Strona główna » Rekrutacja
Dokumenty

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG, korzystając z elektronicznie wygenerowanego konta kandydata.

 

Po ogłoszeniu listy rankingowej kandydatów wszystkie znajdujące się na niej osoby zobowiązane są do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych w białej, tekturowej teczce następujących dokumentów:

  • własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  • oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia;
  • oryginał lub kserokopię indeksu albo suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub notariusza. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały nr 21/16 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen (wzór zaświadczenia w IRK);
  • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały) lub paszportu i Karty Polaka;
  • deklarację preferowanych specjalności na kierunek /załączniki poniżej/

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, p. 321,
od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17:00, sobota w godz. 9.00 - 12.00

zobacz na mapie

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie http://ug.edu.pl/rekrutacja


Wydział Zarządzania
Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
tel.: +48 58 523 11 38

 

Deklaracja preferowanych specjalności kier. Zarządzanie
»
Data publikacji: Piątek, 21 lipca 2017 roku
Deklaracja preferowanych specjalności kier. IiE
»
Data publikacji: Piątek, 21 lipca 2017 roku
Deklaracja preferowanych specjalności kier. FiR
»
Data publikacji: Piątek, 21 lipca 2017 roku