Strona główna » Studia
Studia
Regulaminy

REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG - pobierz


Dziekanat przyjmuje sprawozdania z realizacji obowiązkowej praktyki zawodowej tylko od studentów będących na V semestrze (III rok) od 1 października do 30 listopada (pok.121, w godzinach otwarcia dziekanatu)

Studenci I lub II roku, którzy wcześniej zrealizowali obowiązkową praktykę zawodową, dostarczają do Dziekanatu sprawozdania, dopiero gdy będą na III roku. 
 


Najważniejsze informacje organizacyjne

(na podstawie ZARZĄDZENIA DZIEKANA WZR UG):

Standardy kształcenia na wybranych kierunkach studiów wyznaczają profile zadań i obowiązków, jakie powinny być realizowane w trakcie obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Zarządzania UG.


 

Minimalny wymiar czasowy praktyki studenckiej wynosi odpowiedno na kierunku:
1. Zarządzanie3 tygodnie (120 godzin)
2. Informatyka i ekonometria3 tygodnie (120 godzin)
3. Finanse i rachunkowość4 tygodnie (160 godzin)

 

Praktyki w ww wymienionym wymiarze mogą być realizowane w szczególności w:
jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, lub w ramach zorganizowanej przez uczelnie działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki.Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów. Zaliczenie praktyki można uzyskać w terminie do 30 listopada danego roku (wpisy do indeksów dokonywane są przez Prodziekana ds. Studenckich WZR UG na piątym semestrze).

Praktyki zrealizowane w ww wymiarze można uznać za zaliczone, jeżeli student udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej, które odpowiada programowi praktyki na wybranym kierunku studiów. Dokumenty, jakie muszą zostać przedłożone w celu zaliczenia tak zrealizowanej praktyki znajdują się na podstronie FORMULARZE.

PROGRAMY OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH:

1. Zarządzanie - pobierz plik
2. Informatyka i ekonometria - pobierz plik
3. Finanse i rachunkowość - pobierz plik


PLANOWANIE REALIZACJI PRAKTYK:

UWAGA: Zarówno studenci stacjonarni jak i niestacjonarni zobligowani są do poinformowania Kierownika Praktyk Studenckich o planowanej realizacji praktyki z odpowiednim wyprzedzeniem (z uwagi na konieczność zgłoszenia studenta do ubezpieczeń społecznych oraz ewentualnego zabudżetowania zwrotu kosztów odbycia praktyki). Studentom niestacjonarnym nie przysługuje ryczałtowy zwrot kosztów realizacji praktyki poza miejscem zamieszkania.

1. ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ:
Wszyscy studenci Wydziału Zarządzania UG, skierowani na obowiązkowe praktyki, muszą być ubezpieczeni. Studenci planujący odbycie obowiązkowej praktyki zobowiązani są obligatoryjnie poinformować o tym fakcie Kierownika Praktyk WZR UG najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca poprzedniego. W tym celu należy 2 razy wydrukować wypełniony FORMULARZ i złożyć go w DWÓCH EGZEMPLARZACH w Dziekanacie (p.121) u p. mgr Joanny Kuchcińskiej / mgr Teresy Plenikowskiej-Ślusarz. Zgłoszenia tego nie trzeba dokonywać, jeżeli student zrealizował praktykę we własnym zakresie (bez porozumienia z uczelnią, np. na drodze umowy zlecenia, dzieło itp.). W takiej sytuacji będzie on zobowiązany wyłącznie rozliczyć praktykę, dokumentując jej odbycie właściwie wypełnionymi i złożonymi w Dziekanacie p.121 formularzami.

2. ZGŁOSZENIE PLANU PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Studentom studiów stacjonarnych realizującym praktykę poza miejscem zamieszkania przysługuje prawo uzyskania ryczałtu na zwrot kosztów dojazdu. W roku akademickim 2018/2019 wymiar ryczałtu wynosi 18 zł/dzień praktyki. O zwrot ten mogą jednak ubiegać się wyłącznie ci studenci, którzy w wyznaczonym przez Kierownika Praktyk WZR UG terminie zaplanują i poinformują go o planie realizacji praktyki poza miejscem zamieszkania. Informacje te zbierane są na początku roku akademickiego, celem właściwego zaplanowania budżetu na poczet realizacji praktyk. Podania o zwrot kosztów wraz z rozliczeniem praktyki należy składać do 30 listopada 2018 r. w pokoju 121.