Strona główna » Studia
Studia
Praca doktorska

Praca doktorska

Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do złożenia promotorowi rozprawy doktorskiej do 30 września ostatniego roku studiów. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
  1. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
  2. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
— łącznie nie dłużej niż o rok.
 
Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.
 
W okresie przedłużenia niestacjonarnych studiów doktoranckich ich uczestnik, zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, nie wnosi opłaty za studia.
 
Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 
Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada wyżej wymienionym warunkom.
 
Za zgodą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.
 
Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.
 
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
 
Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.