Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty
Aktualizacja: Środa, 17 maja 2017 roku, godz. 14:40

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG, korzystając z elektronicznie wygenerowanego konta kandydata.

Po ogłoszeniu listy rankingowej kandydatów wszystkie znajdujące się na niej osoby zobowiązane są do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych w białej, tekturowej, wiązanej teczce następujących dokumentów:

  • własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  • świadectwo dojrzałości w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub szkołę (stara matura) lub kserokopię jednego z wymienionych dokumentów poświadczoną przez uczelnię. W przypadku utraty przez kandydata ww. dokumentów, dopuszcza się złożenie duplikatu świadectwa dojrzałości – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Kandydat, który w 2016 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2016 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia;
  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (do wygenerowania w IRK) - w przypadku studentów lub absolwentów studiów stacjonarnych uczelni publicznych;
  • poświadczona przez komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów, szkołę średnią, organ samorządu terytorialnego, notariusza lub Biuro Rekrutacji kopia dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku cudzoziemców – paszportu, karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu) lub Karty Polaka;
  • aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, sala B-23, w dniach 13.07-19.07 2017, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 i w soboty w godz. 9.00-12.00 (tel. 58-523-14-70). Dokumenty należy złożyć w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rekrutacja_20172018/uchwala_rekrutacyjna