Strona główna » Nauka
Current Issue
Aktualizacja: Czwartek, 14 grudnia 2017 roku, godz. 13:51

FINANSE

Mateusz Folwarski
Zmiany w strategiach sprzedaży usług bankowych
Changes in the strategies of selling banking services - summary
Paweł Galiński
Limitowanie długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Evolution of debt limitation of local government in Poland - summary
Magdalena Jerzemowska
Modernizacja czy amerykanizacja japońskiego nadzoru korporacyjnego – zarys problemu
Modernization or Americanization of Japanese corporate governance – an outline of the problem - summary
Anna Jonkisz-Zacny
Optymalizacja wartości środków trwałych w procesie amortyzacji
Optimizing the value of fixed assets in the depreciation process - summary
Błażej Lepczyński
Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw na polskim rynku obligacji
Credit Rating as a Tool for Creditworthiness Assessment on the Polish Corporate Bond Market - summary
Dominika Mierzwa, Sławomir Jankiewicz
Repolonizacja sektora bankowego – poglądy i dyskusje
Repolonization of the banking sector – views and discussions - summary
Maria Nieplowicz
Budżetowanie zadaniowe w zarządzaniu wartością w jednostkach samorządu terytorialnego
Performance-based budgeting in value-based management in local government units - summary
Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Wycena wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa na przykładzie praw własności przemysłowej
Valuation of intangible assets of an enterprise on the basis of industrial property rights - summary
Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Marcin Wojewódka, Antoni Kolek, Damian Walczak
Zaufanie na rynku finansowym a oszczędzanie na starość przez gospodarstwa domowe w Polsce
Trust in financial market and saving for ol age by Polish households - summary
Michał Poszwa
Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym a zarządzanie wartością
Thin capitalization of income tax and value management - summary
Stanisław Szmitka, Robert Dmuchowski
Instrumenty analizy finansowej w tworzeniu wartości współczesnego przedsiębiorstwa usługowego
Financial analysis tools and their effect on the value-creation of modern service enterprises - summary
Damian Walczak, Antoni Kolek, Marcin Wojewódka, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
Oszczędności na starość pracowników sektora publicznego
Old-age savings of public sector workers - summary
Małgorzata Wejer-Kudełko
Typologia dłużników
Typology of debtors - summary
Marcin Wierzbiński
Modelowanie finansowe w projektowaniu modelu biznesowego przedsiębiorstwa
Financial Modelling In Designing Business Model - summary

ZARZĄDZANIE

Jan Antończyk
Typologia Bartletta & Ghoshala– niedoceniane narzędzie warsztatu badacza procesu internacjonalizacji spółek wielonarodowych
Bartlett & Ghoshal Typology – an underestimated tool of the workshop of a researcher in the field of internationalization process of Polish multinational companies - summary
Jerzy Bieliński
Wykorzystanie łańcucha wartości do oceny siły oddziaływania dostawców i odbiorców na konkurencyjność europejskiego sektora okrętowego
Use of value chain concept in the assessment of the suppliers and customers impact on the competitiveness of the European shipbuilding sector - summary
Tomasz Budzik
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej jako przykład grupy strategicznej
Car Communication Enterprises as an example of strategic group - summary
Wiesława Gryncewicz, Robert Kutera, Maja Leszczyńska, Artur Rot
Platforma internetowa jako innowacyjne narzędzie aktywizacji seniorów na rynku pracy
Internet platform as an innovative tool for activating elderly people in the labor market - summary
Tadeusz A. Grzeszczyk, Marek Zawada
Prakseologiczna ocena projektów
Praxeological project evaluation - summary
Mariusz Kudełko
Wpływ ryzyka zmiany cen uprawnień zbywalnych do emisji CO2 na krajowy sektor energetyczny
The impact of the risk of CO2 allowance prices on domestic energy sector - summary
Mariusz Chmielewski, Piotr Nowak
Wykorzystanie finansowych generatorów wartości w spółkach Skarbu Państwa w obliczu zmian zasad wynagradzania zarządów na przykładzie polskich portów morskich
The use of financial value generators in state-owned companies in view of the changes of remuneration rules of the board members illustrated with an example of seaports - summary
Hubert Pachciarek, Malwina Szarek
Kreowanie wartości dodanej dla interesariuszy –studium przypadku firmy handlowo-usługowej
Value added creation from the stakeholders perspective – a case study of the services and sales company - summary
Artur Paździor, Gabriel Maj
Wpływ zmian organizacyjnych na efektywność finansową podmiotów leczniczych na przykładzie szpitala X
The impact of the organizational changes on the financial effectiveness of medical entities on the example of X hospital - summary
Renata Płoska, Joanna Próchniak
Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE
Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE - summary
Agnieszka Ważna
Ekonomiczny wymiar wartości czasu jako przedmiot badań w ekonomice transportu
The value of time as an object of research in transport economics - summary
Jerzy Wąchol
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, a wielkie korporacje na rynku globalnym
Corporate social responsibility (CSR) in the global market - summary
Dariusz Wieczorek
Integracja procesów zarządzania portfelem projektów ze strategią przedsiębiorstwa
Integration of project portfolio management processes with corporate strategy - summary
Sebastian Zupok
Innowacje jako element budowy wartości dla klienta – studium przypadku RCGW S.A. w Tychach
Impact of innovation in creating value for the customer - summary