Strona główna » Studia
Studia
Ramowa procedura postępowań o nadanie stopnia doktora – tzw. „stary tryb”

Ramowa procedura postępowań o nadanie stopnia doktora – tzw. „stary tryb” (czyli te, które zostały wszczęte na uprzednich zasadach)

 

1. Doktorant składa rozprawę i dokumenty w dziekanacie (dziekanat niezwłocznie przekazuje złożone dokumenty do sekretariatu właściwej rady dyscypliny: RDEiF lub RDNoZiJ)

 • Rozprawa doktorska musi być złożona najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem rady na którym ma być rozpatrywana, w 5 egzemplarzach (6 jeśli był promotor pomocniczy), wydruk dwustronny,
 • rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim i w języku polskim, dodatkowo należy podać tytuł rozprawy i słowa kluczowe w obu językach.

 

Do pracy należy dołączyć:

 • wersję elektroniczną w formatach word i pdf;
 • wydruk z systemu antyplagiatowego (wydruk z systemu jest dostarczany wraz z pracą, a doktorant otrzymuje go od promotora, który dokonuje sprawdzenia z wykorzystaniem sekretariatu swojej katedry);
 • oświadczenie zgodne z Zarządzeniem nr 36/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2018 roku.
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu opublikowania informacji o wyniku postępowania na stronie www WE/WZR.
 • podanie doktoranta do RD (skierowane do RD przez przewodniczącego RD) z prośbą o wyznaczenie egzaminów doktorskich i egzaminatorów. W podaniu muszą być wskazane:
  • maksymalny termin złożenia egzaminów (należy wskazać termin za ok. 6 miesięcy, doktorant może przystąpić do egzaminów wcześniej, termin 6-miesieczny zabezpiecza przed koniecznością ponownego procedowania w radzie, w przypadku opóźnień),
  • dyscyplina podstawowa i dodatkowa oraz język obcy, z których mają odbyć się egzaminy (uwaga - jeżeli przy wszczęciu wyznaczono dziedzinę i dyscyplinę podstawową, dodatkową i język, to doktorant musi wskazać te same dyscypliny i język obcy),
  • jeśli doktorant posiada certyfikat zwalniający z egzaminu językowego, powinien go załączyć do podania. 

2. Na posiedzeniu RD

 • wyznaczani są recenzenci,
 • wyznaczane są komisje i terminy egzaminów doktorskich (maksymalne).

 3. Po posiedzeniu RD

 • rozprawa doktorska wysyłana jest do recenzentów,
 • doktorant przygotowuje się do egzaminów doktorskich,
 • recenzje wpływają do RD,
 • doktorant kontaktuje się z sekretariatem RD w celu zgłoszenia gotowości do przystąpienia do egzaminów doktorskich,
 • sekretariat RD organizuje egzaminy doktorskie i informuje doktoranta o ich terminie,
 • doktorant przystępuje do egzaminów (w przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich, RD - na wniosek kandydata - może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz).

4. Posiedzenie RD

 • RD decyduje o dopuszczeniu do publicznej obrony,
 • RD wyznacza termin i komisję doktorską do przeprowadzenia publicznej obrony,
 • doktorant składa (najpóźniej 14 dni przed terminem publicznej obrony) autoreferat do sekretariatu RD.

5. Publiczna obrona przed komisją doktorską

 • odbywa się publiczna obrona,
 • komisja przyjmuje w drodze uchwały publiczną obronę lub podejmuje uchwałę o odmowie przyjęcia publicznej obrony,
 • komisja przedstawia projekt uchwały radzie.

6.Posiedzenie RD

 • w terminie maksymalnie 60 dni od dnia obrony, RD wydaje, w formie uchwały, decyzję w sprawie nadania stopnia doktora.