Strona główna » Nauka
Current Issue
Aktualizacja: Czwartek, 14 grudnia 2017 roku, godz. 13:51

--

Miloš Kráľ
Otoczenie gospodarcze Polski w kontekście Currency Carry Trade w okresie 1.01.2016–31.05.2017 i jego wpływ na kurs walutowy PLN/EUR oraz PLN/USD
Polish economic environment in the context of Currency Carry Trade in the period from 1.01.2016–31.05.2017 – impact on the exchange rate of PLN/EUR and PLN/USD - summary
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
Kapitały pieniężne a rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Money capitals and Warsaw Stock Exchange development - summary
Konrad Raczkowski, Marta Postuła
Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego
Virtual currencies – the future or threat for the Polish financial system - summary
Aleksandra Nadolska
Faktyczna Unia Gospodarcza i Walutowa – dokąd zmierza europejska (dez)integracja poprzez prawo?
Genuine Economic and Monetary Union — where is European (dis)integration through law headed? - summary
Jolanta Iwin-Garzyńska
Oblicze podatku dochodowego od przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Introduction to research in to harmonize of the tax base in the European Union - summary
Rafał Cieślik
Trwałość zysku spółek rentownych i jego przydatność dla prognozowania cen akcji na przykładzie GPW w Warszawie
Earnings persistence of profitable companies and its usefulness for predicting stock prices on the example of the WSE - summary
Maciej Stradomski, Mateusz Mikutowski
Dyrektor finansowy w firmie rodzinnej
Chief financial officer in family businesses - summary
Maciej Stradomski, Katarzyna Schmidt
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z punktu widzenia ekonomisty
General Anti-Avoidane Rule from the economic point of view - summary
Magdalena Swacha-Lech
Zachęty podatkowe jako jeden z czynników umożliwiających mobilizację dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce
Tax incentives as one of factors enabling the mobilization of additional retirement savings in Poland - summary
Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewa Majerowska
Sektor finansowy a koniunktura – analiza ryzyka inwestycyjnego
Financial sector vs. business cycle – analysis of investment risk - summary
Marta Penczar, Monika Liszewska
Rynek płatności bezgotówkowych w Polsce w świetle rozwoju sektora FinTech
Non-cash payments in Poland in the light of FinTech’s development - summary
Marta Postuła, Andrzej Mielcarz
Metodyka projektowania programów rządowych finansowanych z krajowych środków publicznych narzędziem niezbędnym do ich skutecznej i efektywnej realizacji
The methodology of designing government programs financed from national public funds is an essential tool for their effective and effective implementation - summary
Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Perspektywy rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce
Perspectives of Equity Crowdfunding Development in Poland - summary
Dorota Buchnowska
Systemy CRM w dobie konwergencji nowoczesnych technologii informacyjnych
CRM systems in the I-SMAC era - summary