Strona główna » Studia
Studia
Seminaria licencjackie

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Metody analizy danych
Prowadzący:
dr Dorota Banaszkiewicz
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych do analizy współczesnych zjawisk społeczno - ekonomicznych i demograficznych.

 Seminarium będzie poświęcone zastosowaniu metod statystycznych do analiz zjawisk społeczno - ekonomicznych i demograficznych, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Tematyka prac licencjackich przygotowywanych na seminarium może dotyczyć w szczególności następujących zagadnień:

1.     Zagadnienia rynku pracy

 • aktywność zawodowa, zatrudnienie, bezrobocie, migracje zarobkowe
 • instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • sytuacja na rynku pracy grup szczególnego ryzyka (50+, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, młodzież)

2.     Zmiany demograficzne - pomiar współczesnych procesów demograficznych i ocena ich skutków społecznych i ekonomicznych

 • Zmiany w strukturze demograficznej ludności i próba wyjaśnienia ich przyczyn
 • Rodziny i gospodarstwa domowe w przeszłości i obecnie
 • Starzenie się ludności i zasobów pracy

3.     Zdrowie i jego ochrona - współzależności statystyczne

4.     Poziom i jakość życia

5.     Ubóstwo i nierówności - doskonalenie sposobów pomiaru

6.     Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych

 

Studenci w analizach empirycznych mogą wykorzystywać zarówno wyniki badań własnych, jak i dane ze źródeł wtórnych, w tym materiały  udostępniane przez GUS, ZUS, Eurostat, WUP, PUP.

 

seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Metody analizy danych
Prowadzący:
dr Tomasz Jurkiewicz
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem statystycznych metod analizy danych i metod symulacyjnych

Opis tematyki
Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia szeroko pojętej statystycznej analizy danych, jak i badań próbkowych oraz symulacji komputerowych. Przygotowując pracę licencjacką studenci poznają od strony praktycznej projektowanie badań, analizę danych z wykorzystaniem oprogramowania, z którego najczęściej korzystają przedsiębiorstwa, interpretację wyników badań, sporządzenie wniosków (podsumowania, ang. executive summary). Zachęcać będę seminarzystów do wykorzystania w analizie komputerowych narzędzi analiz statystycznych, takich jak: Excel oraz pakiety SPSS, Statistica, SAS, języki programowania obliczeń Matlab, R.

Potencjalnym seminarzystom proponuję następującą, przykładową problematykę prac licencjackich:

 1. Zastosowanie metod statystycznych (opisu struktury, współzależności, analizy wielowymiarowej) w analizie wybranych zjawisk gospodarczych i społecznych (np. Integracja rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej; Kształcenie ustawiczne jako element konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; Czynniki kształtujące płodność kobiet w krajach europejskich).
 2. Analiza zmian w czasie i prognozowanie zjawisk społecznych i ekonomicznych (np. Zastosowanie metod prognozowania w przedsiębiorstwach na przykładzie firmy X; Stan i dynamika bezrobocia rejestrowanego w województwie pomorskim w latach 2001-2009; Analiza zmian współczynników reprodukcji ludności w Polsce w latach 1950-2005).
 3. Problemy badań próbkowych np. problemy niedostatecznej liczebności próby (statystyka małych obszarów), rola błędów losowych i nielosowych w badaniu (np. Badania opinii publicznej w świadomości mieszkańców Sopotu, Wpływ błędów nielosowych na efektywność badań opinii publicznej, Jakość operatów losowania w badaniach reprezentacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw).
 4. Metody symulacyjne – praktyczne zastosowanie symulacji Monte Carlo w analizie różnorodnych zjawisk (np. Schemat losowania a efektywność testów statystycznych – analiza symulacyjna, Zastosowanie symulacji komputerowej w inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych).
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Metody analizy danych
Prowadzący:
dr Olga Komorowska
Zakres programowy:

Badania zjawisk społecznych są ważnym aspektem we współczesnej ekonomii. Zapraszam seminarzystów, którzy chcieliby w swoje pracy licencjackiej zastosować metody statystyczne do bliższego poznania następujących zagadnień:

 1. Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych
 2. Poziom życia rodzin w Polsce na tle innych krajów UE
 3. Ubóstwo i nierówności – pomiar, analiza, interpretacja
 4. Wykluczenie społeczne i inne rodzaje wykluczenia
 5. Rynek pracy i gospodarowanie zasobami pracy

Przykładowe tytuły prac licencjackich:

 1. Zróżnicowanie nierówności rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach …
 2. Uwarunkowania wielkości i struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych w okresie spowolnienia gospodarczego
 3. Zmiana warunków życia gospodarstw domowych – statystyczna analiza dynamiczna
 4. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rodzin wielodzietnych.
 5. Migracje w Polsce w latach 2004-2014
 6. Analiza porównawcza rynków pracy w województwach w Polsce
 7. Determinanty przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia w województwie pomorskim
 8. Profilowanie bezrobotnych z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych
 9. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Metody analizy danych
Prowadzący:
dr Arkadiusz Kozłowski
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Pomiar i analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych na podstawie badań próbkowych

Seminarium poświęcone jest przede wszystkim badaniom niewyczerpującym. Studenci mają okazję poszerzyć swoją wiedzę zarówno na temat samej metodologii badania, jak również analizy danych pozyskanych z badań próbkowych.

Tematy poruszane na seminarium obejmują w szczególności takie zagadnienia jak:

 • schematy wyboru próby do badania, błąd losowania,
 • techniki zbierania danych,
 • braki odpowiedzi, imputacja danych, kalibracja,
 • konstrukcja kwestionariusza, błędy pomiaru,
 • przetwarzanie i przygotowanie danych do analizy,
 • złożone metody szacowania parametrów populacji,
 • szacowanie wariancji estymatorów,
 • estymacja wykorzystująca informacje spoza próby,
 • estymacja dla małych obszarów,
 • estymacja Bayesowska,
 • weryfikacja hipotez statystycznych na podstawie prób nieprostych,
 • analiza wariancji,
 • analiza współzależności,
 • klasyfikacja i grupowanie danych,
 • analiza czynnikowa.

Badania próbkowe, którymi zajmują się Studenci, mogą dotyczyć dowolnego aspektu życia gospodarczego i społecznego (badania opinii, marketingowe, przedsiębiorstw itd.).

W pracy można wykorzystać symulacje komputerowe, zarówno w obszarze badań próbkowych (np. do oceny efektywności określonej metody estymacji), jak i w dowolnym innym obszarze związanym ze statystyką i/lub ekonomią (np. do oceny skuteczności określonej strategii inwestowania na GPW).

Prace pisane są na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych (tj. z własnego badania próbkowego), a w niektórych przypadkach możliwe jest opieranie się na danych sztucznych (wygenerowanych).

Przy wykonywaniu obliczeń oferowane jest wsparcie w zakresie obsługi programów: Excel, R, SPSS, Statistica.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Metody analizy danych
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Kamila Migdał-Najman
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zastosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych, marketingowych, opinii publicznej i zjawisko społeczno-ekonomicznych

Tematyka seminarium licencjackiego:
Zastosowanie metod statystycznych w analizach związanych z poznaniem zjawisk i procesów rynkowych, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, pojemności i chłonność rynku, modele grawitacji i zasięgu rynku, badanie postrzegania sklepów wielkopowierzchniowych na rynku, analiza koszykowa, badanie postaw i zwyczajów konsumentów. Zastosowanie metod analizy danych marketingowych w badaniach związanych np. z produktem, określaniem pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie produktu. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach opinii publicznej. Zastosowanie metod klasyfikacji do badania wybranego złożonego zjawiska społecznego lub ekonomicznego. Praca może powstać na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych, jednak wówczas wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania. Statystyczna analiza wielowymiarowa: klasyczne i nieklasyczne metody grupowania i klasyfikacji danych, analiza efektywności algorytmów analizy skupień, metody oceny jakości grupowania. Przedmiot: Metody klasyfikacji w semestrze IV.

Zastosowanie metod statystycznych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. rynku pracy, polityki zatrudnienia, społecznych i ekonomicznych skutków bezrobocia, jakości życia społeczeństwa, procesu integracji Polski z Unią Europejską, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Zastosowanie badań próbkowych w badaniach ekonomicznych (marketingowych, sondażowych).
Studenci, którzy piszą pracę licencjacką z proponowanych tematów, wykonują analizy statystyczne w pakietach statystycznych Statistica, SPSS.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • Analiza oferty mieszkaniowej pierwotnego rynku nieruchomości w Gdyni w okresie od IV kwartału 2008 do IV kwartału 2009.
 • Wykorzystanie analizy skupień w badaniu zmian poziomu życia ludności w Polsce w latach 1994-2007.
 • Analiza współzależności walorów i infrastruktury trójmiejskich hoteli.
 • Zróżnicowanie przestrzenne poziomu życia kobiet w Polsce według województw w 2007 roku.
 • Analiza zróżnicowania oferty samochodowej koncernu Fiat Auto Poland.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Metody analizy danych
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Krzysztof Najman
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: zastosowanie metod sztucznej inteligencji w ekonomii, zastosowanie metod eksploracyjnej analizy danych w ekonomii.

Tematyka seminarium licencjackiego:

 1. statystyka rynków finansowych:
 • analiza ryzyka inwestycji finansowych,
 • dywersyfikacja ryzyka inwestycji na rynku finansowym i kapitałowym w oparciu o kontrakty terminowe i opcje,
 • zarządzanie ryzykiem inwestycji kapitałowych w oparciu o portfel papierów wartościowych,
 • budowa scoringów kredytowych,
 1. statystyczna analiza wielowymiarowa:
 • ekonomiczno - społeczne zastosowania metod grupowania i klasyfikacji danych,
 • analiza efektywności algorytmów analizy skupień,
 • metody oceny jakości grupowania,
 1. zastosowanie metod ilościowych w badaniach marketingowych, rynkowych i badaniach opinii:
 • pozycjonowanie produktu, mapy percepcji, analiza profilowa, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego,
 • pojemność rynku,
 • analiza koszykowa,
 • badanie postrzegania partii politycznych i polityków,
 • analiza potrzeb i zwyczajów konsumentów oraz nastrojów i postaw społecznych,
 1. zastosowania technik opartych na sztucznej inteligencji w analizach statystycznych:
 • prognozowanie szeregów czasowych,
 • grupowanie i klasyfikacja danych,
 1. ubezpieczenia:
 • inwestycje firm ubezpieczeniowych,
 • integracja usług bankowych i ubezpieczeniowych.
 • ryzyko w ubezpieczeniach.

Studenci, którzy piszą pracę licencjacką z proponowanych tematów, wykonują analizy statystyczne w pakietach statystycznych Statistica, SPSS, Matlab, R.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność inwestycji kapitałowych w Polsce,
 2. Zastosowanie wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych.
 3. Zastosowanie samouczących się sieci neuronowych do klasyfikacji firm zagrożonych bankructwem,
 4. Charakterystyka i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce w latach 1990-2009,
 5. Analiza wysokości wypłacanych odszkodowań z tytułu ryzyk katastroficznych na przykładzie STU Ergo Hestia S.A.
 6. Zastosowanie wybranych metod ilościowych w badaniach rynkowych i marketingowych na przykładzie badania spożycia kawy wśród studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Metody analizy danych
Prowadzący:
dr Agnieszka Pobłocka
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Metody analizy danych
Prowadzący: Pobłocka Agnieszka, dr

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych w ekonomii

Na seminarium będą omawiane zastosowania metod statystycznych w badaniach wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych.

Celem seminarium jest doskonalenie u seminarzystów umiejętności praktycznego wykorzystania poznanych metod statystycznych w analizie zjawisk gospodarczych i społecznych. Oczekiwanym efektem seminarium jest napisanie pracy licencjackiej w wymaganym terminie.

Tematyka seminarium będzie dotyczyła głównie rynku ubezpieczeń i rynku emerytalnego, jednak studenci mogą koncentrować się na innych problemach, a także innych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym: rynkach określonych dóbr i usług, zagadnieniach demograficznych, finansowych, i innych.

Metody statystyczne rozważane na seminarium to m.in. metody analizy struktury, analizy współzależności, analizy szeregów czasowych i metody analizy wielowymiarowej.

Studenci mogą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych oraz dane pochodzące ze źródeł wtórnych (m.in. KNF, PIU, GUS, Eurostat, OECD).

Studenci mogą wykonywać analizy statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, pakietach statystycznych Statistica i SPSS oraz programie R.

Przy wyborze tematu, pisaniu pracy oraz wykonywaniu obliczeń oferowane jest wsparcie.

Przykładowe tematy prac:

 1. Polski (międzynarodowy) rynek ubezpieczeń w wybranych latach (np. 1991-2015).
 2. Polski rynek emerytalny w wybranych latach (np. 1991-2015).
 3. Indywidualne konta emerytalne (IKE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 4. Pracownicze programy emerytalne (PPE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 5. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 6. Analiza wypadków komunikacyjnych w wybranych latach (np. 1991-2015).
 7. Analiza szkód ubezpieczeniowych w wybranych latach (np. 1991-2015).
 8. Analiza wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia (np. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) w wybranych latach (np. 1991-2015).
 9. Ubezpieczenia na życie (lub inne, np. Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym).
 10. Rola Rzecznika Finansowego na polskim rynku ubezpieczeń.

 

seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Metody analizy danych
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Ewa Wycinka
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Metody statystyczne w ekonomii

Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom wykorzystania metod statystycznych w analizie zjawisk gospodarczych. Celem seminarium będzie poszerzenie wiedzy z zakresu metod statystycznych poznanych w czasie studiów i zastosowanie ich do wybranego -analizowanego problemu ekonomicznego. Tematyka seminarium będzie dotyczyła głównie sektora ubezpieczeń, jednak studenci, którzy będą chcieli koncentrować się na innych sektorach rynku otrzymają w ramach seminarium pełne wsparcie. W zależności od wybranego problemu badawczego studenci będą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych, dane z przedsiębiorstw lub dane wtórne (m.in. KNF, PIU, GUS, Eurostat).

Sugerowane tematy prac:

 1. Wykorzystanie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych
 2. Rozwój i znaczenie ubezpieczeniowych towarzystw wewnętrznych (captives) jako formy zarządzania ryzykiem
 3. Rozwój ubezpieczeń posagowych w Polsce
 4. Ryzyko bezrobocia a ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
 5. Rola Rzecznika Ubezpieczonych na polskim rynku ubezpieczeń
 6. Budowa i wykorzystanie modelu scoringowego do oceny ryzyka