Strona główna » Studia
Studia
Formularze

FORMULARZE DO POBRANIA DLA DANEGO KIERUNKU STUDIÓW NA WZR UG:

Studenci, którzy przygotowują się do realizacji obowiązkowych praktyk w ramach zaliczenia roku akademickiego na Wydziale Zarządzania UG zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  • program praktyk - dokument wyznaczający profil pożądanych zadań i obowiązków, jakie powinien realizować student odbywający praktykę w wybranym podmiocie;
  • porozumienie na czas określony (obowiązkowa umowa zawierana pomiędzy UG a podmiotem, w którym realizowana będzie praktyka; umowa zawierana wyłącznie w przypadku planowanych w przyszłości praktyk - nie należy jej zawierać, jeżeli student odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, gdy jest ona realizowana na podstawie umowy zlecenia, dzieło itp. - w tej sytuacji KONIECZNE jest złożenie OŚWIADCZENIA ZAMIAST POROZUMIENIA wraz ze stosownymi załącznikami; porozumienie wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia należy złożyć w Dziekanacie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego termin rozpoczęcia praktyki (np. praktyka rozpoczyna się 1 czerwca, dokumenty należy złożyć do 10 maja); po wypełnieniu należy wybrany dokument wydrukować w 2 egzemplarzach, przekazać do podpisu osobie reprezentującej podmiot, w którym realizowana będzie praktyka, a następnie złożyć w Dziekanacie p. 121 - p. mgr Joanna Kuchcińska / mgr Teresa Plenikowska - Ślusarz);
  • zgłoszenie do ubezpieczenia - obowiązkowe w przypadku realizacji planowanej w przyszłości praktyki, należy wydrukować i złożyć w dwóch kopiach w Dziekanacie wraz z porozumieniem u p. mgr Joanny Kuchcińskiej najpóźniej do 10 dnia miesiąca poprzedzającego realizację praktyki.  Formularza tego nie należy  składać jeżeli student odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, gdy jest ona realizowana na podstawie umowy zlecenia, dzieło, stosunku pracy itp.
  • sprawozdanie z realizacji praktyki - dokument wypełniany przez opiekuna praktyki (z podmiotu, w którym została ona zrealizowana) oraz studenta w trakcie i po realizacji praktyki, zatwierdzany przez Kierownika Praktyk Studenckich na WZR UG i przekazywany Prodziekanowi ds. Studenckich w celu dokonania zaliczenia praktyki poprzez stosowny wpis na karcie egzaminacyjnej i w indeksie.
  • wniosek o ryczałtowy zwrot kosztów realizacji praktyki poza miejscem zamieszkania - wniosek składany wyłącznie przez studentów realizujących praktykę w innej miejscowości niż adres zamieszkania. Zwrot kosztów w wysokości 18 zł/dzień dokonywany jest na indywidualny wniosek studenta po zakończeniu praktyki. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie miejsca zamieszkania. Refinansowanie kosztów praktyki możliwie jest wyłącznie w stosunku do studentów studiów stacjonarnych.

FORMULARZE DO POBRANIA DLA DANEGO KIERUNKU STUDIÓW NA WZR UG

      1. ZARZĄDZANIE - (wymiar praktyki: 3 tygodnie, 120 godzin)

       DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PRAKTYKI

      2. INFORMATYKA I EKONOMETRIA - (wymiar praktyki: 3 tygodnie, 120 godzin)

       DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PRAKTYKI

      3. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - (wymiar praktyki: 4 tygodnie, 160 godzin)

         DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PRAKTYKI


UWAGA: porozumienie w powyższej postaci, a także ubezpieczenie w ramach planowanej do realizacji praktyki musi być obligatoryjnie zawierane zarówno przez studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, jeżeli tego wymaga zakład pracy oferujący praktykę.

 


UWAGA - ZWROT KOSZTÓW REALIZACJI PRAKTYKI:

Studenci, którzy zrealizowali w bieżącym roku kalendarzowym praktykę poza miejscem zamieszkania i jednocześnie zgłosili ten fakt w stosownym terminie Kierownikowi Praktyk Studenckich (na początku ubiegłego roku akademickiego) poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, proszeni są o złożenie WNIOSKU O WYPŁATĘ RYCZAŁTOWEGO ZWROTU KOSZTÓW REALIZACJI PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA. Zwrot ten możliwy jest do uzyskania wyłącznie w sytuacji, gdy:

  1. wnioskodawcą jest student studiów stacjonarnych (nie dotyczy studentów niestacjonarnych),
  2. wnioskodawca złoży udokumentowany wniosek (z załącznikami potwierdzającymi realizację praktyki poza miejscem zamieszkania oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania w czasie odbywania praktyki),
  3. wnioskodawca uzyska uprzednio wpis do indeksu potwierdzający zaliczenie praktyki,
  4. wniosek zostanie sporządzony poprawnie pod względem formalnym.

Podania o zwrot kosztów wraz z rozliczeniem praktyki należy składać do 30 listopada w pokoju 121.
Wniosek do pobrania w formacie: DOC (MS Word) / PDF (Adobe Reader)

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy składać w Dziekanacie (p.121) u p. mgr Joanny Kuchcińskiej / mgr Teresy Plenikowskiej-Ślusarz. Po złożeniu kompletu dokumentów i pozytywnej opinii ze strony Kierownika Praktyk Studenckich na WZR UG dokumentacja jest przekazywana do Prodziekana ds. Studenckich celem dokonania wpisów. Wpisy dokonywane są w trakcie sesji (pod koniec semestru piątego). Termin zaliczenia praktyk studenckich jest analogiczny do terminów zaliczenia wszystkich innych przedmiotów w danym semestrze.