Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 września 2016 roku, godz. 20:41
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta

Katedra Informatyki Ekonomicznej

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Kandydaci powinni złożyć podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją:

- życiorysem,
- dyplomem ukończenia studiów II stopnia,
- dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych,
- informacjami o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, certyfikatach informatycznych itp.

Wymagania:

1. Ukończone studia wyższe, na kierunku informatycznym.
2. Znajomość języków programowania C#, Java, JavaScript i PHP.
3. Umiejętność projektowania witryn w HTML5.
4. Umiejętność projektowania aplikacji na platformę Android.
5. Umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć w j. angielskim.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej w pok. C31 (Centrum Dydaktyczno – Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG, Sopot ul. Piaskowa 9) do dnia 22.06.2018 r.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta

Katedra Informatyki Ekonomicznej

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Kandydaci powinni złożyć podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją:

- życiorysem,
- dyplomem doktora nauk ekonomicznych ze specjalizacją informatyka ekonomiczna,
- informacją o dorobku naukowym: wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.,
- informacją o dorobku dydaktycznym: formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów,
- dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych,
- informacjami o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, certyfikatach informatycznych itp.

Wymagania:
Znajomość tematyki z zakresu:

 • systemów ERP, CRM,
 • języków UML i SysML,
 • modelowania procesów biznesowych,
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej w pok. C31 (Centrum Dydaktyczno – Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG, Sopot ul. Piaskowa 9) do dnia 22.06.2018 r.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z póź. zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:

 • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
 • informacje o osiągnięciach naukowych;
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych;
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

Termin złożenia dokumentów w sekretariacie Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG w Sopocie, ul. Armii Krajowej 101, pok. 09/12 upływa dnia 18 czerwca 2018 r.

Dziekan Wydziału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder  

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

Katedra Marketingu

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. art.118a ust. 2),  dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

 •  
 • życiorys (CV),
 • dyplom ukończenia studiów,
 • informacje o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce)
 • informacje o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, wykaz prowadzonych przedmiotów)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
 • deklarację gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach

 

Podania należy składać w sekretariacie Katedry Marketingu w pok. 132, do dnia 18.06.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  20.06.2018 roku.

 

                                                         Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                         Prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent/Adiunkt

Katedra Rachunkowości

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. )

Kandydaci powinny złożyć:

 • podanie,
 • życiorys,
 • dyplom doktora lub magistra nauk ekonomicznych, preferowana specjalność rachunkowość,
 • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
 • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, zbiorów zadań, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.

         Podania należy składać w sekretariacie Katedry Rachunkowości w pok. 129, do dnia  13.06.2018r.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder