Strona główna » Nauka
Numery archiwalne
Aktualizacja: Piątek, 12 maja 2017 roku, godz. 11:22
Rok 2017
Rok 2016
Numer 1 »

  FINANSE

 • Dorota Czykier-Wierzba
  Wpływ strategii „Europa 2020” na politykę spójności w Unii Europejskiej w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 i wnioski dla Polski
 • INFORMATYKA EKONOMICZNA

 • Dorota Buchnowska
  Ocena wykorzystania firmowego serwisu WWW w rekrutacji pracowników przez największe przedsiębiorstwa w Polsce
 • Przemysław Lech
  Implementation of an ERP system: A case study of a full-scope SAP project
 • MARKETING

 • Sylwia Badowska
  Innowacyjność konsumentów seniorów w świetle badań własnych
 • METODY ILOŚCIOWE

 • Tadeusz Bołt
  Wagi portfelowe
 • Tomasz Gliński
  Metoda adaptacyjna w przydziale maksymalnych czasów usuwania awarii sieci teleinformatycznych
 • Jerzy Pieniążek
  Wykorzystanie efektów synergii do optymalizacji oferty przetargowej przedsiębiorstwa usługowego
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Karolina Gościniak
  Konwersja sprawozdań finansowych do MSSF – najważniejsze rozstrzygnięcia przyjęte w MSSF 1
 • ZARZĄDZANIE

 • Emilia Dobrowolska
  Sposoby tworzenia relacji w zarządzaniu innowacyjnością
 • Marek Kalinowski
  Dylematy projektowania i stosowania symulacyjnych gier decyzyjnych w rozwoju pracowników
Numer 2 część 1 »

  FINANSE

 • Agnieszka Bieńkowska
  Organizacje zarządzane controllingowo – wyniki badań empirycznych
 • MARKETING

 • Agnieszka Izabela Baruk
  Prosumpcja jako sposób na osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo
 • Jędrzej Strumiłło, Beata Wierzbicka
  Zmodyfikowana metoda Servqual jako narzędzie pomiaru satysfakcji klientawprocesach usługowych
 • ZARZĄDZANIE

 • Agata Austen, Maria Kotas
  Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania strategicznego w ośrodkach pomocy społecznej w Polsce – wyniki badań empirycznych
 • Sylwia Białas, Joanna Litwin
  Wpływ komunikacji wewnętrznej na poziom zadowolenia z pracy – wyniki badania współkach przemysłu stoczniowego
 • Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio
  Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami
 • BRAK

 • Agata Borowska-Pietrzak
  Uwarunkowania systemu motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy na przykładzie kancelarii prawniczej
 • ZARZĄDZANIE

 • Emilia Dobrowolska
  Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego
 • Ewa Głuszek
  Sygnalizowanie reputacji kompetencji i reputacji charakteru przedsiębiorstwa w kontekście zniekształcania oceny społecznej
 • Kazimierz Herlender, Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Rola lidera w rozwoju klastra – studium przypadku
 • Katarzyna Januszkiewicz
  Kreatorzy sukcesu organizacji – zachowania organizacyjne pracowników w świetle badań empirycznych
 • Katarzyna Jasińska
  Sukces organizacji projektowej czy sukces projektu – identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
 • Marta Juchnowicz
  Firmy samoangażujące – utopia czy biznesowy realizm
 • Maria Wanda Kopertyńska, Krystyna Kmiotek
  Zaangażowanie pracowników a sukces organizacji
 • Iwona Kubica
  Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych
 • Anna Maria Lis, Ewa Romanowska
  Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych
 • Marek Lisiński
  Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu
 • Alicja Miś
  Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami
 • BRAK

 • Marta Najda-Janoszka
  Proces zawłaszczania wartości w perspektywie kompetencji dynamicznych organizacji
 • Lech Nieżurawski, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Joanna Nieżurawska
  Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces
 • Bogdan Nogalski, Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka- -Kozłowska
  Zawody radnych jako determinanta funkcjonującego modelu zarządzania zasobami finansowymi – na przykładzie gmin Warmii i Mazur
 • ZARZĄDZANIE

 • Bogdan Nogalski, Joanna Aleksandra Mikulska
  Komunikacja między instytucjami wdrażającymi Regionalny Program Operacyjny a efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Aleksy Pocztowski
  Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
 • Sylwia Przytuła
  Sukces ekspatriacji – perspektywa indywidualna i organizacyjna
 • Magdalena Rajchelt
  Opinia ekspertów branżowych o roli poszczególnych kategorii zasobów w budowaniu konkurencyjności SKOK-ów
 • Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska
  Zmiany nastawień kierowniczych w latach 1992–2015
 • Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska
  Otwarte innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa
 • Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska
  Studenci kierunków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań)
 • Łukasz Sułkowski, Robert Seliga
  Uwarunkowania w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu uczelnią wyższą w Polsce
 • Agnieszka Szpitter, Joanna Sadkowska
  Wykorzystanie macierzy VUCA do oceny ryzyka otoczenia projektowego
 • Ilona Świątek-Barylska
  Oblicza relacji pracownik–organizacja – wyniki badań empirycznych
 • Małgorzata Trenkner
  Doskonalenie procesówi ich uwarunkowania
 • Jolanta Walas-Trębacz
  Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa
 • Małgorzata Z. Wiśniewska
  Zastosowanie modelu doskonałości EFQM w szpitalach w świetle przeglądu literatury przedmiotu
 • Elżbieta Wojnicka-Sycz
  Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych
 • Anna Wójcik-Karpacz
  Orientacja przedsiębiorcza a sukces przedsiębiorstwa. Ustalenia literaturowe
Numer 2 część 2 »

  FINANSE

 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz
  Zmiany polskiego modelu organów statutowych spółek w kontekście tendencji występujących w krajach Unii Europejskiej
 • MARKETING

 • Edyta Tabaszewska-Zajbert
  Edukacja klienta w systemie zarządzania wiedzą – instrumentarium, korzyści i zagrożenia
 • ZARZĄDZANIE

 • Wioleta Dryl, Tomasz Dryl
  Kompetencje absolwentów uczelni wyższych z perspektywy ich przydatności na współczesnym rynku pracy
 • Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
  Przedsiębiorczość, twórcza strategia oraz zatrzymywanie i przechwytywanie wartości jako filary sukcesu organizacji
 • Sylwia Flaszewska
  W kierunku doskonalenia zarządzania wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw wysokich technologii
 • Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba
  System 5S jako podstawa doskonalenia warunków i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Michał Igielski
  Narzędzia i zasady współpracy z zidentyfikowanymi pracownikami wiedzy w polskich przedsiębiorstwach
 • Agnieszka Jagoda, Tomasz Kołakowski
  Zespoły projektowe jako narzędzie integracji łańcucha dostaw – studium przypadku przedsiębiorstwa japońskiego
 • Kazimierz Jaremczuk, Anna Molter
  Idee formatywne w procesie dążenia do sukcesu organizacji
 • Magdalena Jerzemowska
  Przyczynek do poznania nadzoru korporacyjnego w Szwecji
 • Sylwester Marek Kania
  Zarządzanie różnorodnością w procesie budowania konkurencyjności organizacji
 • Tomasz Kawka
  Wynagrodzenia w środowisku wysokiej konkurencji zawodowej pracowników wiedzy na przykładzie zawodu prawnika
 • Barbara Kożuch
  Współczesne perspektywy rozwiązywania problemów zarządzania publicznego
 • Stefan Lachiewicz, Marek Matejun
  Kulturowe warunki rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Anna Lipka
  Rezyliencja organizacji w warunkach cyberdyskredytacji – definicja i determinanty
 • Ewa Malinowska
  Jakość usług edukacyjnych uczelni wyższych w świetle badań własnych
 • Anna Mazurkiewicz
  Talent jako konfiguracja wzajemnie oddziałujących atrybutów – rozważania teoretyczne
 • Czesław Mesjasz
  Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne
 • Mieczysław Morawski
  Zarządzanie pracownikami wiedzy w przemysłach kreatywnych. Czynniki sukcesu
 • Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski
  Diagnozowanie stanu elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego sektora maszyn rolniczych
 • Katarzyna Piwowar-Sulej
  Kultura organizacyjna jako determinanta sukcesu organizacji zorientowanych na projekty – optyka specjalistów HR
 • Andrzej Pomykalski
  Zarządzanie procesem innowacji a sukces organizacji
 • Arkadiusz Potocki
  Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji
 • Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek
  Umiejętności i style uczenia się w zarządzaniu różnorodnością
 • Piotr Sliż
  Rola dojrzałości multiprocesowej sieci w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych – wyniki badań empirycznych
 • Alicja Smolbik-Jęczmień
  Akumulacja kapitału kariery jako istotny czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu w kształtowaniu własnej kariery zawodowej
 • Agnieszka Sokołowska
  Uwarunkowania implementacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie
 • Adam Stabryła
  Zdolność rozwojowa jako główna determinanta osiągnięć przedsiębiorstwa
 • Jan Stachowicz, Matylda Bojar
  Odpowiedzialne przywództwo jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych organizacji i regionów
 • Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
  Interakcje społeczne prowadzące do koopetycji w organizacji w świetle teorii wymiany
 • Ewa Stańczyk-Hugiet
  Badania wielopoziomowe w zarządzaniu
 • Anna Starosta
  Grupy zasobów w fazach zarządzania antykryzysowego
 • Marzena Stor, Adam Suchodolski
  Istotność wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce
 • Marek Szarucki, Justyna Bugaj
  Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji – próba typologii
 • Piotr Walentynowicz
  Bariery angażowania się pracowników w continuous improvement w przedsiębiorstwach w Polsce – wyniki drugiego etapu badań
 • Andrzej Piotr Wiatrak
  Innowacyjność w politykach Unii Europejskiej i ich wpływ na kierunki wspierania rozwoju organizacji
 • Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska
  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych
 • Grzegorz Zieliński
  Percepcja jakości obsługi klienta w obszarze rejestracji i poczekalni podmiotu leczniczego w ujęciu relacyjnym – studium przypadku
Numer 3 część 1 »

  FINANSE

 • Teresa H. Bednarczyk, Anna Jańska, Beata Krzyszczak
  Funkcja kompensacyjna regresu na przykładzie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Juliusz Giżyński
  Wpływ działań jednorazowych na pozycje fiskalne krajów strefy euro
 • Witold Gradoń, Grażyna Szustak
  Wybrane determinanty wartości banku
 • Agnieszka Hajduk
  Wpływ tarcz podatkowych na strukturę kapitału przedsiębiorstwa na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
 • Sławomir Jankiewicz
  Połączenia transgraniczne polskiej sieci energetycznej a kondycja i perspektywy rozwoju operatora systemu dystrybucyjnego
 • Jacek Lisowski, Krzysztof Łyskawa
  Idea związków wzajemności członkowskiej i funkcjonującej oferty reasekuracji w ubezpieczeniach dla branży wydobywczej w Polsce
 • Stanisław Kasiewicz
  Korzyści i koszty PSD 2 w świetle wyników badań
 • Jerzy Kitowski
  Rola kryterium zadłużenia w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa
 • Patrycja Kokot-Stępień, Patrycja Krawczyk
  Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej gmin województwa śląskiego w latach 2008–2014
 • Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
  Ekonomiczne skutki zmian kursów walut – analiza ryzyka kredytów walutowych
 • MARKETING

 • Justyna Fijałkowska, Małgorzata Macuda
  Tworzenie wartości przedsiębiorstwa poprzez zaangażowanie w działalność społecznie odpowiedzialną
 • BRAK

 • Aldona Frączkiewicz-Wronka
  Budowanie relacji z interesariuszami a tworzenie wartości w partnerstwach publiczno-społecznych
 • ZARZĄDZANIE

 • Paweł Antonowicz, Piotr Skrzyniarz, Adam Stolarz
  Operacjonalizacja strategii organizacji przy wykorzystaniu Zrównoważonej Karty Wyników na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
 • Agata Austen
  Kapitał społeczny w procesie współtworzenia usług publicznych
 • Maria Balcerowicz-Szkutnik, Jarosław Wąsowicz
  NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) – kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej
 • Przemysław Banasik
  Zaangażowany społecznie sąd
 • Alicja Byrska-Rąpała
  Geoetyka a koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach sektora energetycznego
 • Robert Dmuchowski, Stanisław Szmitka
  Znaczenie klastrów w obniżaniu kosztów logistycznych. Metodyka kalkulacji korzyści
 • Kazimierz W. Krupa
  Alianse makroekonomiczne jako katalizator wzrostu roli kapitału społecznego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa (wybrane aspekty)
 • Marian Krupa
  Rola zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Pomiędzy kulturą konstruktywną a technopatologią
 • Mariusz Kudełko
  Korygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych – ujęcie teoretyczne i empiryczne
Numer 3 część 2 »

  FINANSE

 • Błażej Lepczyński
  Konkurencja między agencjami ratingowymi jako czynnik wzrostu znaczenia ratingu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw
 • Piotr Pisarewicz
  Analiza wymogów i regulacji w zakresie tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentów bankowych w kontekście ochrony interesu klientów
 • Sebastian Skuza
  Propozycje zmian regulacyjnych w obszarze instrumentu obligacji w kontekście realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Dariusz Urban
  Płynność obrotu akcjami spółki w kontekście wejścia kapitałowego państwowego funduszu majątkowego – przyczynek do badań empirycznych
 • Małgorzata Wejer-Kudełko
  Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie windykacji należności
 • METODY ILOŚCIOWE

 • Zbigniew Matyjas
  Strategie dywersyfikacji w polskich spółkach publicznych w 2014 roku
 • Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis
  Zastosowanie modeli empiryczno-indukcyjnych do wyceny wartości akcji
 • Łukasz Prysiński, Rafał Jóźwicki
  Wybrane aspekty dywersyfikacji źródeł przychodu przedsiębiorstw
 • ZARZĄDZANIE

 • Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska
  Praktyka i polityka unijnych instytucji wobec przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe na przykładzie Polski
 • Paulina Nogal-Meger
  Wdrażanie regulacji prawnych w kontekśie zasady praworządności
 • Jacek Pasieczny
  Źródła patologii organizacyjnych
 • Renata Płoska
  Przemysł odzieżowy wobec problemu pracy dzieci
 • Adam Rudzewicz
  Zaufanie społeczne w otoczeniu przedsiębiorstwa
 • Paweł Skowron
  Zaufanie i ryzyko jego utraty jako determinanty współczesnych przedsiębiorstw
 • Anna Skórska
  Sektor high-tech jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w perspektywie 2020 roku
 • Karol Śledzik
  Asymetrie w procesie komercjalizacji patentu w warunkach Ustawy Bayh-Dole’a: perspektywa publicznej uczelni wyższej
Numer 4 »

  FINANSE

 • Jarosław Białk
  Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji drogowych w powiatach ziemskich w świetle badań literatury
 • Kamila Bielawska
  Adekwatność emerytur w świetle zmian polskiego systemu emerytalnego
 • Dorota Czykier-Wierzba
  Wpływ strategii Europa 2020 na politykę spójności w Polsce w latach 2014–2020
 • Bartłomiej Gabriel
  Wybrane teorie informacji w opisie zjawiska notowań krzyżowych – przegląd badań
 • Paweł Galiński
  Struktura wydatków gmin w Polsce
 • Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska
  Rozwój platform crowdfundingowych w Polsce
 • Krzysztof Kowalke, Rafał Kramer
  Fundusze inwestycyjne REIT na rynku tureckim
 • Ewelina Nawrocka
  Ryzyko związane z nieruchomością mieszkalną jako przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności
 • Joanna Rutecka-Góra
  Evolution of supplementary old-age pension systems in selected CEE countries
 • Kamila Stańczak-Strumiłło
  Zakres działalności i oferta produktowa towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce – uwarunkowania prawne
 • INFORMATYKA EKONOMICZNA

 • Michał Firek
  Główne nurty badawcze związane z językiem SysML – identyfikacja i charakterystyka
 • MARKETING

 • Sylwia Badowska
  Warunki sprzyjające w procesie akceptacji i użytkowania przez konsumentów-seniorów produktów technologicznych w świetle badań własnych
 • Renata Płoska
  Greenwashing na rynku urządzeń domowych
 • Barbara Żurawik, Wojciech Żurawik
  Interdyscyplinarność marketingu jako nauki i sztuki
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Maciej Gierusz
  Prospektywne ukierunkowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Anna Kamińska-Stańczak
  Instytucja prawna fundacji w kontekście podmiotowości rachunkowości
 • Sylwia Silska-Gembka
  Kultura, język, tłumaczenie: wybrane problemy związane z interpretacją Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • ZARZĄDZANIE

 • Paweł Antonowicz, Piotr Skrzyniarz
  Budowa systemu informacji zarządczej versus bariery w identyfikacji wskaźników efektywności procesów (KPI)
 • BRAK

 • Krystyna Dziworska, Michał Komorowski
  Zarządzanie wodą na rynku lokalnym
 • ZARZĄDZANIE

 • Wiesław Golnau
  Wykorzystanie metafory w teorii organizacji
 • Michał Missan
  Silna kultura organizacyjna w kontekście otwartości na zmiany
Rok 2015
Numer 1 »

  FINANSE

 • Agata Adamska
  Docelowe podwyższenie kapitału jako instrument lewarowania kontroli właścicielskiej
 • Aleksandra Pieloch-Babiarz
  Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie
 • Krzysztof Postrach
  Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w świetle nadzoru korporacyjnego
 • Agata Wieczorek
  Komitet ds. ryzyka w polskim sektorze bankowym
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Jacek Gad
  Sprawozdanie z działalności we współczesnym modelu raportowania – praktyka sprawozdawcza spółek publicznych notowanych na GPW
 • ZARZĄDZANIE

 • Michał Comporek
  Sport Corporate Responsibility jako cel funkcjonowania klubów piłkarskich
 • Monika Fiedorczuk
  Struktura własności w rosyjskich grupach kapitałowych – wyniki badań
 • Dagmara Gad
  Stewardship Code jako narzędzie niwelowania konfliktu agencyjnego
 • Mateusz Kabut
  Niezależność członków rad nadzorczych w świetle badań empirycznych
 • Izabela Koładkiewicz
  Nadzór w firmie rodzinnej. Przegląd pierwszych doświadczeń polskich firm rodzinnych
 • Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
  Ograniczenia zbywalności udziałów i akcji w spółkach pracowniczych
 • Igor Postuła
  Problem agencji w relacji członkowie zarządów–Skarb Państwa
 • Artur Sajnóg
  Relacje inwestorskie w polskich i niemieckich spółkach giełdowych
 • Agnieszka Słomka-Gołêbiowska, Piotr Urbanek
  Jakość polityki wynagradzania kadry kierowniczej banków w Polsce – analiza jakościowa
 • Małgorzata Stępień
  Problem niskiego udziału kobiet we władzach spółek
Numer 2 »
 • Kamil Brodnicki, Ewa Grzegorzewska-Mischka
  Inicjatywy w obszarze szkolnictwa wyższego w kierunku podnoszenia jakości kształcenia oraz budowania przedsiębiorczych postaw wśród studentów
 • Piotr Grudowski
  Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami
 • Piotr Grudowski, Jan Paweł Szefler
  Stakeholders Satisfaction Index as an Important Factor of Improving Quality Management Systems of Universities in Poland
 • Katarzyna Hys
  ISO/TS 16949 analysis of the current trends
 • Sandra Klute-Wenig, Robert Refflinghaus
  Integrated management sys- tems in the tool and cutlery industry – beyond quality, work safety and environmental management
 • Ewa Malinowska
  The evaluation of the quality of educational services – an example of a Leonardo-Vetpro task
 • Ewa Malinowska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska
  Lean in the opi- nion of the employees of production company
 • Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński
  Green Lean in Services
 • Maria Śmiechowska, Filip Kłobukowski
  Quality Assurance of Food versus Limiting Food Loss and Waste
 • Małgorzata Z. Wiśniewska
  HACCP-based food defense systems
 • Małgorzata Z. Wiśniewska, Anna S. Tarczyńska, Tatiana Papiashvili
  The quality of the entrepreneurial attitudes among the students of the Faulty of Management at the University of Gdańsk. The pilot study
 • Grzegorz Zieliński, Malwina Studzińska
  Application of design-thinking models to improve the quality of tourism services
 • Zofia Zymonik, Anna Dobrowolska
  Spiritual capital as the fourth capital in a TQM organization
Numer 3 część 1 »

  FINANSE

 • Ewa Dziawgo
  Rynek opcji egzotycznych w Polsce
 • Jerzy P. Gwizdała
  Fundusze private equity jako źródło pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce
 • Dorota Kowalczyk
  Zmiany w europejskim nadzorze bankowym po kryzysie finansowym
 • Błażej Lepczyński, Marta Penczar
  Porównanie efektywności finansowej sektorów bankowych państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE
 • Piotr Masiukiewicz, Sylwia Morawska
  Regulacje rynku finansowego. Aspekty prakseologiczne
 • Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
  Efektywność inwestowania na przykładzie spółek giełdowych z sektora energetycznego, paliwowego i surowcowego
 • Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis
  Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie
 • Piotr Staszkiewicz
  Struktura geograficzna firm inwestycyjnych w wybranych krajach Europy Centralnej a handel algorytmiczny
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003

Rok 2016 (14)


Rok 2015 (13)


Rok 2014 (12)

Rok 2013 (11)

 

Rok 2012 (10)Rok 2011 (9)Rok 2010 (8)Rok 2009 (7)Rok 2008 (6)Rok 2007 (5)Rok 2006 (4)Rok 2005 (3)Rok 2004 (2)Rok 2003 (1)