Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

Katedra Statystyki

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668),  dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymagania stawiane kandydatom: ukończenie studiów magisterskich z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania, zainteresowanie metodami ilościowymi, predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej.

Kandydaci winni złożyć:

  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
  • życiorys (CV),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • indeks (do wglądu) lub suplement do dyplomu,
  • świadectwo pracy  (opinia z poprzedniego miejsca pracy lub promotora pracy magisterskiej),               
  • informację o osiągnięciach naukowych i ew. spis publikacji,
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
  • deklarację, że Uniwersytet Gdański będzie dla Kandydatów podstawowym miejscem pracy,
  • deklarację gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim. 

 

Termin złożenia dokumentów w sekretariacie Katedry Statystyki (pok. 132) upływa  dnia 28.09.2019 r.