Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG, korzystając z elektronicznie wygenerowanego konta kandydata.

Po ogłoszeniu listy rankingowej kandydatów wszystkie znajdujące się na niej osoby zobowiązane są do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych w białej, tekturowej teczce następujących dokumentów:

  • własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  • świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego) w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub szkołę (stara matura) lub kserokopię jednego z wymienionych dokumentów poświadczoną przez uczelnię lub notariusza. Kandydat, który w 2017 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2017 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia;
  • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu) lub paszportu i Karty Polaka.

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, p. 321,
od poniedziałku do piątku godz. 11:00-17:00; sobota godz. 9.00 - 12.00

zobacz na mapie

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie http://ug.edu.pl/rekrutacja

Wydział Zarządzania
Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
tel.: +48 58 523 11 38