Strona główna » Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
UCZELNIE SZKOŁOM - O FINANSACH Z NBP

W styczniu 2020 w ramach współpracy z NBP w zakresie edukacji ekonomicznej  został ogłoszony Projekt pt. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”. Jego działania skierowane są do uczniów szkół średnich (w szczególności klas pierwszych i drugich). Projekt jest realizowany od stycznia do grudnia bieżącego roku.


Celem Projektu jest rozszerzenie wiedzy z zakresu finansów u uczniów szkół średnich, poprzez wdrożenie innowacyjnej i zintegrowanej formuły edukacji finansowej, ukierunkowanej na przyszłe świadome i odpowiedzialne decyzje finansowe oraz stymulowanie przedsiębiorczości na poziomie regionalnym. Cel ten realizowany będzie poprzez opracowanie i przekazanie zainteresowanym szkołom pakietu wiedzy w postaci materiałów dla ucznia, dla nauczyciela wraz z możliwością realizacji uzgodnionych ze szkołą uczestniczącą w projekcie zajęć i Konkursem Wiedzy.

Założone cele zamierzamy osiągnąć w szczególności poprzez przygotowanie i przekazanie beneficjentom Projektu - uczniom i nauczycielom szkół średnich, bazy wiedzy, zawierającej opracowane zintegrowane materiały dydaktyczne obejmujące 6 modułów tematycznych w wersji on-line. Opracowaliśmy i przekazujemy zainteresowanym Szkołom pakiet wiedzy w postaci: materiałów dla ucznia, materiałów dla nauczyciela, wraz z możliwością realizacji uzgodnionych ze Szkołą, uczestniczącą w Projekcie, zajęć. Na koniec Projektu odbędzie się Konkurs Wiedzy na Wydziale Zarządzania UG.

Każdy moduł odpowiada treściom do zrealizowania w ramach 2 godzin lekcyjnych. Pogłębianie wiedzy uczniów nastąpi poprzez realizację zajęć warsztatowych w 10 szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie. Zajęcia te, oparte na opracowanej bazie wiedzy, będą realizowane w wymiarze max. 4 godzin lekcyjnych dla każdej z grup uczniów (1 lub 2 tematy, po 2 godziny lekcyjne każdy). Wybór modułu kształcenia zostanie każdorazowo ustalany z nauczycielem. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa uczniów, którzy objęci są kształceniem z takich przedmiotów jak: Przedsiębiorczość, a także Informatyka (i pokrewne) poniżej zamieszczone moduły tematyczne, które na Państwa zaproszenie – możemy nieodpłatnie zrealizować w Państwa Szkole (w uzgodnionym i korzystnym dla Państwa terminie).

Zapraszamy do kontaktu i zgłaszania chęci uczestnictwa w Projekcie.
Rekrutacja trwa!


Pragnę podkreślić, iż przyjęcie zaproszenia z naszej strony wiąże się dla Państwa między innymi z następującymi najważniejszymi korzyściami:

  • zgłoszona grupa uczniów z Państwa szkoły otrzyma od pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalizujących się w ww. problematyce nieodpłatne szkolenie w wymiarze min. 1,5 h (z wybranego modułu);
  • uczniowie oraz nauczyciele, objęci Projektem uzyskają dostęp do materiałów ze wszystkich modułów, na które składają się m.in. tekst merytoryczny na dany temat, prezentacja multimedialna, studium przypadku, testy sprawdzające wiedzę, a także wybrane narzędzia (np. formatki analityczne w MS Excel);
  • uczniowie będą mogli wziąć udział w uniwersyteckim Konkursie Wiedzy (w maju bieżącego roku), na podstawie którego wyłonione zostaną najlepsze grupy, otrzymujące certyfikaty, a także nagrody NBP, UG;
  • nauczyciele będą zaproszeni do wzięcia udziału w szkoleniu w trakcie trwania Konkursu wiedzy na Wydziale Zarządzania UG, po którym uzyskają stosowne certyfikaty.

Liczę, że podjęcie przez Państwa powyżej opisanej inicjatywy spowoduje, iż zainicjujemy dalszą współpracę, która nie tylko będzie doskonałą okazją do rozwoju uczniów szkół ponadpodstawowych, ale także zaowocuje wymianą doświadczeń kadry dydaktycznej naszych jednostek.

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik Projektu
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


MODUŁY DO WYBORU - warsztatowa realizacja zajęć w szkołach przez pracowników UG: