Strona główna » Studia
Studia
Stypendia socjalne i zapomogi
WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE - ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ »

Dziekanat nie przyjmuje niekompletnych wniosków, dlatego też przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się informacjami poniżej!

 

Regulamin (zawierający spis wymaganych dokumentów do wyliczenia dochodu) oraz wniosek i dodatkowe dokumenty do pobrania:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/sprawy_socjalne/stypendia/wnioski_do_pobrania

wzór poprawnie wypełnionego wniosku

instrukcja jak złożyć wniosek i poprawnie skompletować dokumenty

 

Termin składani wniosków na rok akademicki 2018/2019 - na pierwsze posiedzenie Wydziałowej Komisji Stypendialnej:


Złożone do 15 października 2018 r. i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.

do 15 października 2018 r. - termin uzupełnienia wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki o: 
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy w domu studenckim 
- umowę najmu z właścicielem lub dysponentem wynajmowanego lokalu

Wszystkie wnioski złożone po wyznaczonym terminie  będą rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach Komisji Stypendialnej w następnych miesiącach.‹ Student uzyskuje wówczas prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych p.121.
Godziny urzędowania:
- poniedziałek-wtorek w godzinach 09.30 - 13.30

- czwartek w godzinach 09.30 - 13.30

Wnioski można także przesyłać pocztą na adres Wydziału:

Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, z dopiskiem "Stypendium Socjalne". 

Warto złożyć wniosek wcześniej, aby nie stać w kolejce :-)

 

Aby mieć dowód na to, że złożyłeś wniosek o stypendium, możesz skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia. Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Wyniki posiedzeń WKS zamieszczane są w dziale "Ogłoszenia".

Decyzje w sprawie stypendiów socjalnych ogłoszone zostaną w listopadzie 2018 roku. Pierwsza wypłata stypendiów nastąpi w listopadzie 2018 roku z wyrównaniem za miesiąc październik 2018 roku.

Stawki stypendiów w roku akademickim 2018/2019 - semestr letni »

1.Stypendium socjalne:

 • Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
 • Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 590 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 520 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 780 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 700 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 630 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

3. Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 500 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 310 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

4. Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 600 zł.

Stawki stypendiów w roku akademickim 2018/2019 »

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 95/R/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany  Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, załącznik nr 3 i 4 – stawki stypendiów oraz progi dochodu.

http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3470

załącznik nr 3 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW ORAZ PROGI DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

 1. Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne:
 1. Stypendium socjalne:
 • Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
 • Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 620 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 540 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 470 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

 1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 730 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 650 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 580 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

 1. Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 420 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 310 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

STAWKA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 580 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 roku »

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.    

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892  oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł.

WNIOSKI O ZAPOMOGI JEDNORAZOWE - ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ »

Regulamin oraz wniosek do pobrania:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/sprawy_socjalne/stypendia/wnioski_do_pobrania

wzór poprawnie wypełnionego wniosku

Uchwała Wydziałowej Komisji Stypendialnej ws. kwot zapomóg na rok akademicki 2016/2017

Aktualnie WKS przyjmuje wnioski do 15 dnia każdego miesiąca na bieżące posiedzenia. WKS ma 30 dni na rozpatrzenie danego wniosku. 

Dwa razy w roku akademickim, w szczególnych sytuacjach życiowych, studenci UG mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi. Świadczenie może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

 1. nieszczęśliwego wypadku,
 2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
 3. śmierci członka najbliższej rodziny,
 4. kradzieży,
 5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
 6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania świadczenia.

Zapomoga nie jest przyznawana "w pakiecie" do stypendium socjalnego w związku z długotrwałą, trudną sytuacją materialną studenta.

Student ma prawo ubiegać się o zapomogę w uzasadnionych przypadkach 2 razy w danym roku akademickim (1 raz w semestrze). W uzasadnionch przypadkach, świadczenie przysługuje TYLKO 2 razy w roku bez względu na studiowane kierunki, również na innych uczelniach. Pobranie więcej niż 2 przyznanych świadczeń w danym roku akademickim jest niedozwolone. 

Aby ubiegać się o zapomogę, należy złożyć wniosek oraz dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe. Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji studenta.

Aby mieć dowód na to, że złożyłeś wniosek o stypendium, możesz skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia. Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Wnioski można także przesyłać pocztą na adres Wydziału: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, z dopiskiem "Sprawy Socjalne - zapomoga".

Warto złożyć wniosek wcześniej, aby nie stać w kolejce :-)

W roku akademickim 2016/2017 Wydziałowa Komisja Stypendialna ustaliła stawki zapomóg w przedziale: 100zł do 1000zł w zależności od indywidualnego przypadku. 

Szczegółowe informacje na stronie Działu Studenckich Spraw Socjalnych:
http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/sprawy_socjalne/stypendia