Strona główna » Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Informacje o studiach (2018/2019)

we współpracy z firmą

oraz

Cele studiów i korzyści dla studentów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej (m.in. w ramach zajęć prowadzonych w terenie) o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz przy realizacjach deweloperskich (w tym m.in. mieszkaniowych, biurowych, handlowych, logistycznych, hotelowych, infrastrukturalnych oraz typu „land-development”).

Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi to połączenie wielu interdyscyplinarnych działań. Praca w tym zakresie wiąże się z prowadzeniem inspekcji budynków oraz budów, analizą dokumentacji i przepisów prawa, przygotowaniem planów oraz studiów wykonalności (w zakresie prawnym, marketingowym, finansowym oraz organizacyjnym), analizowaniem rynku nieruchomości, oceną optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości, dokonywaniem oceny pozycji rynkowej nieruchomości, a także jej kreowaniem. Ważnym aspektem zarządzania nieruchomościami i projektami deweloperskimi jest ich finasowanie. Na studiach przekazywana jest wiedza dotycząca również tego zagadnienia. Omawiane są metody finansowania Project Finance i Corporate Finance, a także aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiane są także założenia nowoczesnych koncepcji zarządzania nieruchomościami takich jak: asset management, property management, facility management oraz podstawy komercjalizacji powierzchni. 

Absolwent będzie posiadał kompleksową wiedzę i umiejętności odnoszące się do całego cyklu życia nieruchomości, od planowania, poprzez realizację inwestycji, użytkowanie (zarządzanie) i zbycie nieruchomości. Ta specjalistyczna wiedza dotyczyć będzie nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. mieszkalnym, handlowym, biurowym, magazynowym, hotelowym oraz gruntów niezabudowanych. Może być ona wykorzystywana zarówno przy podejmowaniu decyzji dotyczących własnych nieruchomości, jak i przy okazji zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz majątkiem komunalnym i państwowym.

Nabyte kompetencje zwiększą wartość i szanse absolwenta na rynku pracy, umożliwią podjęcie pracy w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko rozumianymi projektami deweloperskimi (w tym ich realizacją, oceną i weryfikacją) lub zarządzaniem nieruchomościami.
Biorąc pod uwagę, iż wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości nie wiąże się już z koniecznością posiadania licencji zawodowej, ranga świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie zyskała na znaczeniu. Stanowi ono obecnie istotny dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.


Warunki ukończenia studiów

Ukończenie studiów związane jest z uzyskaniem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zaliczeniem egzaminu końcowego oraz złożeniem pracy dyplomowej.


Wymagania od kandydatów

Studia dedykowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjat, magister), które zajmują się lub zamierzają się zajmować zarządzaniem nieruchomościami lub projektami deweloperskimi.


Koszt uczestnictwa
Opłata jednorazowa: 3.850,00 pln
Opłata semestralna: 2 raty: 1.975,00 pln
Dodatkową opłatą objęte jest wydanie świadectwa studiów.

Terminy wnoszenia opłat dla edycji październik 2018 / lipiec 2019
I opłata semestralna do 10 października,
II opłata semestralna do 1 marca.

Zgłoszenia

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe. Rekrutacja na edycję październik 2018 / lipiec 2019 odbywa się w terminie od maja 2018 do 10 października 2018 roku (decyduje kolejność zgłoszeń).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopia dyplomu
  • Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK

Po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe i złożeniu dokumentów kandydat na studia podyplomowe otrzyma indywidualny numer konta do opłat, który będzie można sprawdzić logując się na stronę https://ps.ug.edu.pl w menu PŁATNOŚCI.
Definiując przelew na indywidualny numer konta w tytule wpłaty należy wpisać numer edycji, za którą kandydat dokonuje wpłaty. 


Inne informacje

  • Warunkiem uruchomienia studiów jest nabór minimum 36 osób.
  • Zajęcia odbywają się w  trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych (w soboty i niedziele).
  • W toku studiów słuchacze uczęszczają na wykłady, które w znacznej części mają charakter warsztatowy. Przekazywane przez wykładowców treści poparte są przykładami, a na zajęciach omawiane są studia przypadków dotyczące poruszanych zagadnień. Program studiów obejmuje również seminaria, na których słuchacze mogą konsultować z prowadzącym podejmowane tematy pracy dyplomowej.
  • W ramach możliwości budżetu studiów słuchaczom oferowane są dodatkowe wykłady do wyboru lub podręczniki.
  • Regulamin Studiów Podyplomowych na UG


Zobacz inne studia podyplomowe przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości