Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 września 2016 roku, godz. 20:41
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta

Katedra Marketingu

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

 Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia wyższe z zakresu zarządzania lub nauk ekonomicznych, predyspozycje do pracy dydaktycznej.

Kandydaci winni  złożyć:

  • podanie do Rektora UG
  • życiorys
  • dyplom magistra
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
  • zobowiązanie do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym
  • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a

               dodatkowych prac w innych uczelniach.

Podania należy składać w sekretariacie Katedry Marketingu w pok. 132 do dnia   6 lutego     2017 r.

          Katedra Marketingu, Wydział  Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

profesora UG

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Dziekan Wydziału Zarządzania UG

ogłasza konkurs na stanowisko

 profesora UG

w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw UG

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin: nauki o zarządzaniu lub ekonomia), a także spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z dn. 30.08.2005r., nr 164, poz. 1365 z póź. zm.).

 

Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją: podaniem, życiorysem, odpisami dyplomów ukończenia studiów oraz uzyskania stopni naukowych, informacją o osiągnięciach naukowych (w tym spis publikacji), dydaktycznych i organizacyjnych należy składać w sekretariacie Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw UG Sopot, ul. Armii Krajowej 101 pok. 09/12 w terminie do dnia 15 stycznia 2017r.

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

profesora UG

Instytut Organizacji i Zarządzania

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Dziekan Wydziału Zarządzania UG

ogłasza konkurs na stanowisko

 profesora UG

w Instytucie Organizacji i Zarządzania UG

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin: nauki o zarządzaniu lub ekonomia), a także spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z dn. 30.08.2005r., nr 164, poz. 1365 z póź. zm.).

 

Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją: podaniem, życiorysem, odpisami dyplomów ukończenia studiów oraz uzyskania stopni naukowych, informacją o osiągnięciach naukowych (w tym spis publikacji), dydaktycznych i organizacyjnych należy składać w sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania UG Sopot, ul. Armii Krajowej 101 pok.318 w terminie do dnia 15 stycznia 2017r.

                                                                          

        

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkt

Instytut Organizacji i Zarządzania

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot, dn. 18 listopada 2016r.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania UG

ogłasza konkurs na stanowisko

 adiunkta

w Instytucie Organizacji i Zarządzania UG

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin: nauki o zarządzaniu lub ekonomia), a także spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z dn. 30.08.2005r., nr 164, poz. 1365).

 

Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją: podaniem, życiorysem, odpisami dyplomów ukończenia studiów oraz uzyskania stopni naukowych, informacją o osiągnięciach naukowych (w tym spis publikacji), dydaktycznych oraz organizacyjnych należy składać w sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania UG Sopot, ul. Armii Krajowej 101 pok. 318 w terminie do dnia 17 grudnia 2016r.