Strona główna » Rekrutacja
Dokumenty
Aktualizacja: Środa, 19 października 2016 roku, godz. 08:45

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG, korzystając z elektronicznie wygenerowanego konta kandydata.

 

Po ogłoszeniu listy rankingowej kandydatów wszystkie znajdujące się na niej osoby zobowiązane są do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych w białej, tekturowej teczce następujących dokumentów:

  • własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  • oryginał, odpis lub poświadczoną przez Uniwersytet Gdański kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) albo zaświadczenie o ukończeniu tego typu studiów zawierające ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie;
  • oryginał lub kserokopia indeksu albo suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, Biuro Rekrutacji lub uczelnię, której kandydat jest absolwentem – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z zasadami określonymi przez  Uniwersytet Gdański. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen (wzór zaświadczenia w IRK);
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez szkołę średnią, organ samorządu terytorialnego, notariusza, Biuro Rekrutacji lub komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów;
  • aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mmx45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, p. 318,
od poniedziałku do piątku 9:00-15:00

zobacz na mapie

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie http://ug.edu.pl/rekrutacja


Wydział Zarządzania
Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
tel.: +48 58 523 11 38