Strona główna » Studia
Studia
Akademiki 2019/2020

AKADEMIKI 2019/2020

 

Miejsce i termin składania wniosków:

a) studenci idący na 2, 3 studiów I stopnia oraz 2 rok studiów II stopnia: od 07 maja do 28 maja 2019 roku  

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I i II stopnia: od momentu otrzymania decyzji w formie papierowej o przyjęciu na studia do 27 sierpnia 2019 roku
 
Wnioski złożone po wymaganym terminie nie podlegają rozpatrzeniu (o przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania). 

Wydział Zarządzania dysponuje miejscami w Domach Studenckich numer 3,4,5,7

Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych (pokój 121) w dniach:

poniedziałek - wtorek w godzinach: 09.30-13.30.

czwartek w godzinach: 09.30-13.30.

lub przesyłać pocztą na adres:

Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, z dopiskiem „Dziekanat ds. Socjalnych - Akademiki”.Wniosek, wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, może złożyć w jego imieniu inna osoba.

Studenci, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są osobami niepełnosprawnymi składają wyłącznie wniosek o przyznanie miejsca bez dodatkowych dokumentów!!!

Studenci starający się zarówno o miejsce w domu studenckim jak i stypendium socjalne lub specjalne - przynoszą jeden komplet dokumentów do wyliczenia dochodu lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz 2 wnioski - o akademik i o stypendium socjalne/specjalne.

Spis dokumentów wymaganych do złożenia wniosku, zasady przyznawania miejsc i wszystkie szczegółowe informacje jak złożyć wniosek, znajdują się w Regulaminie przyznawania miejsc na rok akademicki 2019/2020. Prosimy szczegółowo zapoznać się z jego treścią przed złożeniem wniosku!

 

Aby mieć dowód na to, że złożyłeś wniosek, możesz skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia. Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

 

WYNIKI:

Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie stronie internetowej Wydziału Zarządzania do dnia: 
a) 28 czerwca 2019 roku - dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia) LISTA

UWAGA: wnioski dotyczące zmiany przyznanego miejsca w domu studenckim należy kierować bezpośrednio do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

OKS Rektorat, pani mgr Beata Weber
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, pokój 111
tel: 058 523 24 25
mail: socjalny@ug.edu.pl


b) 15 września 2019 roku - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia

 

Dokumenty do pobrania:


-Wniosek o miejsce w akademiku (obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców)
Wzory wniosków

-Dokumenty dodatkowe  TYLKO dla osób w trudnej sytuacji materialnej (przy dochodzie do 960zł/mc netto na 1 osobę w rodzinie i osób niepełnosprawnych)
Spis wymaganej dokumentacji do wykazania trudnej sytuacji materialnej oraz wnioski o stypendium socjalne
oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski o stypendia będą rozpatrywane na początku roku akademickiego 2019/2020 na podstawie dokumentów złożonych przy wniosku o akademik. 

Przyznawanie miejsca w domach studenckich odbywa się przy zachowaniu zasady, iż pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, któremu jednocześnie:

  • codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (tylko studenci studiów stacjonarnych)
  • znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy mateialnej- informacje poniżej)
  • który nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.


UWAGA:


WKS (Wydziałowa Komisja Socjalna Wydziału Zarządzania) rozpatruje tylko wnioski o przyznanie MIEJSCA w akademiku.

Osoby które ubiegają się o:


- miejsce na wakacje (termin do 10 czerwca każdego roku)
- pokój 1 - osobowy
- pokój małżeński
- cudzoziemcy, nie posiadający Karty Polaka
składają wnioski bezpośrednio do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Rektoracie:

OKS Rektorat, pani mgr Beata Weber
ul.Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, pokój 111
tel: 058 523 24 25
mail: socjalny@ug.edu.pl

Wnioski osób składających wniosek po terminie, rozpatrywane będą na kolejnych posiedzeniach OKS w miarę wolnych miejsc z puli ogólnouczelnianej. O wynikach posiedzenia OKS należy dowiadywać się poprzez kontakt z panią Beatą Weber tel: 058 523 24 25
mail: socjalny@ug.edu.pl

Ogólne zasady przyznawania miejsc w akademikach na UG

Informacje na temat Domów Studenckich UG