Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta i Asystenta

Wydział Zarządzania

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na obsadzenie dwóch stanowisk

asystenta / adiunkta

w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinni złożyć:

  • podanie do Rektora UG,
  • życiorys (CV),
  • dyplom magistra nauk ekonomicznych /dyplom doktora z zakresu ekonomii lub zarządzania,
  • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
  • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
  • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
  • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,
  • oświadczenie o gotowości realizacji części zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

Podania należy składać w sekretariacie Katedry Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 101 pok. 129,
do dnia 27 września 2021 r.

                                                                                                           Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                                                                            prof. dr hab. Mirosław Szreder