne. Seminarzyści otrzymają pomoc w przypadku chęci wykorzystania w analizie danych oprogramowania statystycznego: SPSS lub STATISTICA.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

Egzaminy i zaliczenia

 • Demografia [w, II poł. sem.]
 • grupa: S32-41
  Środa 05.02.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

 • Zastosowania matematyki w ekonomii [ćw]
 • grupa: N12-31
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N12-32
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

Publikacje