Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty
Aktualizacja: Środa, 17 maja 2017 roku, godz. 15:32

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG, korzystając z elektronicznie wygenerowanego konta kandydata.
Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w białej tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia;

c) oryginał lub kserokopię indeksu albo suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, Biuro Rekrutacji lub uczelnię, której kandydat jest absolwentem – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały nr 35/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen (wzór zaświadczenia w IRK);

d) oświadczenie dla osób podejmujących kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (do wygenerowania w IRK) - w przypadku studentów lub absolwentów studiów stacjonarnych uczelni publicznych;

e) poświadczoną przez komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów, szkołę średnią, organ samorządu terytorialnego, notariusza lub Biuro Rekrutacji kopię dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku cudzoziemców – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu) lub paszportu i Karty Polaka;

f) aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 132, w dniach 26.07 - 01.08 w godz. 9:00-14:00 (pon.-pt.), 9:00-12:00 (soboty), tel. 58-523-14-70, dokumenty należy złożyć w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie http://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/43413/files/zalacznik_nr_5_dokumenty_0.pdf