Strona główna » Studia
Studia
Stypendia

Uczestnik studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w formie:

 

 1. stypendium socjalnego,
 2. zapomogi,
 3. stypendium dla najlepszych doktorantów,
 4. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.


Ogólne zasady funkcjonowania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu   Gdańskiego określają:
 

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
 2. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 72/R/16 Rektora UG z dnia 17 sierpnia 2016 r. (z późn. zm.):

 
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/84052

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów wraz z kompletem dokumentów  można złożyć w dziekanacie Wydziału Zarządzania (pokój 121) w następujących terminach:

1. wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – w terminie do dnia 16 października 2019 r.

2. wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów – w terminie do dnia 4 października 2019 r.Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

ŚWIADCZENIA SOCJALNE:
 

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej
   


Na wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej doktorant musi zaznaczyć o jaki rodzaj pomocy się ubiega oraz starannie wypełnić wszystkie pola.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki, właściwe do rodzaju stypendium, określone w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
 

 1. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich 
 3. Klauzula informacyjna – stypendium dla najlepszych doktorantów
Doktorant może otrzymywać stypendium w formie przelewu na swoje konto. W tym celu zobowiązany jest do osobistego złożenia stosownego wniosku w dziekanacie Wydziału (pokój 121).
 

Nagroda Rektora dla Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

 

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego) nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku.

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią właściwego Dziekana do Kierowników Studiów Doktoranckich do dnia 25 października 2019 roku w dziekanacie (pokój 121).

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora

Regulamin dostępny na stronie: http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2551