Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mobilnych i desktopowych systemów operacyjnych,
 • informatycznych, w tym mobilnych i internetowych aplikacji informatycznych,
 • programowania w szeroko użytkowanych we współczesnej informatyce i biznesie językach programowania, na czele z Java, C#, PHP,
 • tworzenia aplikacji z wykorzystaniem współczesnych technologii i platform informatycznych: Cloud Computing, Big Data, User Experience, Machine Learning, wirtualizacji i innych,
 • funkcjonowania oraz architektury systemów informatycznych zarządzania,
 • projektowania i analizy systemów informatycznych w biznesie, interfejsów użytkownika, technologii formatkowych,
 • testowania oprogramowania i wersjonowanie aplikacji informatycznych,
 • zagadnień biznesowych, użytecznych w aplikacjach informatycznych: bankowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie firmami i instytucjami, rachunkowość, statystyka, ekonometria, ochrona własności intelektualnej,
 • rozwój umiejętności i zdolności dla rozwoju kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, poprzez tematyczne warsztaty i współpracę z parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami,
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • programistyczne w kilku językach programowania współcześnie szeroko stosowanych w informatyce na platformach .NET, Java Software Platform,
 • tworzenie aplikacji mobilnych, programowanie na platformach Android i .NET,
 • tworzenie aplikacji informatycznych, internetowych i mobilnych w wielu sektorach biznesu i administracji, jak: gospodarka cyfrowa, przemysł, bankowość, finanse, ubezpieczenia, handel i usługi, transport i spedycja, rolnictwo, inwestycje i nieruchomości, turystyka i hotelarstwo, administracja publiczna, zdrowie, nauka i edukacja, kultura i rozrywka, rekreacja i sport, zarządzanie firmami i instytucjami
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie oraz administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji bazodanowych, programowanie aplikacji Big Data w środowisku Apache Hadoop,
 • zarządzanie projektami i współpraca w SCRUMowych zespołach informatycznych,
 • doskonalenie i utrwalanie profesjonalnych umiejętności informatycznych, doświadczenia zawodowego i współpracy w zespołach IT poprzez praktyki zawodowe w firmach branży informatycznej w trakcie ostatniego roku studiów dualnych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • Programista w językach komputerowych C#, Java, PHP, HTML5, Python, JavaScript, Ruby,
 • Programista aplikacji mobilnych na platformie Google Android, aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych,
 • Specjalista systemów operacyjnych MS Windows Server oraz Linux, bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych,
 • Programista serwisów internetowych, w tym dynamicznych serwisów internetowych ASP, bezpieczeństwo serwisów internetowych,
 • Programista aplikacji bazodanowych relacyjnych w językach SQL, T-SQL oraz baz NoSQL, wirtualizacja,
 • Programista aplikacji wieloplatformowych .NET i Java, aplikacje rozproszone w języku Java,
 • Tester oprogramowania: testowanie aplikacji, narzędzia automatyzacji testowania, wersjonowanie aplikacji,
 • Administrator sieci komputerowych: sieci komputerowe routing oraz switching, skalowanie sieci komputerowych, technologie WAN/LAN, sieci bezprzewodowe,
 • Administrator, projektant i programista nowoczesnych technologii Cloud Computing, Big Data, e-learning 2.0, systemów zarządzania treścią CMS, podejścia User Experience,
 • Zarządzanie i praca zespołowa w projektach informatycznych: Agile, Scrum, RUP/UML,
 • Środowisko wielokulturowe.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • krajowe i międzynarodowe firmy informatyczne,
 • działy informatyki firm i korporacji ,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej,
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
 • portale, serwisy internetowe,
 • we własnych startupach, wspomaganych przez pomorskie parki naukowo-technologiczne i inkubatory.
Informacje o specjalności
Atuty specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)
 • informatyczne studia o ukierunkowaniu praktycznym,
 • przygotowanie studentów do poszukiwanych na rynku pracy zawodów informatycznych, przede wszystkim: programisty, programisty aplikacji mobilnych oraz administratora sieci komputerowych,
 • studia realizowane są w bliskiej współpracy z pomorskimi firmami informatycznymi: program studiów i zasady współpracy edukacja akademicka – biznes, ustalane są na posiedzeniach utworzonego dla AiB – Panelu Partnerów Biznesowych a pracownicy firm Panelu o długim stażu zawodowym, prowadzą również zajęcia dydaktyczne,
 • ostatni rok studiów licencjackich AiB studenci odbywają w trybie dualnym tj. 2 dni zajęć akademickich oraz 3 dni praktyki tygodniowo w pomorskich firmach IT; praktyki te mają prowadzić do włączenia studentów w bieżące projekty a w wyniku powodować uzyskanie przez praktykanta pracy w danej firmie.
 • w nowoczesnym programie studiów dominują przedmioty informatyczne z zakresu aktualnych, światowych rozwiązań i technologii informatycznych we współpracy z inicjatywami akademickimi światowych potentatów sektora IT, jak Microsoft oraz Cisco,
 • program studiów jest wzbogacony o przedmioty biznesowe i transferowalne, jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja w biznesie czy autoprezentacja,
 • możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatów znanych firm i instytucji IT,
 • prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości i innowacyjności w parkach naukowo-technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości, co owocuje zakładaniem innowacyjnych start-upów przez studentów AiB,
 • studia AiB są promowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jako Inteligentna Specjalizacja Pomorza,
 • jakość i wysoki poziom merytoryczny studiów AiB zostały potwierdzone na arenie krajowej i międzynarodowej przez znaczące sukcesy studentów i zespołów studenckich dwu Kół Naukowych przy AiB: Expert oraz Lider w konkursach MS Imagine Cup oraz Association for Information Systems.

Każdy student AiB ma możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatów znanych firm i instytucji IT.  Studia na specjalności AiB zapewnią studentom możliwość uzyskania ponad 30 międzynarodowych certyfikatów, m. in. firm Cisco (CCNA, CCNP), Microsoft (MCP) oraz certyfikaty SCRUMa. Pracownicy prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie uprawnienia (certyfikaty) do wydawania certyfikatów studentom specjalności. Studenci mają dostęp do szerokiego zakresu materiałów szkoleniowych z zakresu Microsoft Imagine Academy.

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w światowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

 • corocznie nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
 • corocznie nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition,
 • stworzenie i działalność koła o zasięgu międzynarodowym AIS Students Chapter of University of Gdansk.

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji stwarzają na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych w czerwcu 2016 r.

Stworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z podstawowych wyzwań powołania specjalności AiB. Studia uwzględniają ten aspekt poprzez cztery fundamentalne cechy AiB:

Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach. Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje programistów i programistów aplikacji mobilnych. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych w tym szczególnie programistów i programistów aplikacji mobilnych.

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia) - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Strona internetowa specjalności AiB - http://aib.ug.edu.pl

 

Program

Lp.

Przedmiot

ECTS

Roz.

Suma

Wyk.

Ćw.

Lab.

Sem.

Jednostka

SEMESTR I

1

Algorytmy i struktury danych

3

E

15

15

     

KIE

2

Aplikacje informatyczne w biznesie

3

E

15

15

     

KIE

3

Architektura komputerów

2

Z

15

15

     

INTEL

4

Język angielski

2

Z

30

 

30

   

SJO

5

Komunikacja w biznesie i autoprezentacja

2

Z

15

 

15

   

IOiZ

6

Podstawy programowania

2

Z

30

   

30

 

KIE

7

Scrum w systemach informatycznych

3

Z

30

15

15

   

KIE

8

Statystyka

3

Z/E

30

15

15

   

KS

9

System operacyjny MS Windows Server

2

Z

30

   

30

 

KIE

10

Systemy baz danych

3

Z/E

30

15

15

   

KIE

11

Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych)

2

Z

30

30

     

WZ

12

Zastosowanie matematyki w ekonomii

3

Z

30

15

15

   

KE

RAZEM

30

-

300

135

105

60

0

-

SEMESTR II

1

Bankowość

3

Z

30

15

15

   

KB

2

Ekonometria

3

Z/E

30

15

15

   

KE

3

Język angielski

2

Z

30

 

30

   

SJO

4

Język SQL

3

Z

15

   

15

 

KIE

5

Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript

3

Z

30

   

30

 

KIE

6

Logika

2

Z

15

15

     

WNS

7

Podstawy sieci komputerowych

3

Z/E

30

15

 

15

 

KIE

8

Praca zespołowa

2

Z

15

   

15

 

Praktyk

9

Programowanie obiektowe

3

Z/E

30

15

 

15

 

KIE

10

System operacyjny Linux

2

Z

30

   

30

 

KIE

11

Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych)

2

Z

30

30

     

WZ

12

Wychowanie fizyczne

2

Z

30

 

30

   

WZ

RAZEM

30

-

315

105

90

120

0

-

SEMESTR III

1

Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych

3

Z/E

30

15

 

15

 

Praktyk

2

Finanse przedsiębiorstw

3

Z/E

30

15

15

   

KFP

3

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

3

Z/E

30

15

15

   

KEP

4

Podstawy zarządzania

3

Z/E

45

30

15

   

IiE/IOiZ

5

Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Android

2

Z

30

   

30

 

KIE

6

Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP

2

Z

30

   

30

 

KIE

7

Programowanie w języku Python

2

Z

15

 

15

   

KIE

8

Serwisy internetowe w języku PHP

3

Z

30

   

30

 

KIE

9

Sieci komputerowe - routing oraz switching

2

Z

30

   

30

 

KIE

10

Środowisko wielokulturowe

2

Z

15

 

15

   

Praktyk

11

Standardy XML

2

Z

15

   

15

 

KIE

12

Warsztaty innowacyjności

1

Z

15

 

15

   

Praktyk

13

WDW ogólnowydziałowe

2

Z

15

15

     

WZ

RAZEM

30

-

330

90

90

150

0

-

SEMESTR IV

1

Administrowanie bazami danych

2

Z

15

   

15

 

KIE

2

Bezpieczeństwo serwisów internetowych

2

Z

15

   

15

 

Praktyk

3

Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android

2

Z

15

   

15

 

Praktyk

4

Inżynieria oprogramowania

3

Z/E

30

15

 

15

 

KIE

5

Metodyka pisania pracy dyplomowej

2

Z

15

15

     

WZ

6

Programowanie aplikacji bazodanowych

2

Z

30

   

30

 

KIE

7

Programowanie aplikacji rozproszonych w C#

3

Z

30

15

 

15

 

KIE

8

Programowanie aplikacji wieloplatformowych

2

Z

30

   

30

 

KIE

9

Rachunkowość

2

Z/E

30

15

15

   

KR

10

Serwisy e-learningowe 2.0

2

Z

15

   

15

 

KIE

11

Skalowanie sieci komputerowych - Scaling Networks

2

Z

30

   

30

 

KIE

12

Testowanie aplikacji

3

Z/E

45

15

 

30

 

Praktyk

13

Warsztaty z przedsiębiorczości

1

Z

15

 

15

   

Praktyk

14

WDW ogólnowydziałowe

2

Z

15

15

     

WZ

RAZEM

30

-

330

90

30

210

0

-

SEMESTR V

1

Aplikacje rozproszone w języku Java

3

Z

30

   

30

 

KIE

2

Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych

2

Z

15

   

15

 

KIE

3

Informatyka śledcza

3

Z/E

30

15

 

15

 

Praktyk

4

Praktyka AiB

0

Z

0

       

Firmy IT

5

Programowanie .NET

3

Z

30

   

30

 

KIE

6

Programowanie Ruby

2

Z

15

   

15

 

KIE

7

Projektowanie sieci LAN

1

Z

15

   

15

 

KIE

8

Projektowanie systemów informatycznych

4

Z/E

60

30

 

30

 

KIE

9

Seminarium licencjackie

2

Z

30

     

30

KIE

10

Serwery aplikacyjne

2

Z

15

   

15

 

KIE

11

Systemy zarządzania treścią CMS

2

Z

15

   

15

 

KIE

12

Technologie formatkowe

2

Z

30

   

30

 

KIE

13

WDW ogólnowydziałowe

2

Z

15

15

     

WZ

14

Wersjonowanie aplikacji

2

Z

15

   

15

 

KIE

RAZEM

30

-

315

60

0

225

30

-

SEMESTR VI

1

Marketing ery cyfrowej

2

Z

30

15

15

   

Z,KM

2

Narzędzia automatyzacji testowania

1

Z

15

   

15

 

Praktyk

3

Ochrona własności intelektualnej

2

Z

15

15

     

WPiA

4

Praktyka AiB

0

Z

0

       

Firmy IT

5

Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone

2

Z

30

   

30

 

KIE

6

Programowanie w chmurze obliczeniowej

2

Z/E

30

15

 

15

 

KIE

7

Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji

2

Z/E

45

30

 

15

 

PG/KIE

8

Seminarium licencjackie

8

Z

35

     

35

KIE

9

Sieci bezprzewodowe

1

Z

15

   

15

 

KIE

10

Systemy Big Data

2

Z

15

   

15

 

KIE

11

Technologie sieci WAN

2

Z

30

   

30

 

KIE

12

WDW ogólnouczelniane

2

Z

30

30

     

WZ

13

Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji

2

Z

30

 

30

   

KIE

14

Zarządzanie projektami informatycznymi

2

Z

15

 

15

   

KIE

RAZEM

30

-

335

105

60

135

35

-

ŁĄCZNIE

180

-

1925

585

375

900

65

-

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Algorytmy i struktury danych 3 E 15 15 ---
2. Aplikacje informatyczne w biznesie 3 E 15 15 ---
3. Architektura komputerów 2 Z 15 15 ---
4. Język angielski 2 Z 30 30 ---
5. Komunikacja w biznesie i autoprezentacja 2 Z 15 15 ---
6. Podstawy programowania 2 Z 30 30 ---
7. Scrum w systemach informatycznych 3 Z 30 15 15 ---
8. Statystyka 3 Z/E 30 15 15 ---
9. System operacyjny MS Windows Server 2 Z 30 30 ---
10. Systemy baz danych 3 Z/E 30 15 15 ---
11. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
12. Zastosowania matematyki w ekonomii 3 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 300 135 105 60 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 3 Z 30 15 15 ---
2. Ekonometria 3 Z/E 30 15 15 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Język SQL 3 Z 15 15 ---
5. Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript 3 Z 30 30 ---
6. Logika 2 Z 15 15 ---
7. Podstawy Sieci Komputerowych 4 Z/E 30 15 15 ---
8. Praca zespołowa 2 Z 15 15 ---
9. Programowanie obiektowe 4 Z/E 30 15 15 ---
10. System operacyjny Linux 2 Z 30 30 ---
11. WF 0 Z 30 30 ---
12. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 315 105 90 120 0 0 -
SEMESTR III
1. Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych 3 Z/E 30 15 15 ---
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 30 15 15 ---
3. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 Z/E 30 15 15 ---
4. Podstawy zarządzania 3 Z/E 45 30 15 ---
5. Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Android 2 Z 30 30 ---
6. Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP 2 Z 30 30 ---
7. Programowanie w języku Python 2 Z 15 15 ---
8. Serwisy internetowe w języku PHP 3 Z 30 30 ---
9. Sieci komputerowe - routing oraz switching 2 Z 30 30 ---
10. Standardy XML 2 Z 15 15 ---
11. Środowisko wielokulturowe 2 Z 15 15 ---
12. Warsztaty innowacyjności 1 Z 15 15 ---
13. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 330 90 90 150 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administrowanie bazami danych 2 Z 15 15 ---
2. Bezpieczeństwo serwisów internetowych 2 Z 15 15 ---
3. Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android 2 Z 15 15 ---
4. Inżynieria oprogramowania 3 Z/E 30 15 15 ---
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 15 15 ---
6. Programowanie aplikacji bazodanowych 2 Z 30 30 ---
7. Programowanie aplikacji rozproszonych w C# 3 Z 30 15 15 ---
8. Programowanie aplikacji wieloplatformowych 2 Z 30 30 ---
9. Rachunkowość 2 Z/E 30 15 15 ---
10. Serwisy e-learningowe 2.0 2 Z 15 15 ---
11. Skalowanie sieci komputerowych - Scaling Networks 2 Z 30 30 ---
12. Testowanie aplikacji 3 Z/E 45 15 30 ---
13. Warsztaty z przedsiębiorczości 1 Z 15 15 ---
14. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 330 90 30 210 0 0 -
SEMESTR V
1. Aplikacje rozproszone w języku Java 3 Z 30 30 ---
2. Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych 2 Z 15 15 ---
3. Informatyka śledcza 3 Z/E 30 15 15 ---
4. Praktyka AiB 0 Z 0 ---
5. Programowanie .NET 3 Z 30 30 ---
6. Programowanie Ruby 2 Z 15 15 ---
7. Projektowanie sieci LAN 1 Z 15 15 ---
8. Projektowanie systemów informatycznych 4 Z/E 60 30 30 ---
9. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 ---
10. Serwery aplikacyjne 2 Z 15 15 ---
11. Systemy zarządzania treścią CMS 2 Z 15 15 ---
12. Technologie formatkowe 2 Z 30 30 ---
13. Wersjonowanie aplikacji 2 Z 15 15 ---
14. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 315 60 0 225 30 0 -
SEMESTR VI
1. Marketing ery cyfrowej 2 Z 30 15 15 ---
2. Narzędzia automatyzacji testowania 1 Z 15 15 ---
3. Ochrona własności intelektualnej 2 Z 15 15 ---
4. Praktyka AiB 0 Z 0 ---
5. Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone 2 Z 30 30 ---
6. Programowanie w chmurze obliczeniowej 2 Z/E 30 15 15 ---
7. Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji 2 Z/E 45 30 15 ---
8. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 ---
9. Sieci bezprzewodowe 1 Z 15 15 ---
10. Systemy Big Data 2 Z 15 15 ---
11. Technologie sieci WAN 2 Z 30 30 ---
12. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30 ---
13. Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji 2 Z 30 30 ---
14. Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 335 105 60 135 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 585 375 900 65 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć