Strona główna » Nauka
Current Issue
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 16:42

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance


 2/1

2016
 
 
Rada Naukowa
prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;
prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;
prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;
Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;
Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;
Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;
prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University
 
Redaktor Naczelny
prof. UG dr hab. Wiesław Golnau
Sekretarz
dr Tomasz Jurkiewicz
Redaktorzy językowi
prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski)
David Gagan, M.A. (język angielski)
Redaktorzy statystyczni
dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka
Redaktorzy tematyczni
dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing),
dr Dorota Ciołek, prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman (Metody ilościowe), prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),
dr hab. Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)
Redaktorzy numeru
dr hab. Paweł Antonowicz, dr Joanna Litwin
 
 
Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
 
ISSN 2084-5189
Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.
 
Korekta
Jerzy Toczek
Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk
 
Druk
Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 
SPIS TREŚCI
FINANSE
Agnieszka Bieńkowska, 
Organizacje zarządzane controllingowo – wyniki badań empirycznych
MARKETING
Agnieszka Izabela Baruk, 
Prosumpcja jako sposób na osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo
Jędrzej Strumiłło, Beata Wierzbicka, 
Zmodyfikowana metoda Servqual jako narzędzie pomiaru satysfakcji klienta w procesach usługowych
ZARZĄDZANIE
Agata Austen, Maria Kotas, 
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania strategicznego w ośrodkach pomocy spo­łecznej w Polsce – wyniki badań empirycznych
Sylwia Białas, Joanna Litwin, 
Wpływ komunikacji wewnętrznej na poziom zadowolenia z pracy – wyniki badania w spółkach przemysłu stoczniowego
Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio, 
Zwiększanie zasobów kompeten­cyj­nych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami
Agata Borowska-Pietrzak, 
Uwarunkowania systemu motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy na przykładzie kancelarii prawniczej
Emilia Dobrowolska, 
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego
Ewa Głuszek, 
Sygnalizowanie reputacji kompetencji i reputacji charak­te­ru przedsiębiorstwa w kontekście zniekształcania oceny społecznej
Kazimierz Herlender, Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz, 
Rola lidera w rozwoju klastra – studium przypadku
Katarzyna Januszkiewicz, 
Kreatorzy sukcesu organizacji – zachowania organizacyjne pracowników w świetle badań empirycznych
Katarzyna Jasińska, 
Sukces organizacji projektowej czy sukces projektu – identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
Marta Juchnowicz, 
Firmy samoangażujące – utopia czy biznesowy realizm
Maria Wanda Kopertyńska, Krystyna Kmiotek, 
Zaangażowanie pra­cowników a sukces organizacji
Iwona Kubica, 
Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w między­narodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych
Anna Maria Lis, Ewa Romanowska, 
Internacjonalizacja struktur ­klas­trowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych
Marek Lisiński, 
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu
Alicja Miś, 
Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami
Marta Najda-Janoszka, 
Proces zawłaszczania wartości w perspektywie kompetencji dynamicznych organizacji
Lech Nieżurawski, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Joanna ­Nie­żurawska, 
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces
Bogdan Nogalski, Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka- -Kozłowska, 
Zawody radnych jako determinanta funkcjonującego modelu zarządzania zasobami finansowymi – na przykładzie gmin Warmii i Mazur
Bogdan Nogalski, Joanna Aleksandra Mikulska, 
Komunikacja między instytucjami wdrażającymi Regionalny Program Operacyjny a efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych
Aleksy Pocztowski, 
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Sylwia Przytuła, 
Sukces ekspatriacji – perspektywa indywidualna i organizacyjna
Magdalena Rajchelt, 
Opinia ekspertów branżowych o roli poszcze­gól­nych kategorii zasobów w budowaniu konkurencyjności SKOK-ów
Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska, 
Zmiany nastawień kierowniczych w latach 1992–2015
Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska, 
Otwarte innowacje źród­łem sukcesu przedsiębiorstwa
Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska, 
Studenci kie­runków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań)
Łukasz Sułkowski, Robert Seliga, 
Uwarunkowania w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu uczelnią wyższą w Polsce
Agnieszka Szpitter, Joanna Sadkowska, 
Wykorzystanie macierzy VUCA do oceny ryzyka otoczenia projektowego
Ilona Świątek-Barylska, 
Oblicza relacji pracownik–organizacja – wyniki badań empirycznych
Małgorzata Trenkner, 
Doskonalenie procesów i ich uwarunkowania
Jolanta Walas-Trębacz, 
Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa
Małgorzata Z. Wiśniewska, 
Zastosowanie modelu doskonałości EFQM w szpitalach w świetle przeglądu literatury przedmiotu
Elżbieta Wojnicka-Sycz, 
Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyj­na przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych
Anna Wójcik-Karpacz, 
Orientacja przedsiębiorcza a sukces przedsię­biorstwa. Ustalenia literaturowe