Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Aktualności
P. Antonowicz powołany do funkcji Kierownika MPS przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach Ekonomia i Finanse oraz Nauki o Zarządza »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 lipca 2019 roku

Na podstawie par. 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim (tekst jedn. załącznik do zarządzenia nr 57/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2016 r., ze zm.), dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. z dniem 27 czerwca 2019 r. został powołany na stanowisko Kierownika Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz „Nauki o zarządzaniu i jakości”, prowadzonych wspólnie przez Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw.
Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zespół WZR UG w składzie: P. Antonowicz, R. Bęben, M. Chmielewski i R. Płoska – prace eksperckie w Projekcie: Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

Od stycznia do końca czerwca 2019 r. trwały prace eksperckie powołanego zespołu pracowników Wydziału Zarządzania UG w ramach czterech zadań w projekcie finansowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą: „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018-2019 (nr projektu: 0003/SDU/2018/18; kwota finansowania 700 tys. zł). W skład zespołu z ramienia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego weszli:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. (KEP WZR UG)
 2. dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw. (KM WZR UG)
 3. dr Mariusz Chmielewski (KEP WZR UG)
 4. dr Renata Płoska (KEP WZR UG)

Niezależne prace analityczne Zespołu WZR UG obejmowały w szczególności realizację studiów wykonalności w ramach następujących podzadań w Projekcie:

 1. Wykonanie autorskich założeń programów motywujących pracowników uczelni do pozyskania funduszy na badania naukowe ze środków zewnętrznych bazujących na systemie małych grantów, kompleksowej polityce dodatkowego wynagradzania, systemie efektywnych szkoleń w zakresie uzyskiwanych środków finansowych z instytucji zagranicznych lub organizacji międzynarodowych na realizację projektów badawczych oraz podstaw zarządzania projektowego i kompetencji menedżerskich wraz z analizą potencjału rozwoju dyscyplin naukowych w UG w priorytetowych obszarach badawczych.
 2. Wykonanie autorskiego opracowania wieloletniej strategii zwiększenia udziału profesorów z zagranicy w kadrze akademickiej uczelni poprzez analizę i prognozę możliwości realizacji i finansowania badań oraz wykonanie analizy dostępnej infrastruktury kubaturowej, badawczej i aparaturowej w celu przygotowania profesjonalnej oferty dla zagranicznych naukowców wraz z przygotowaniem wieloletniego planu zwiększenia międzynarodowej mobilności pracowników oraz analizą utrzymania Międzynarodowych Agend Badawczych.
 3. Wykonanie kompleksowego programu rozwoju oraz operacyjnej strategii długoterminowej pozyskiwania najzdolniejszych kandydatów na studia w oparciu o nowe lub zmodyfikowane programy kształcenia, przygotowanie interdyscyplinarnej oferty we współpracy z otoczeniem biznesowym, przygotowanie strategii rozwoju anglojęzycznej, specjalistycznej dydaktyki oraz analizę i identyfikację preferencji pracodawców i dynamiki zmian rynku pracy w kontekście nowej oferty dydaktycznej wraz ze strategią adaptacji programów studiów najatrakcyjniejszych doktoranckich w perspektywie tworzenia szkół doktorskich.
 4. Wykonanie koncepcji nowego modelu organizacyjnego uczelni uwzględniającej nowy podział kompetencji pionów kadrowych, zmianę dysponentów uprawnień akademickich, reprezentację i rozwój dyscyplin naukowych oraz dywersyfikację zadań dydaktycznych i in. w perspektywie ograniczenia liczby organów jednoosobowych i kolegialnych w uczelni wraz z analizą utworzenia i dalszego funkcjonowania federacji UG z pomorskimi instytucjami naukowymi oraz opracowanie analizy zarządzania długoterminowymi celami strategicznymi uczelni, w tym analizy efektywności skutecznego wykorzystania infrastruktury kubaturowej i badawczej uczelni.

 5.  

Warsztaty czekoladowe z dr inż. Ewą Malinowską »
Data publikacji: Czwartek, 11 lipca 2019 roku

Mali goście na naszym Wydziale!

W czerwcu na Wydziale Zarządzania UG gościliśmy dzieci i młodzież z trójmiejskich przedszkoli i szkół, którzy uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez dr inż. Ewę Malinowską, które dotyczyły oceny organoleptycznej czekolady.

Na początku czerwca gościły u nas dzieci z Podstawowej Szkoły Społecznej „Niedźwiednik”, a w dniu 26.06.2019 uczestnikami słodkich zajęć były dzieci z przedszkola w Sopocie.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak powstaje czekolada oraz oceniały jakość czekolady poprzez ocenę m.in. wyglądu zewnętrznego, kształtu, barwy czekolady. Jednak najchętniej oceniały smak, zapach i konsystencję tego smacznego produktu.
V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – sukces Projektu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”, organizowana przez Zespół Pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Przewodniczący Rady Naukowej
 2. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 4. dr Alicja Antonowicz
 5. dr Marzenna Czerwińska
 6. dr Mariusz Chmielewski
 7. dr inż. Ewa Malinowska
 8. dr Paulina Nogal-Meger
 9. dr Renata Płoska
 10. dr Joanna Próchniak
 11. dr Joanna Sadkowska
 12. dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 13. mgr Jędrzej Siciński


Konferencja poświęcona była współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku.Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem, determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań.Nasza Konferencja stała się doskonałą platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji była ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w siedmiu monografiach Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.Wszyscy pracownicy KEP w wyjątkowy sposób zaangażowali się zarówno w organizację, jak również prowadzenie kolejnych sesji panelowych podczas obrad. W szczególny sposób należy podkreślić ogrom włożonej pracy i zaangażowanie ścisłego komitetu organizacyjnego – Pani dr inż. Ewy Malinowskiej i Pana mgra Jędrzeja Sicińskiego. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za trud przygotowań i koordynację prac w ramach całego Projektu. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu w Konferencji wzięło udział aż 115 uczestników ze wszystkich najważniejszych instytucji naukowych w Polsce. Nasze wspólne działanie w tym zakresie umacnia nie tylko naszą Jednostkę – Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, ale przyczynia się w szczególności do budowania prestiżu zarówno Wydziału Zarządzania UG, jak i całej naszej Uczelni.

Bardzo dziękuję Panu Prof. dr hab. Jerzemu Bielińskiemu za otwarcie Konferencji, a także moderowanie sesji (wraz z Panem Jędrzejem Sicińskim), poświęconej nowy trendom społeczno-technologicznym (w tym m.in. problematyce Przemysłu 4.0). Szczególne wyrazy podziękowania składam również Pani Prof. dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej za otwarcie obrad i prowadzenie sesji, związanej z szeroko pojętą problematyką kreowania nowych nowych poziomów w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami – przedstawicielami nowego pokolenia. Gorąco dziękuję Pani dr Marzennie Czerwińskiej za wspaniałe prowadzenie sesji związanej z szeroko pojętą przedsiębiorczością (tak na poziomie przedsiębiorstw, jak i JST). Wyrazy uznania należą się również Pani dr Alicji Antonowicz i Panu dr Mariuszowi Chmielewskiemu, którzy moderowali sesję poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także roli, jaką odrywają we współczesnym marketingu media elektroniczne i portale społecznościowe. Doskonała współpraca Pani dr Joanny Sadkowskiej i Pani dr Joanny Próchniak zaowocowała rozwinięciem dyskusji w ramach sesji poświęconej czynnikom budowania przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości przedsiębiorstw. Natomiast sesję poświęconą interdyscyplinarnym zagadnieniom z pogranicza ekonomii i prawa prowadziła Pani dr Paulina Nogal-Meger i Pan Jędrzej Siciński. Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja poświęcona zagadnieniom zrównoważonego rozwoju, jakości i uwarunkowaniom środowiskowym, którą doskonale moderowały Panie: dr inż. Ewa Malinowska oraz dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska.

Serdecznie dziękuję również Pani Justynie Poniewierskiej za administracyjne wsparcie i nadzór nad pracą wykonaną przez zaangażowanych do Projektu Studentów specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa, a w szczególności Paniom: Anastazji Rudnickiej, Marharycie Sorokhan, Paulinie Dembickiej, Adriannie Sosnowskiej, Katarzynie Żaglewskiej, Natalii Borkowskiej, a także Małgorzacie Bazan. Studentkom naszej Specjalności ZRP pragnę bardzo serdecznie podziękować, gdyż okazana nam pomoc organizacyjna stała się nieocenionym wsparciem zarówno dla prelegentów, jak i samych organizatorów Konferencji.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw


 

 


 

P. Antonowicz i P. Skrzyniarz – działalność ekspercka w zakresie opracowania Strategii Innowacyjności oraz Strategicznej Agendy Badawczej – na zlecenie GK GRUPY »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

W wyniku wygranego przetargu przez Zespół Ekspertów UG w składzie: dr hab. Paweł Antonowicz i mgr Piotr Skrzyniarz, reprezentujących Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego, zrealizowany został w terminie 5.05 – 15.07.2019 r. projekt opracowania strategii obszarowej dla GK GRUPA LOTOS S.A. Prace eksperckie, obejmujące wielowymiarowe analizy strategiczne, ukierunkowane były na opracowanie dwóch komplementarnych dokumentów strategicznych: „Strategii Innowacyjności GK GRUPY LOTOS S.A. na lata 2019-2022”, a także „Strategicznej Agendy Badawczej GK GRUPY LOTOS S.A. na lata 2019-2022”.

Przeprowadzone działania eksperckie zostały zrealizowane w ścisłej współpracy z oddelegowanymi do tego zadania pracownikami Pionu Innowacji GK LOTOS, a także dzięki ścisłej współpracy z ekspertami obszarowymi ze spółek zależnych. Zespół UG zastosował w Projekcie autorską metodykę analityczną, która składa się wielu połączonych i ściśle kompatybilnych względem siebie analiz cząstkowych, umożliwiających kwantyfikację i rating identyfikowanych obszarów badawczych.


Zespół Ekspertów z ramienia Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego powołany do realizacji Projektu na zlecenie GK GRUPY LOTOS S.A. (maj – lipiec 2019)

Pracownicy KEP współautorami wysoko punktowanej publikacji »
Data publikacji: Czwartek, 11 lipca 2019 roku

Pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, Pani dr Joanna Sadkowska oraz Pan dr Mariusz Chmielewski wraz z pracownikami Wydziału Chemii, panem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim, panią dr hab. prof. UG Jolantą Kumirską oraz panią dr hab. Magdą Caban są współautorami wysoko punktowanej publikacji pt.: "The use of gas chromatography for determining pharmaceutical residues in clinical, cosmetic, food and environmental samples in the light of the requirements of the sustainable development", “Archives of Environmental Protection” 2019, vol. 45, no. 1, ss. 42-49 (IF2017= 1,120; 5-letni IF= 1,096). DOI: 10.24425/124829
 

P. Antonowicz – szkolenie dla kandydatów na biegłych rewidentów – BDO Solutions Sp. z o.o. »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

W dniu 11 maja 2019 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. przeprowadził szkolenie z zakresu „Analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych” dla blisko 100 kandydatów na biegłych rewidentów.


dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019


Ośmiogodzinne szkolenie o charakterze praktycznym zostało zrealizowane na zlecenie BDO Solutions Sp. z o.o. – oferującej systemy wsparcia biznesu, rozwiązania IT, usługi doradcze, konsultingowe i szkoleniowe. Podmiot ten wchodzi w skład międzynarodowej struktury. Sieć firm BDO na świecie posiada ponad 1.200 biur w 145 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji, w krajach południowego Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz zatrudnia ponad 55.000 ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin ekonomii, finansów i prawa.


dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019


Szkolenie było prowadzone w formule online (live) streaming, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogli włączyć się poprzez zdalny dostęp z dowolnej lokalizacji. Autorska agenda szkolenia została opracowana w taki sposób, aby przygotować kandydatów na biegłych rewidentów do egzaminów państwowych. Obejmowała ona w szczególności następujące części:

 1. Metodyka obliczeń wskaźników analizy finansowej (benchmarki);
 2. Analiza płynności finansowej i ocena zdolności obsługi zadłużenia;
 3. Wyznaczanie i interpretacja kapitału pracującego;
 4. Składowe cyklu konwersji gotówkowej;
 5. Ocena rentowności i produktywności realizowanej działalności gospodarczej;
 6. Odchylenie względne kosztów całkowitych – analiza wzorcowego układu nierówności (case na przykładzie grupy kapitałowej);
 7. Systemy wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw (podstawy prawne, założenia metodyczne
  konstrukcji funkcji dyskryminacyjnych (Z-score), wybrane modele
  scoringowej oceny zdolności kontynuacji działalności gospodarczej).


 

dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019


Spotkania studentów z przedstawicielami przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore w ramach zajęć z dr inż. Ewą Malinowską »
Data publikacji: Czwartek, 11 lipca 2019 roku

W grudniu studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore. Spotkania te miały na celu przybliżenie tematu, który jest podstawą konkursu stypendialnego PISCES.

Przypominamy również, że kolejnym z elementów wsparcia w przygotowaniu prac konkursowych będzie seria 15 godzin wykładów do wyboru w ramach autorskiego programu „Quality Management & Logistics of Food (Fishery) sector in practice”, którego celem jest przygotowanie merytoryczne studentów i przekazanie im praktycznej wiedzy przez liderów branży sektora rybołówstwa w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dr inż. Ewa Malinowska


P. Antonowicz powołany do Rady Konsultacyjnej – Gdański Klub Biznesu (kadencja 2018-2020) »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

 

W dniu 15 listopada 2018 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został powołany do Rady Konsultacyjnej Gdańskiego Klubu Biznesu, która w kadencji 2018-2020 funkcjonuje pod przewodnictwem Prof. dr hab. Mirosława Szredera. Z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w skład Rady powołani zostali również: dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych, a także dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – reprezentujący Instytut Organizacji i Zarządzania WZR UG.

Podczas uroczystego spotkania inaugurującego działalność Rady Konsultacyjnej odbyły się trzy odczyty:

 1. dr Dorota Banaszkiewicz, mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Struktura demograficzna województwa pomorskiego,
 2. Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw – kierunek zmian legislacyjnych, struktura i możliwości wczesnego ostrzegania,
 3. Prof. UG, dr hab. Tomasz Kawka, Wyzwania systemów motywowania w organizacjach nowej gospodarki, w kontekście współczesnych przeobrażeń rynku pracy.


 

 

 

 

P. Antonowicz na Sympozjum naukowo-gospodarczym: RYZYKO – INTERESARIUSZE – INNOWACJE w projektach komunikacyjnych »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

W dniu 19 października 2018 r. odbyło się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym AMBEREXPO w Gdańsku Sympozjum naukowo-gospodarcze: RYZYKO – INTERESARIUSZE – INNOWACJE w projektach komunikacyjnych, z cyklu WPŁYW INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA ROZWÓJ OBSZARÓW METROPOLITALNYCH.

Na zaproszenie prof. UG, dr hab. Roberta Bębna – Prezesa Zarządu Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka, moderowanie II bloku Sympozjum powierzono prof. UG dr hab. Pawłowi Antonowiczowi. Obszary tematyczne referowane w tej części Sympozjum dotyczyły szeroko pojętej problematyki zarządzania ryzykiem realizacji projektów infrastrukturalnych:

 1. Adam Łosiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Świnoujście ds. budowy tunelu pod Świną, Obszary ryzyka przedinwestycyjnego,
 2. Michał Adamkiewicz, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Doświadczenia eksploatacyjne z tunelu pod Martwą Wisłą,
 3. Izabela Kuś, Urząd Miasta Gdańska, Ryzyko terminów i budżetów inwestycji liniowych,
 4. Grzegorz Romanowicz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Smart ubezpieczenia. Oczekiwania vs realia rynkowe dla dużych inwestycji na etapie budowy i eksploatacji,
 5. dr inż. Ryszard Bielski, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Mapowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych. 

XVIII Konferencja Naukowa KEP – Zarządzanie Wartością 2018 »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

W dniach 6-9 października odbyła się kolejna, XVIII Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie Wartością”, która jest corocznie organizowana przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Debaty naukowe odbyły się podczas rejsu promem do Szwecji. Tegoroczną debatę naukową poświęciliśmy szeroko rozumianym zagadnieniom wpływu innowacji na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Podczas Konferencji wygłoszony został m.in. artykuł autorstwa: (1) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw., (2) dr hab. Przemysław Banasik, prof. nadzw., (3) adwokat, mgr Małgorzata Chruściak, (4) dr hab. Sylwia Morawska, prof. nadzw., (5) dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. pod tytułem: Prawne i zarządcze uwarunkowania skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw – perspektywa krajowa i benchmarki międzynarodowe. Autorzy wystąpienia reprezentują w kolejności: (1) Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (2) Katedrę Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, (3) Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k., (4) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz (5) Katedrę Analizy Ekonomicznej i Finansów z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.


Na konferencję zgłoszony został również m.in. artykuł autorstwa: (1) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. (KEP WZR UG), (2) dr Alicja Antonowicz (KEP WZR UG), (3) mgr Piotr Skrzyniarz (Doradca Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.), (4) Marian Pusiewicz (Starszy specjalista ds. Strategii i Analiz Strategicznych w Departamencie Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.) pod tytułem: Integracja metodyczna PEST i SWOT w przeglądzie pakietu strategicznego na przykładzie spółki z sektora gazu ziemnego w Polsce – perspektywa strategiczna.


Zdjęcie powyżej (od prawej): Prof. SGH, dr hab. Katarzyna Majchrzak, Prof AGH, dr hab. Mariusz Kudełko, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz.


Zdjęcie powyżej (od prawej): Prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – dotychczasowy oraz obecny kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG.


P. Antonowicz jako komentator lóż eksperckich podczas Open Eyes Economy Summit – Forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju” »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof UG uczestniczył w dniu 21 września 2018 roku, na zaproszenie ze strony prof. dr hab. Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości, które zostało zorganizowane w Gorzowie Wielkopolskim jako Forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju”. Podczas plenarnej sesji podsumowującej toczyła się moderowana debata obejmująca wypracowane elementy dla strategii rozwoju regionalnego Gorzowa Wielkopolskiego, obejmująca zagadnienia związane m.in. z: rozwojem infrastrukturalnym, generatorami wzrostu i wykorzystania potencjału przedsiębiorczości, czynnikami determinującymi jakość życia społecznego, a także rozwój miasta ukierunkowanego na sport, rekreację, i inne.


Tematem przewodnim gorzowskiego forum, na bazie którego toczyła się dyskusja o potencjale, kierunkach rozwoju oraz możliwościach integracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, była koncepcja Wysp i Archipelagów – jeden z nurtów tematycznych Open Eyes Economy. Podstawę koncepcji wysp i archipelagów stanowi metaforyczne twierdzenie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). Tworzący się „bąbel rozwoju” to archipelag, w którego skład wchodzą różne wyspy. Różne, czyli nierówne pod względem potencjału i położenia. Według współautora koncepcji Open Eyes Economy – prof. dr hab. Jerzego Hausnera: „siła oddziaływania i atrakcyjność archipelagu zależy od każdej z wysp, a nie tylko tych największych i najlepiej wyposażonych. Jeśli przyjąć, że archipelag jest małym układem grawitacyjnym, to jego moc i niezależność zależy od tego w jakim stopniu wyspy peryferyjne są przyciągane do centrum archipelagu a nie z niego wypychane. Siła małego układu grawitacyjnego jakim jest archipelag zasadza się na partnerstwie i solidarności”.

Źródło: A.Dusińska, Gorzowski Archipelag Rozwoju przed nami,
Echogorzowa.pl (dostęp dnia: 30.09.2018).

 


X Konferencja Naukowa Rynku Kapitałowego – Skuteczne Inwestowanie / P. Antonowicz / K. Migdał-Najman / K. Najman »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

 


W dniach 17-19 września 2018 r. odbyła się w Międzyzdrojach X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie”, organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Instytutu Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na konferencji tej dokonali odczytu referatu dr hab. Kamila Najman, prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG oraz dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG na temat: „Early Warning Against Insolvency of Enterprises Based on a Self-Learning Artificial Neural Network of the SOM Type” (PL: „Wczesne ostrzeganie przedsiębiorstw przed upadłością w oparciu o samouczącą się sztuczną sieć neuronową typu SOM”).Pierwszy Kongres Restrukturyzacyjny /UG + PG + SGH/ »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku


W terminie 20-21 czerwca 2018 r., z inicjatywy prof. Sylwii Morawskiej (SGH w Warszawie), prof. Błażeja Prusaka (PG), prof. Przemysława Banasika (PG) oraz prof. Pawła Antonowicza (UG), odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kongres Restrukturyzacyjny. Ta wyjątkowa, międzyuczelniana inicjatywa została wpisana w debatę panelową podczas VIII Europejskiego Kongresu Finansowego. Było to niewątpliwie najważniejsze w Polsce wydarzenie o charakterze naukowym, które stanowiło platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki.Decyzją Prezes PTE Pani Prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej – Kongres Restrukturyzacyjny został objęty honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Inicjatywa ta została również objęta patronatem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Patronat medialny objęła natomiast Redakcja Kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”.Obrady podczas Kongresu Restrukturyzacyjnego odbywały się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, w Hotelu Sheraton w Sopocie – w ramach sesji plenarnej oraz podsumowującej Europejski Kongres Finansowy, a także na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Główne obszary problemowe Kongresu Restrukturyzacyjnego obejmowały w szczególności: restrukturyzację przedsiębiorcy w kryzysie dziś i jutro, restrukturyzację przedsiębiorcy – sukces czy porażka ustawodawcy – aspekty prawne i ekonomiczne, restrukturyzację przedsiębiorcy – wnioski de lege lata i de lege ferenda.


 


Dyskusja panelowa Kongresu Restrukturyzacyjnego w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego – prowadzona przez: Małgorzatę Chruściak (Adwokat, EY Law) oraz Pawła Antonowicza (Prof. UG, KEP WZR). W debacie udział wzięli: Raj Apte (Partner Zarządzający działem Restrukturyzacji, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa, EY); Maciej Geromin (Instytut Allerhanda); Anna Hrycaj (Prof. SGH, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością); Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy sp. z o.o.); Kamil Liberadzki (Prof. SGH); Anna Markowska (Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, mBank S.A.); Jarosław Waśniewski (Prof. UG, IOiZ WZR).


Po zakończeniu debaty na temat: „Jak spowodować, aby restrukturyzacja była przyjazna dla biznesu? Nowe rekomendacje.” Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, w imieniu zespołu w składzie: Adwokat, EY Law Małgorzata Chruściak, Prof. SGH, dr hab. Sylwia Morawska, Prof. PG, dr hab. Błażej Prusak, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, przedstawił rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące przedmiotowej problematyki.Ugruntowany już w praktyce, a jednak ciągle budzący kontrowersje znowelizowany wymiar Prawa Upadłościowego oraz ciągle „nowa” formuła Prawa Restrukturyzacyjnego, kładącego nacisk na różne formy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, wymaga połączenia dwóch dziedzin naukowych: prawa i szeroko pojętej ekonomii.

Bez komplementarnej wymiany poglądów oraz doświadczeń, zarówno praktyków jak i przedstawicieli nauki, trudno będzie wspierać na poziomie gospodarki jako całości, pragmatyczny mechanizm skutecznej restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw, mającej de facto pozwolić utrzymać się na rynku dłużnikowi, zaś wierzycielom – skutecznie udrożnić zatory płatnicze poprzez ściągnięcie przysługujących im należności.W ramach KR w dniu 22 czerwca 2018 roku powołany został Europejski Dzień Restrukturyzacji. Wydarzeniu temu towarzyszyły warsztaty dla doradców restrukturyzacyjnych i międzynarodowa debata związana z wymianą dobrych praktyk restrukturyzacyjnych, w której udział wzięli m.in. Jukka – Pekka Joensuu (President EACTP), a także Dr Lukas Fecker (VP International, TMA Global).


Rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego – wystąpienie Pawła Antonowicza »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

W dniu 20 czerwca 2018 r. Prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz przedstawił w imieniu zespołu eksperckiego w składzie (Adwokat, EY Law Małgorzata Chruściak, Prof. SGH, dr hab. Sylwia Morawska, Prof. PG, dr hab. Błażej Prusak, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz), rekomendacje na temat: „Jak spowodować, aby restrukturyzacja była przyjazna dla biznesu? Nowe rekomendacje.

 


             Rekomendacje do pobrania – plik w formacie PDF


  Dyskusja panelowa na temat przebiegu procesów restrukturyzacyjnych w Polsce, doświadczeń różnych stron tych procesów, a także uwarunkowań upadłości przedsiębiorstw, bezpośrednio poprzedziła rekomendacje EKF.

Prowadzili ją wspólnie: Małgorzata Chruściak (Adwokat, EY Law) oraz Paweł Antonowicz (Prof. UG, KEP WZR). W debacie udział wzięli: Raj Apte (Partner Zarządzający działem Restrukturyzacji, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa, EY); Maciej Geromin (Instytut Allerhanda); Anna Hrycaj (Prof. SGH, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością); Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy sp. z o.o.); Kamil Liberadzki (Prof. SGH); Anna Markowska (Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, mBank S.A.); Jarosław Waśniewski (Prof. UG, IOiZ WZR).


 


 Podziękowanie od Prof. L. Pawłowicza (UG, EKF, IBnGR – GAB)

 

Wystąpienie J. Jedel i P. Antonowicza – Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

 W dniach 24-25 maja 2018 roku odbył się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu, organizowany przez Zakład Zarządzania w Sporcie AWFiS. W Radzie Naukowej Kongresu znalazł się m.in. Prof. nadzw. dr hab. Paweł Antonowicz. W trakcie I sesji plenarnej został wygłoszony artykuł współautorstwa: dr Joanny Jedel i dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, poświęcony „Diagnozie i perspektywom rozwoju rynku sportu i rekreacji w Polsce przy wykorzystaniu dynamicznego modelu PEST”.

Zakład Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizował pierwszy międzynarodowy Kongres Rynku Sportu o charakterze interdyscyplinarnym, którego motywem przewodnim były nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu, organizacji imprez masowych oraz prawie rynku sportu. Kongres wpisał się w obchody 50-lecia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i był wydarzeniem otwierającym Jubileusz Uczelni.

Kongres dedykowany był gremium naukowemu i praktykom. Podczas tego wydarzenia można było wymieniać poglądy, wyniki badań i doświadczenia szerokiego grona interesariuszy tego niezwykle perspektywicznego sektora gospodarki.

Szczególne podziękowania składam p. dr Joannie Jedel za zaproszenie do współpracy, konstruktywną dyskusję naukową i wspólną pracę nad treścią referatu oraz przygotowaniem wystąpienia.

Paweł Antonowicz


P. Antonowicz jako prelegent na Sympozjum Naukowym „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” – UG & GUMed »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 lipca 2019 roku

W dniu 25 stycznia 2019 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sympozjum Naukowe, organizowane przez Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi UG we współpracy z Sekcją Programowania Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod tytułem: „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochorny zdrowia”. Na zaproszenie dr hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. nadzw. wygłosił w II panelu swój odczyt dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. Wystąpienie to dotyczyło „Upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w podmiotach opieki zdrowia w Polsce„.

Sympozjum Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia było wydarzeniem pomyślanym jako platforma wymiany wiedzy, poglądów doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, twórcami rozwiązań prawno‐gospodarczych i praktyków zajmujących się ochroną zdrowia. Obrady miały charakter dyskusji moderowanej. W dyskusjach podejmowane były kwestie istotnych wyzwań, przed którymi stoją jednostki administracyjne i opieki zdrowotnej.

Celem Sympozjum było upowszechnianie wiedzy poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz poglądów w zakresie realizacji i planów w obszarze opieki zdrowotnej w Polsce pomiędzy naukowcami, politykami i praktykami sektora ochrony zdrowia w Polsce, a także podjęcie dyskusji interdyscyplinarnej w wybranych obszarach dotyczących opieki zdrowotnej, zmierzającej do wskazania obszarów wrażliwych dla prawidłowego funkcjonowania systemu.dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. podczas prelekcji na Sympozjum Naukowym
„Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” – styczeń 2019

W Sympozjum udział wzięli zarówno naukowcy zajmujący się zagadnieniami instytucjonalnymi ochrony zdrowia, jak i praktycy – przedstawiciele władz największych pomorskich szpitali, władze pomorskiego NFZ, przedstawiciele samorządów oraz urzędu marszałkowskiego, pomorscy parlamentarzyści, a także rektorzy pomorskich uczelni.

Wśród omawianych zagadnień znajdowały się m.in.: finansowanie służby zdrowia i efektywne wykorzystywanie środków, zarządzanie jednostkami służby zdrowia, rozwiązywania problemów w opiece zdrowotnej, zastosowanie skutecznych modeli prawnych, a także współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym i praktykami (wykorzystywanie badań do zarządzania służbą zdrowia).