Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Studia „Aplikacje Informatyczne w Biznesie” laureatem ogólnopolskiego konkursu i programu akredatycyjnego »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia), prowadzona przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej według autorskiego modelu dydaktycznego prof. Stanisława Wryczy - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu. 

W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Wyniki Konkursu ogłoszono oficjalnie podczas uroczystej Gali Finałowej w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie.

Program odbywa się pod patronatem  m. in.  Telewizji Polskiej i  Polskiej Agencji Prasowej oraz pod patronatem honorowym  Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Konfederacji Lewiatan, Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy oraz Fundacji na Rzecz Kultury Akademickiej.

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie uzyskała też Certyfikat Nadzwyczajny i Statuetkę Lider Jakości Kształcenia, które otrzymały nieliczne kierunki studiów i specjalności, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w Konkursie.

Laureaci Konkursu z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”

Prof. S. Wrycza z Certyfikatem Nadzwyczajnym i Statuetką  „Lider Jakości Kształcenia”

 

Jak powiedziała w swoim wystąpieniu inaugurującym Galę Finałową  Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Pani  Grażyna Kaczmarczyk: „Realizując takie kierunki studiów, mogą  być Państwo dumni, że tworzą akademicką elitę – że reprezentują Państwo jednostki prowadzące obiektywnie najlepsze, najnowocześniejsze studia w Polsce. Studia zasługujące na najwyższe oceny z uwagi na ich innowacyjność, pionierstwo, nieszablonowość oraz – co równie ważne – najwyższą jakość kształcenia”.

 

Godziny otwarcia budynków WZR w dniach 01-03.05.2017 »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

Uprzejmie informujemy iż w dniach 01.05 oraz 03.05 budynek Wydziału Zarządzania i budynek Centrum Dydaktyczno Konferencyjnego będzie zamknięty.

W dniu 02.05.2017 (dzień wolny od pracy) budynki będą otwarte w godzinach 6.00 - 18.00

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów: OPUS 13 i PRELUDIUM 13 »
Data publikacji: Wtorek, 25 kwietnia 2017 roku

Dzień otwarty State Street »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

Serdecznie zapraszamy studentów oraz wykładowców do odwiedzenia naszego biura

27 kwietnia w godzinach 14-17:00.

Przygotowaliśmy moc ciekawych spotkań w wyjątkowej atmosferze naszego biura!

Będzie to okazja, żeby zdobyć wiedzę, która pomoże w rekrutacji, porozmawiać z naszymi pracownikami i znaleźć odpowiedź na nurtujące Was pytania dotyczące profilu działalności banku powierniczego.

Managerowie gdańskiego biura State Street Bank Polska opowiedzą o:

 • naszych 20+ działach
 • o biurze w Gdańsku
 • ofertach pracy na pełen etat/pół etatu
 • ofertach staży
 • benefitach oferowanych przez firmę
 • oraz odpowiedzą na Wasze wszystkie zapytania!

 

Prosimy o bezpośrednią rejestrację tutaj:

https://opendaystt2704.evenea.pl/

 

Wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

O programie:

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.

Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

 • 28 krajów Unii Europejskiej,
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)
 • kraj kandydujący: Turcja

Uczestnicy:

 • W programie mogą wziąć udział:

- studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;

- absolwenci uczelni

 • Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.

Regulamin Studiów UG określa moment, w którym student staje się absolwentem uczelni:

Rozdział 5 Regulaminu UG: „Prace i egzaminy dyplomowe”, § 27 pkt. 3„W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami”; § 32 pkt. 1„Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego”.

 • Na praktykę nie mogą wyjechać:

- studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;

- studenci i absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci;

- studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy erasmusowe obejmujące łączny czas 12 miesięcy;

- osoby, które w poprzedzających edycjach po zakończeniu rekrutacji na praktyki lub studia zrezygnowały z udziału w mobilności LLP-ERASMUS lub ERASMUS+;

- osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”).

WAŻNE!

 • Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich.
 • Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów.
 • Okres trwania praktyki musi mieścić się w dostępnym kapitale mobilności (łączny okres trwania na danym poziomie studiów wszystkich wyjazdów na studia i praktyki realizowanych w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+), który w przypadku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.

Termin odbywania praktyk:

Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 muszą odbyć się w terminie pomiędzy 17 października 2016 r. i 15 września 2017 r.

Rekrutacja:

Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2016/2017 kwotę, która pozwoli na zrealizowanie minimum 62 praktyk z programu Erasmus+, w tym około 10 praktyk z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER, z którego finansowane są stypendia z dodatkiem socjalnym. Podana liczba możliwych do zrealizowania praktyk jest oszacowana przy założeniu, że wszyscy studenci wyjechaliby do krajów z grupy 1 (Zasady płatności stypendium - tabela nr 1) na  możliwie najdłuższy okres trwania praktyk (3 miesiące). Dokładna liczba uczestników programu będzie uzależniona od  tego, jakie kraje docelowe wybiorą uczestnicy, a także od czasu trwania  poszczególnych praktyk.

Kryterium:

O przyjęciu do programu decyduje kolejność osobistego złożenia, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, kompletu wymaganych dokumentów. Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania:stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER. 

Komplet dokumentów obejmuje:

1.     Formularz Stypendysty (oryginał),

2.     Letter of Intent (oryginał lub kopia),

3.   Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG  – dotyczy tylko  studentów, którzy ubiegają się o stypendium z dodatkiem socjalnym.

Zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych.

 

Termin:

UWAGA! 

Rekrutacja przedłużona do końca maja 2017 (do 31 maja 2017 roku, godz. 14:00)

W razie „wysycenia” wszystkich miejsc przed upływem powyższego terminu (wykorzystania przez nasze biuro całości dostępnych środków finansowych na praktyki) będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus

Rektorat UG, pok. 203 (II piętro)

Osoby odpowiedzialne:

mgr Monika Butkiewicz

mgr Katarzyna Flis

kontakt: +48 58 523 24 42, erasmus.praktyki@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke_w_roku_akademickim_20162017

 

Real Estate Day »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

Niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania do poszukiwania alternatywnych sposobów lokowania kapitału. W poszukiwaniach tych należy jednak zachować ostrożność, ponieważ rynek nieruchomości to nie tylko mieszkania na wynajem, ale także lokale użytkowe, biura, hotele, magazyn, czy też ziemia. Każdy z tych segmentów ma swoją specyfikę, którą trzeba poznać i zrozumieć, aby pieniądze lokować świadomie. W tym celu zorganizowano konferencję Real Estate Day, która stanowi idealną okazję do poszerzenia wiedzy w zakresie inwestowania w nieruchomości.

Wśród prelegentów wystąpią:

Joanna Kostrzewska - ekspert do spraw Wyceny Nieruchomości PKO Bank Hipoteczny S.A., która przedstawi praktyczny aspekt wyceny nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu
Jolanta Starnawska - licencjonowana pośrednik w obrocie nieruchomościami, właścicielka firmy Starnawska.pl Nieruchomości, która opowie o kolorowej mapie możliwości zawodowych na rynku nieruchomości oraz o tym, dlaczego w Trójmieście jest inaczej niż w innych polskich miastach
Sławomir Muturi - założyciel firmy Mzuri, prowadzi blog Fridomia, podróżnik, rentier, który opowie o wolności finansowej - jak ją osiągnął, jak Ty możesz ją osiągnąć, a także czym wolność finansowa różni się od bogacenia się.

czwartek, 20 kwietnia 2017, godzina 10.00, sala C4

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania
ul. Piaskowa 9, Sopot

Rekrutacja Most »
Data publikacji: Czwartek, 20 kwietnia 2017 roku

Konferencja Trójmiasto Wysokiej Jakości - 21 kwietnia 2017 r. »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

Interesuje Cię temat zdrowej żywności?

A może lubisz spędzać czas na siłowni i nie tylko?

To konferencja właśnie dla Ciebie!

Trójmiejscy trenerzy personalni, restauratorzy, a nawet najlepsza gdyńska lodziarnia! Specjaliści w swojej dziedzinie, dla nich liczy się przede wszystkim jakość! Harmonogram konferencji i informacje o prelegentach poniżej:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:05 Otwarcie konferencji
10:05-10:25 Miło.Mi. Wytwórnia lodów naturalnych(lody kręcone codziennie z najlepszych naturalnych składników- bez konserwantów);
10:25-10:45 Błażej "Błachu" Augustyn Trener Personalny(trener personalny- dziesiątki podopiecznych, współpracuje z aktualną Mistrzynią Polski Miss Figure);
10:45-11:05 Saiyan Flex(trenerzy personalni, ambasadorzy międzynarodowej marki Myprotein, w tym Tomasz Szafranko- Mistrz Polski Juniorów w Kulturystyce Klasycznej do 178cm);
11:05-11:15 FullyBelly(nowa na rynku aplikacja mobilna związana z żywnością);
11:15-11:30 Przerwa 
11:30-11:50 Sandra Dominiuk(aktualna Mistrzyni Polski Miss Figure i złota Medalistka Debiutów Federacji WBBF);
11:50-12:15 Główna Osobowa(kuchnia bazująca na sezonowych i lokalnych produktach, menu zmienne wraz z porami roku, tworzą własne przetwory);
12:15- 12:35 CrossFit Avanport(największy na Pomorzu afiliowany CrossFit Box);
12:35-12:55 Prof. UG, dr hab. M. Wiśniewska(autorka pierwszej w Europie książki poruszającej temat terroryzmu żywnościowego);
12:55-13:00 Konkurs Tonezone(do wygrania karnet miesięczny na siłownię) 
13:00-13:10 Losowanie 
13:10-13:25 Przerwa
13:25- 13:45 Street Workout 3miasto(do grupy należą m. in. Klaudia Nowak- 1 miejsce w Pole Show Art. Poland i Street Workout Poland Championships i Marta Stachowicz- 3 miejsce w międzynarodowych zawodach pole Dance- Pole Art. Experience);
13:45- 14:05 Zakręcony Słoik(sklepik ekologiczny- zdrowe i ekologiczne produkty spożywcze, certyfikowane, większość od polskich producentów);
14:05- 14:25 Prof. UG, dr hab. P. Walentynowicz(specjalista ds. Lean Management i Continous Improvement);
14:25- 14:40 POKAZ STREET WORKOUT 3MIASTO
14:40- 14:45 Zamknięcie konferencji

Dodatkowo czeka na Ciebie szereg nagród do wygrania w postaci darmowych wejściówek od naszych partnerów!

Termin: 21 kwietnia, godz. 10.00-15.00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Wydziału Zarządzania,

sala C9, ul. Piaskowa 9, 81-701 Sopot

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny!

 

Po więcej informacji zapraszamy na wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/391621777866907/

Organizatorem jest Koło Naukowe QualiTeam UG:  https://www.facebook.com/KNQualiTeam/?fref=ts

 

Do zobaczenia 21 kwietnia!

 

Debata oksfordzka na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

                   

Serdecznie zapraszamy na debatę oksfordzką nad tezą:

„Studia wyższe w Polsce powinny być płatne”

wtorek, 25 kwietnia 2017,  godz. 13:30

Uniwersytet Gdański, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania

Aula C9, ul. Piaskowa 9, Sopot

Debatę poprowadzi Pan Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

Debata oksfordzka to starcie na argumenty dwóch rywalizujących ze sobą stron, z których jedna broni tezy debaty, druga natomiast ma ją podważyć i obalić. Debata pozwala nie tylko wysłuchać polemiki obu stron, ale również włączyć się w dyskusję, po to, by na końcu zagłosować na stronę, która w opinii słuchaczy popisze się większym talentem retorycznym, jak i przyciągnie siłą swych argumentów.

W roli mówców broniących oraz oponujących tezę wystąpią studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. O tym, która drużyna będzie bronić propozycji, a która będzie próbowała ją oblić, zdecyduje losowanie. Argumenty obu stron ocenią i podsumują zaproszeni eksperci, którzy zasiądą w „Loży Mędrców”.

Debatę poprzedzi i zakończy głosowanie przeprowadzone wśród wszystkich zgromadzonych na sali uczestników debaty. Zwycięzcą debaty będzie drużyna, której argumentacja przekona większą liczbę głosujących.

                                    

                                                   

Wykład pana Mateusza Figaszewskiego, zastępcy dyrektora ds. PR w Solaris Bus & Coach S.A. »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

Otwarta nauka: szanse - wyzwania - kierunki »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

Piątek, 21 kwietnia 2017 r., godz. 9:15-11:00
Gdańsk, ul. Abrahama 58, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Aula B

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prezentujący kierunki rozwoju otwartego dostępu oraz dyskusję panelową dotyczącą zagadnień związanych z dążeniem do otwarcia nauki. Tematyka obejmie m.in. publikacje w trybie open access, deponowanie danych w repozytoriach i bazach, związane z tym kwestie praw własności intelektualnej. Publiczność będzie miała okazję do aktywnego włączenia się w dyskusję i przedstawienia swoich opinii i doświadczeń.

Program spotkania:

9.15-9.20

Powitanie
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu STARBIOS2

 

9.20-9.50

Wykład: Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki, Uniwersytet Warszawski

 

9.50-11.00

Dyskusja panelowa

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki
Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Anna Kaczorowska
Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Igor Konieczny
Dziekan, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Sylwia Mrozowska
Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw.  
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


Moderator: dr Jakub Szlachetko
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

 

REJESTRACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: izabela.raszczyk@biotech.ug.edu.pl

Wiosenny koncert chóru NON SERIO oraz rekrutacja nowych chórzystów »
Data publikacji: Niedziela, 23 kwietnia 2017 roku

Chór Wydziału Zarządania UG "NON SERIO" ogłasza rozpoczęnie naboru nowych chórzystów. Zapraszamy szczególnie alty oraz tenory - mile widziane doświadczenie. W celu umówienia się na przesłuchanie, prosimy o kontakt mailowy: nonserio@.o2.pl

Jednocześnie zapraszamy 18 maja 2017 o g.19 do auli B-4, na wiosenny, pełen miłosnych uniesień koncert z cyklu "Muzyka na Zarządzaniu" https://www.youtube.com/watch?v=8wUZGLnvVs8

 

Wyjedź na wolontariat do jednego ze 120 krajów »
Data publikacji: Środa, 26 kwietnia 2017 roku

Wyjedź na wolontariat do jednego ze 120 krajów!

Brazylia, Chiny, a może Mauritius? Możesz odwiedzić ponad 120 krajów z całego świata - wystarczy, że masz między 18 a 30 lat, znasz angielski i nie boisz się wyzwań.

Global Volunteer to międzynarodowe projekty wolontariackie trwające od 6 do 12 tygodni, które przeznaczone są dla młodych ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym i chcących pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Organizowane są przez AIESEC - największą na świecie organizację non-profit prowadzoną całkowicie przez młodych ludzi.

Projekty realizowane w ramach Global Volunteer odpowiadają na problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczno-kulturowe we współczesnym świecie i wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wyjeżdżając na wolontariat można rozwinąć w sobie umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań, dzięki czemu wolontariusz poznaje swoje mocne i słabe strony oraz zyskuje globalną perspektywę, która pozwala o wiele bardziej zrozumieć otaczający go świat. 

“Wolontariat zagraniczny to też świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi, sprawdzić się w nieznanym nam dotąd otoczeniu i przełamać barierę językową.” - mówi Aleksandra Raczyńska z AIESEC Gdańsk, która w poprzednie wakacje spędziła 6 tygodni na wolontariacie w Malezji - “to także doskonała okazja, żeby zdobyć pierwsze doświadczenie, które może być pomocne m.in. przy wyjeździe na praktyki zagraniczne.”

Więcej o wolontariatach i praktykach zagranicznych organizowanych przez AIESEC można przeczytać na www.globalvolunteer.pl, www.globaltalent.pl i www.globalentrepreneur.pl oraz na Facebook’u AIESEC in Poland.

Podpisanie umowy o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

Miło nam poinformować, że w dniu 3 kwietnia 2017 roku, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosław Szreder podpisali umowę o współpracy z Rektorem Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego prof. Władimirem Aleksiejewiczem Wołkogonem.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wymiany studentów oraz uczestnictwa w projektach naukowych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest pani prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania.

 

VII Dni Australii czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o Australii, ale baliście się zapytać... »
Data publikacji: Wtorek, 11 kwietnia 2017 roku

Data: 7 kwietnia 2017 r. (piątek) 

Miejsce: Sopot, ul. Piaskowa 9, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, aula C9

WSTĘP WOLNY!

Przyjdź na jedyny w Polsce festiwal poświęcony dalekiej „kangurolandii”, który organizujemy już po raz siódmy na terenie całego kraju! Organizatorzy - Paweł Wida i Karolina Sypniewska-Wida mieszkają na co dzień w Sydney i zarażają pasją i miłością do tego kraju. Razem prowadzą firmę Albion House, która od ponad 20 lat spełnia marzenia o wyjazdach do nauki czy pracy na dalekich antypodach i nie tylko!

Przez cały pełny przygód miesiąc będziemy inspirować i opowiadać o wyjątkowym kraju, w którym na co dzień mieszkamy. Zapraszamy do Warszawy, Katowic, Olsztyna, Torunia, Poznania, Sopotu, Bydgoszczy oraz Białegostoku.

VII Dni Australii to cykl prezentacji, filmików, warsztatów o nauce, życiu, pracy i podróżach po Australii. Podczas wyjątkowych spotkań dowiecie się m.in. jak spełnić swoje marzenia o wyjeździe edukacyjnym do ojczyzny koali, wombatów, kangurów i wielu innych zwierzaków. W każdym mieście czekają na Was warsztaty wyjazdowe prowadzone przez Pawła Widę, który od ponad 20 lat mieszka na antypodach. Będziecie mogli również skorzystać z wyjątkowej okazji wzięcia udziału w darmowych konsultacjach dotyczących wyjazdów do Australii.

W Sopocie zapraszamy na opowieści z motocyklowej podróży po Australii Szymona Springera. Czekają na Was prezentacje, filmiki i wiele więcej. Wszystko z przepełnionej słońcem dalekiej Australii!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii „Spełniając marzenia po drugiej stronie świata” naszych wspaniałych klientów, którzy właśnie są w Australii. 
W każdym mieście czeka na Was degustacja australijskiego przysmaku dla odważnych, wystawa fotografii z Australii, kiermasz książek o tematyce Australii, a przede wszystkim wiele ciekawych nagród i możliwość wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Australii, którego nagrodą główną będzie bilet w dwie strony do Australii dla jednego szczęśliwca. 

Program wydarzenia:

17.30 Powitanie na VII DNIACH AUSTRALII

17.35 Miasta Australii - gdzie mieszka się najlepiej i dlaczego?

18.00 Degustacja australijskiego przysmaku

18.05 Motocyklem przez Australię- Szymon Springer

18.50 Warsztaty wyjazdowe do Australii- jak zacząć i za ile?

19.20 Konkurs- wygraj bilet do Australii!

 

Darmowe konsultacje indywidualne dotyczące wyjazdów do Australii podczas trwania wydarzenia. Liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś i porozmawiaj z naszymi konsultantami. Chcesz się zapisać, podaj w tytule wiadomości miasto - SOPOT) oraz interesujący Ciebie temat konsultacji, poczekaj na potwierdzenie spotkania przez naszego konsultanta.

andrzej@albionhouse.com.pl

Szczegóły na www.dniaustralii.com   www.albionhouse.com.pl

www.facebook.com/Albionhouse1996

Zapraszamy serdecznie!  Kontakt: karolina@albionhouse.com.pl

535 45 15 52 (Karolina Sypniewska-Wida)

504 17 49 95 (Paweł Wida)

      

Studenci koła naukowego LiDER w Dzienniku Bałtyckim »
Data publikacji: Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku

Miło nam poinformować, że kreatywność i pasję studentów z Koła Naukowego Lider docenił Dziennik Bałtycki w artykule pt. ,,Studenci tworzą aplikacje, które pomagają w doskonaleniu świata".

Artykuł zawierający wywiad z członkami koła wraz z opisem poszczególnych, tworzonych przez nich aplikacji znaleźć można w wersji on-line:

http://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/studenci-tworza-aplikacje-ktore-pomagaja-w-doskonaleniu-swiata,11942387

W wersji drukowanej: Dziennik Bałtycki, wydanie z dnia: 1-2.04.2017 r., nr 77

Serdecznie gratulujemy!

National Geographic zaprasza na pokaz przedpremierowy pierwszego odcinka serii „Geniusz” »
Data publikacji: Środa, 19 kwietnia 2017 roku

Seria „GENIUSZ” przedstawia sylwetkę i osiągnięcia naukowe Alberta Einsteina, a także ukazuje jego ludzkie oblicze i skomplikowane związki. W rolę naukowca we wczesnej młodości wcielił się Johnny Flynn, zaś dojrzałego Einsteina zagrał zdobywca Nagrody Akademii Filmowej Geoffrey Rush. 

Fabuła „GENIUSZA” to zapis kolejnych etapów życia Einsteina - począwszy od lat młodości, kiedy przyszły noblista jest obdarzonym niezwykłą wyobraźnią zbuntowanym nastolatkiem, poprzez trudne początki kariery naukowej, aż po światową sławę, jaką przyniosła mu teoria względności. W kolejnych odcinkach serialu poznamy także kulisy burzliwego życia uczuciowego Einsteina i jego skomplikowanych prywatnych relacji.

Produkcja powstała na podstawie głośnej biografii autorstwa Waltera Isaacsona pt. „Einstein. Jego życie, jego wszechświat”. Tłem akcji serialu są niespokojne czasy, na które przypadają dwa światowe konflikty. W obliczu rosnącego antysemityzmu w Europie, coraz większej inwigilacji prowadzonej przez obce agentury i potencjalnej wojny atomowej, Einstein staje przez wielkim dylematem, mając świadomość, że jego życie może być zagrożone. 

Pokaz odbędzie się w Audytorium 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w środę, 12 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja na pokaz filmu: https://inf.ug.edu.pl/rejestracja-NG/

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

X edycja Konferencji Project Management »
Data publikacji: Wtorek, 11 kwietnia 2017 roku

X edycja Konferencji Project Management to niesamowita okazja do poznania wskazówek, technik i narzędzi sprzyjających sprawnemu poruszaniu się w obrębie zarządzania projektami.

Wydarzenia, które przygotowaliśmy dla Was w ramach tegorocznej edycji Konferencji PM służyć mają rozwojowi kompetencji zarządzania projektami oraz osiąganiu coraz lepszych wyników w pracy ze swoimi zespołami. 

Konferencja podzielona jest na część teoretyczną i warsztatową. W pierwszym dniu konferencji prelegenci z różnych branż i środowisk opowiedzą nam o zagadnieniach teoretycznych w zakresie zarządzania projektami. Z kolei drugiego dnia weźmiecie udział w warsztatach prowadzonych przez praktyków PM.

Wstęp na Konferencję Project Management jest całkowicie BEZPŁATNY.

Termin: 6 - 7.04.2017 r.

ZAPISY:
➡ www.konferencjapm2017.evenea.pl
➡ www.konferencjapm2017warsztaty.evenea.pl/

Informacje na temat konferencji i biorących w niej udział prelegentów uaktualniane będą na bieżąco. Zachęcamy więc do śledzenia nas na facebook’u: www.facebook.com/konferencjapm oraz na stronie internetowej: www.konferencjapm.pl 

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Strateg:www.facebook.com/knstrateg

Zapraszamy! #PMka17

Link do wydarzenia: www.facebook.com/events/1435138979843145/

      

Zasłużony dla Pracodawców Pomorza »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 kwietnia 2017 roku

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Mirosław Szreder został uhonorowany przez organizację Pracodawcy Pomorza odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA PRACODAWCÓW POMORZA”. Jest to wyraz uznania za zaangażowanie Profesora w rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a organizacjami pracodawców Trójmiasta i Pomorza.

Serdecznie gratulujemy!

                                      

 

Liderferencja 2017 »
Data publikacji: Środa, 05 kwietnia 2017 roku

Zbliża się kolejna odsłona konferencji z zakresu IT i biznesu - "Liderferencja 2017". Odwiedź Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne w Sopocie przy ul. Piaskowej 9 we wtorek, 4 kwietnia 2017 r.

Jest to jedyna taka konferencja w Trójmieście skierowana do studentów, uczniów oraz maturzystów. Jak co roku są z nami prelegenci z prestiżowych firm, zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie biznesu IT. 

Dowiesz się między innymi:

 • jak wykorzystywać Instagram do budowania marki w biznesie 
 • jak dzięki studiowaniu można założyć startup 
 • poznasz ścieżki kariery w IT 
 • dowiesz się jak użyć systemu Wordpress do projektowania responsywnych stron internetowych. 

Oprócz prelekcji odbędą się warsztaty:

 • SCRUM: LEGO Agile Simulation (Lufthansa Systems Poland)
 • Angular 2: moja pierwsza aplikacja (Goyello)
 • Machine Learning w Pythonie: wprowadzenie (Lufthansa Systems Poland). 

Koniecznie weź ze sobą CV i list motywacyjny. Team Biura Karier UG pomoże podrasować dokumenty, które dzięki temu będą wyglądały profesjonalnie i atrakcyjnie dla przyszłego pracodawcy. Zapraszamy! 

WSTĘP BEZPŁATNY! 

Zapisz się już teraz, weź udział w wydarzeniu i polub stronę Liderferencji na Facebooku, aby być z nami na bieżąco! 

Bilety na prelekcje dostępne na platformie Evenea: www.liderferencja2017.evenea.pl

Zapisy na warsztaty podczas rejestracji w dniu wydarzenia. 

Zobacz więcej na: www.liderferencja.pl

Konkurs Czerwonej Róży 2017 - zakończenie etapu uczelnianego »
Data publikacji: Wtorek, 11 kwietnia 2017 roku

W dniach 22 i 22 marca odbyły się eliminacje uczelniane w celu wyłonienia Kandydatów Uniwersytetu Gdańskiego do  konkursu „Czerwona Róża” w kategorii najlepszego studenta i najlepszego koła naukowego. W kategorii kół naukowych zaprezentowało się 6 kół, w kategorii „Najlepszy student” – 2 osoby.

Prezentacje oceniła komisja w składzie: Iwona Kuklińska (kierownik Sekcji Marketingu), Małgorzata Kamińska (Dział Kształcenia), Marcin Zieliński (kierownik Biura Jakości Kształcenia), Maciej Goniszewski (kierownik Radia Mors), Łukasz Bień (przedstawiciel Parlamentu Studentów), Patryk Poborski (przedstawiciel Parlamentu Studentów), Arnold Kłonczyński (prorektor ds. studenckich).

Komisja była pod wrażeniem wysokiego poziomu tegorocznych eliminacji. Kierując się kryteriami regulaminu konkursu „Czerwona Róża” komisja uznała, że reprezentantem Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii kół naukowych będzie Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Homunculus, natomiast w kategorii „najlepszy student” UG reprezentowała będzie pani Monika Chojnacka z Wydziału Zarządzania.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w eliminacjach i gratulujemy zwycięzcom!

 

Prof. Arnold Kłonczyński

Prorektor ds. studenckich

Speed Interviews ze State Street Bank »
Data publikacji: Środa, 05 kwietnia 2017 roku

Speed Interviews ze State Street Bank na Twoim Wydziale!

Będziemy na Wydziele Zarządzania UG:

Kiedy: 4 kwietnia (wtorek)      

Godzina: 10:00 - 14:00

Gdzie: Centrum Konferencyjne Zarządzania UG

Jeżeli rozważasz karierę w State Street Bank nie przegap swojej szansy, by:

 • Sprawdzić się podczas rozmowy z rekruterami State Street
  i przejść pierwszy etap rekrutacji
 • Dowiedzieć się więcej o Programie Staży Letnich
 • Poznać możliwości rozwoju dla Absolwentów

Nie zapomnij przynieść swojego CV!

Gdański Festiwal Kariery już 28 marca na UG »
Data publikacji: Czwartek, 30 marca 2017 roku

Kończysz dobre studia, znasz języki obce, a mimo tego nie możesz znaleźć pracy? A może to nie brak wiedzy i doświadczenia utrudniają Ci dobry start zawodowy, ale nieumiejętność dobrego zaprezentowania się w rozmowie z przyszłym pracodawcą?

Weź udział w Gdańskim Festiwalu Kariery!

Już 28 marca na Uniwersytecie Gdańskim:

 • poznasz sekrety i rozwiązania absolwentów, którzy skutecznie znajdują pracę w Trójmieście,
 • dowiesz się, jak osiągać swoje cele i realizować marzenia bez względu na okoliczności i sytuację na rynku pracy,
 • będziesz miał okazję spotkać się i porozmawiać z Jerzym Limonem – Dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który opowie jak poprowadzić inwestycję od pomysłu do realizacji oraz z Karoliną Janik, właścicielką agencji Personal PR, która zdradzi uczestnikom jak być pracownikiem na wagę złota,
 • bezpłatnie weźmiesz udział w warsztacie „Zasady skutecznej kariery” prowadzonym przez Beatę Kapcewicz – profesjonalnego Trenera Kariery, która pomogła tysiącom osób zdobywać wymarzoną pracę,
 • pozwolimy Ci poznać niesamowitych ludzi, przeżyć ekstremalne emocje i zaskoczymy niespodziankami!

Organizatorem głównym jest Miasto Gdańsk. Partnerem akcji jest Uniwersytet Gdański. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu STUDY IN GDANSK.

Patronami medialnymi są Radio Eska i portal Trojmiasto.pl.

Udział w Gdańskim Festiwalu Kariery jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły www.gdanskifestiwalkariery.pl    

Rejestracja: http://gdanskifestiwalkariery.pl/rejestracja/

28 marca, godz. 9:00, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, aula B

Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku – Gdański Festiwal Kariery.

 

 

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy »
Data publikacji: Środa, 05 kwietnia 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do nadsyłania prac magisterskich w ramach V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 24 października 2017 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie:

http://www.wup.gdansk.pl/konkursmgr/

X edycja Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych »
Data publikacji: Czwartek, 30 marca 2017 roku

Kampania rekrutacyjna do firmy EY (dawniej Ernst & Young) »
Data publikacji: Środa, 12 kwietnia 2017 roku

Ruszyła wiosenna kampania rekrutacyjna do firmy EY (dawniej Ernst & Young)!

Do udziału w rekrutacji zapraszamy studentów i absolwentów, którym oferujemy płatne praktyki oraz stałą pracę. Więcej informacji i aktualne oferty można znaleźć na stronie www.ey.com.pl/kariera. Zapraszamy do aplikowania do 10 kwietnia 2017 r.

Trwa również rejestracja zespołów do konkursu Audit OdyssEY!

Studenci kierunków biznesowych i ekonomicznych po raz kolejny mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Nawet 20 tys. zł dla zwycięskiej drużyny, iPady, czytniki Amazon Kindle, vouchery na szkolenia ACCA , ale przede wszystkim płatne praktyki i oferty pracy w renomowanej firmie doradczej EY. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o rejestrację swoich drużyn na stronie www.auditodyssey.pl do 31 marca 2017 r.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny M. Szymańskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 marca 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny M. Szymańskiej

pt. „Model promocji lekkiej atletyki w Polsce”

odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 900

na Wydziale Zarządzania

w sali B-22

 

Promotor: dr hab. Wojciech Z. Żurawik, prof. nadzwyczajny
z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci: dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzwyczajny  
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dr hab. Anna Górczyńska, prof. nadzwyczajny
z Uniwersytetu Gdańskiego

 

                     Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej »
Data publikacji: Wtorek, 18 kwietnia 2017 roku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). 

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w wydawnictwie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej wydawnictwa;
 • przynajmniej dwie recenzje niezależnych specjalistów z dziedziny, której praca dotyczy;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli zostały napisane w języku obcym innym niż angielski.

Książki do konkursu zgłaszają ich autorzy w terminie do 30 kwietnia 2017 r. 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy w załącznikach. 

Regulamin

Formularz

20 marca 2017 r. Dniem Rektorskim »
Data publikacji: Czwartek, 23 marca 2017 roku

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017 JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza 20 marca 2017 r. Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dla studentów i pracowników naukowych.

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Środa, 22 marca 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 20 marca 2017 roku.

Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Biznes, który inspiruje »
Data publikacji: Piątek, 31 marca 2017 roku

Finanse nie takie straszne – tak zatytułowane są pierwsze z cyklu warsztatów, które zorganizowała 9 marca 2017r. dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego firma deweloperska Torus. Spotkanie odbyło się w niecodziennym dla żaków otoczeniu, w kompleksie biznesowym Alchemia w Gdańsku, gdzie mieli oni okazję poznać realne środowisko pracy wielu firm, być może ich przyszłych pracodawców.

- O konieczności współpracy środowiska biznesowego i uczelnianego wiele się mówi. My postanowiliśmy działać, zaczynając od własnego podwórka. W wybudowanych przez nas budynkach biurowych Alchemii swoje siedziby ma wiele firm, przede wszystkim zagranicznych korporacji. Po drugiej stronie al. Grunwaldzkiej znajduje się z kolei kampus Uniwersytetu Gdańskiego, w którym kształcą się ich przyszli, potencjalni pracownicy. Postanowiliśmy więc dać firmom - naszym najemcom pretekst do otworzenia szerzej swoich drzwi i umożliwienia studentom poznania ich rzeczywistego środowiska pracy – mówi Monika Brzozowska z firmy Torus.

Podczas pierwszych z tego cyklu warsztatów studenci poznali szerokie spektrum możliwości rozwoju w obszarze księgowości i finansów. Obalonych zostało wiele stereotypów związanych np. z „klepaniem faktur”, pokazano rolę i ogromne znaczenie procesów realizowanych w wybranych firmach na działalność tych podmiotów oraz ich klientów. Studenci spotkali się kolejno z przedstawicielami firmy Torus, State Street Bank Polska oraz Kemira, a w programie zaplanowane zostały prezentacje, rozmowy, zwiedzanie biur, a także poczęstunek.

Rozpoczynając współpracę z firmą TORUS w zakresie warsztatów dedykowanych naszym studentom chcemy przybliżyć im świat biznesu oraz przedstawić możliwości praktycznego wykorzystania pozyskanej na Uniwersytecie Gdańskim wiedzy - wyjaśnia Iwona Kuklińska, Kierownik Sekcji Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego.

Kolejne warsztaty dotyczyć będą innych, dynamicznie rozwijających się branż, jak IT czy HR i stworzą możliwość włączenia w akcję kolejnych firm oraz studentów UG, którzy będą mieć okazję do skorzystania z tego cennego doświadczenia.

 

 

Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie »
Data publikacji: Piątek, 17 marca 2017 roku

STUDENCI III ROKU STUDIÓW I STOPNIA!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie organizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. 

Zespoły studentów sprawdzają w nim swoją wiedzę i umiejętności, mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach oraz próbują swoich sił w negocjacjach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Misją konkursu jest promowanie integracji wiedzy z zarządzania i finansów, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz sprawdzenie zastosowania ich w praktyce.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmowane są

do 21 marca (2017r.) Zapraszamy!

Więcej informacji:

http://fep.lodz.pl/pl/programy/konkurs-przedsiebiorczosc-finanse-i-zarzadzanie

 

                                

Staż dla studentów w ramach praktyk zawodowych w Katedrze Marketingu »
Data publikacji: Czwartek, 23 marca 2017 roku

Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs dla studentów Wydziału

na staż umożliwiający odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności  przygotowania i realizacji badań marketingowych. Uczestnictwo w stażu zostanie rozliczone w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w ilości 120h.

Liczba miejsc: 1

Termin stażu: 15/05-15/06/2017 r. (możliwość przedłużenia do 30/06)

Zakres obowiązków w ramach stażu:

 • współpraca podczas realizacji badań ilościowych
 • bieżąca pomoc badaczom w realizacji poszczególnych etapów procesu badawczego, tj.:
  • przeprowadzenie kwerendy badawczej
  • przeprowadzenie analizy desk research
  • przygotowanie i opracowanie kwestionariuszy ankiet
  • samodzielne opracowanie bazy danych do wyników sondaży
  • samodzielne wypełnienie danych do bazy
  • samodzielne opracowanie danych z wyników badań
  • przeprowadzenie podstawowej analizy i interpretacji zebranych danych ilościowych
  • samodzielne przygotowywaniu raportów z wyników badań
  • przygotowanie i opracowanie zadań bibliograficznych
  • prowadzenie archiwizacja dokumentacji

Wymagania od kandydatów:

 • zainteresowania w zakresie marketingu (preferowani studenci zainteresowani uczestnictwem w specjalnościach: marketing, ZMP lub/i studenci tych specjalności)
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office'a (szczególnie Excel) lub tożsamym
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • realizowanie powierzonych zadań w terminie

Oferujemy

 • współpracę z doświadczonym zespołem badawczym
 • udział w międzynarodowych projektach
 • możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych
 • pracę w elastycznie dobranym harmonogramie zgodnie z zajęciami studenta

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie do dnia 21/03/2017 w sekretariacie Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania pok. 132 listu motywacyjnego (z danymi kontaktowymi)  uzasadniającego chęć uczestnictwa w stażu.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 23/03/2017 r.

Targi Akademia 2017 »
Data publikacji: Środa, 22 marca 2017 roku

Zapraszamy na największe w regionie pomorskim targi edukacyjne – Targi AKADEMIA 2017, które odbędą się w tym roku 20 i 21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6).

W tym roku zaprezentuje się kilkadziesiąt szkół wyższych zarówno z województwa pomorskiego, jak i z całej Polski. Nie zabraknie oferty kursów maturalnych, językowych i szkół pomaturalnych. W czasie dwóch targowych dni odbędą się także spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat tegorocznych matur oraz matury próbne.

Targi AKADEMIA 2017 towarzyszą rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego, który został powołany 20 marca 1970 roku i są wpisane w obchody Święta Uczelni.

Stoiska targowe dla zwiedzających będą czynne w godzinach 9:00-14:00.

Wstęp na targi jest wolny!

Targi AKADEMIA organizowane od ponad dwudziestu lat na Uniwersytecie Gdańskim to największa i najstarsza edukacyjna impreza targowa na Pomorzu. Kierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy podejmują decyzje  związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia – kierunku studiów i uczelni – a także do nauczycieli  i wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną szkół wyższych z całej Polski.

Na zwiedzających czeka m.in.:

 • kilkadziesiąt stoisk wystawców
 • szkoły wyższe z całej Polski
 • wydziały i jednostki Uniwersytetu Gdańskiego
 • szkoły pomaturalne, policealne i językowe
 • oferta kursów maturalnych
 • DNI OTWARTE Uniwersytetu Gdańskiego
 • spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
 • próbne matury.

Ważną i cenioną przez uczniów oraz nauczycieli pomorskich szkół częścią Targów są spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy udzielają szczegółowych informacji i odpowiadają na najtrudniejsze pytania dotyczące matur. Eksperci z OKE przedstawią w tym roku najczęściej popełniane błędy na maturach, na przykładach omówią możliwe rozwiązania zadań/poleceń oraz zasady oceniania egzaminów maturalnych. Jak co roku odbędą się także próbne matury – to ostatni moment, aby poznać swoje możliwości i niedociągnięcia tuż przed prawdziwymi egzaminami w maju.

W ramach Targów AKADEMIA 2017 odbędą się także Dni Otwarte,

na które Wydział Zarządzania serdecznie zaprasza!

 

Organizatorem Targów AKADEMIA 2017 jest Uniwersytet Gdański we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.

Więcej informacji na stronie www.targiakademia.pl

Dni Otwarte UG 2017 »
Data publikacji: Środa, 22 marca 2017 roku

 

20 i 21 marca 2017 r. w ramach Targów AKADEMIA 2017 odbędą się Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego. To znakomita okazja, aby zwiedzić jeden z najnowocześniejszych akademickich kampusów w Polsce – Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego. W przyjaznej atmosferze i w otoczeniu zielonych terenów uczniowie będą mogli się poczuć jak przyszli studenci. Będzie można odwiedzić wszystkie wydziały UG, wejść do najciekawszych pracowni, podejrzeć, co i jak mierzą, ważą i obserwują naukowcy, jak pracują studenci. Odbędą się warsztaty, otwarte wykłady, pokazy doświadczeń, zwiedzanie laboratoriów, pracowni, auli, sal dydaktycznych, a także wyjątkowych muzeów i wystaw.

DNI OTWARTE Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego to między innymi:

 • Zwiedzanie sal dydaktycznych, nowoczesnych laboratoriów komputerowych oraz auli w budynku głównym i centrum dydaktyczno - konferencyjnym, a także praktyczne warsztaty prowadzone przez studentów z kół naukowych
 •  PROGRAM Dni Otwartych WZR

Serdecznie zapraszamy wszystkich maturzystów! 

8 marca - życzenia na Dzień Kobiet »
Data publikacji: Czwartek, 09 marca 2017 roku

Relacja z III Seminarium Naukowego na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 17 marca 2017 roku

W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem uczestniczyło w spotkaniu ponad 40 osób. Byli to zarówno pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania, jak również zaproszeni przez Prodziekana ds. Nauki (WE UG) – dra hab. Przemysława Borkowskiego, prof. UG – adiunkci z zaprzyjaźnionego z nami Wydziału Ekonomicznego UG.

Zaproszenie do uczestnictwa w roli ekspertów przyjęli natomiast:

 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG,
 • Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Członek Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (FINANSE),
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – (do 2016 r.) Przewodniczący Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

III Seminarium Naukowe WZR UG poświęcone było problematyce oceny wniosków habilitacyjnych, a w szczególności ocenie dorobku i osiągnięcia naukowego. Spotkanie to było jedną z niewielu okazji do wysłuchania stanowiska ekspertów, posiadających doświadczenie zarówno w recenzowaniu wniosków habilitacyjnych, jak również w pracach różnych komisji oceniających oraz gremiach naukowych.

W trakcie seminarium omawiane były m.in. następujące problemy: wymogi związane z procedurą habilitacyjną, działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także uwarunkowania zmian w ustawie 2.0.

Bardzo dziękuję ekspertom za przyjęcie zaproszenia, a także wszystkim przybyłym na to spotkanie pracownikom obu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

Już dziś liczę na entuzjastyczne przyjęcie z Państwa strony zaproszenia na ostatnie w tym roku akademickim seminarium naukowe, które będzie miało miejsce w maju 2017 r. W trakcie tego spotkania będziecie mieli Państwo możliwość zadania pytań oraz wysłuchania sugestii, związanych z możliwie dobrym przygotowaniem wniosku oraz dokumentacji do postępowania habilitacyjnego – ze strony osób, które uzyskały stopnień naukowy dra hab. w tzw. „nowej procedurze”.

Serdecznie zapraszam!

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Project Startup #2 - Źródła finansowania »
Data publikacji: Poniedziałek, 13 marca 2017 roku

W najbliższy wtorek (07.03.2016)  o godz. 17:00 odbędą się kolejne zajęcia Project Startup #2 - Źródła finansowania.

Bartosz Baziński założyciel i CEO SentiOne (www.sentione.pl) oraz przedstawiciel funduszu Black Pearls (www.blackpearls.vc) będą opowiadać o tym jak finansować swój biznes.

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG 

sala C-21

wstęp wolny

Podstawą organizacji Project Startup jest oficjalna rekomendacji Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego.

link do wydarzenia na FB: https://web.facebook.com/events/279020275854083/

strona internetowa: www.projectstartup.pl

                                       

Fotorelacja z konferencji Kół Naukowych WZR - ŻAK 2017 »
Data publikacji: Poniedziałek, 13 marca 2017 roku

W dniu 27.02.2017 r. koła naukowe Wydziału Zarządzania UG zorganizowały i przeprowadziły pierwszą, wspólną konferencję ŻAK 2017, mającą na celu przedstawienie studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich, jakie inicjatywy i pomysły można realizować studiując na Wydziale Zarządzania. Nasi studenci pokazali, że studia to nie tylko obowiązkowe zajęcia. To też życie naukowe poza studiami, możliwość rozwoju swoich zainteresowań i praktyczne utrwalenie wiedzy nabytej podczas zajęć.

Na konferencję zaproszono zarówno studentów jak i uczniów ostatnich klas szkół średnich z województwa Pomorskiego. Frekwencja znakomicie dopisała, a pula wolnych miejsc na warsztaty w szybkim tempie została zapełniona do maksimum.

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia i warsztaty, przygotowane przez nasze koła:

1. Koło Naukowe Informatyki E-Xpert ,,Bezpieczeństwo w sieci Internet - zagrożenia i zabezpieczenia";

2. Koło Naukowe Inwestor ,,Pierwsze kroki na giełdzie";

3. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC ,,Tik -Tak, Tik - Tak - czyli jak skutecznie zarządzać czasem?";

4. Koło Naukowe Metod Ilościowych ,,Statystyka stosowana w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych";

5. Koło Naukowe Informatyki Lider ,,Tworzenie prototypów aplikacji moblinych";

6. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Pryzmat ,,Tajemnice marketingu";

7. Koło Naukowe QualiTeam UG ,,EXPERIENTIA";

Oprócz kół naukowych, nasz partner strategiczny - State Street - również przeprowadził warsztaty dla uczestników ,,Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej".

 Poza warsztatami odbył się szereg wykładów otwartych:

 • 1...2...3...Kariera start!
 • BIG DATA - Fakty i mity
 • Być kreatywnym
 • Prezentacja specjalności Aplikacje Informatyczne z Biznesie
 • Rebel.pl czyli samozatrudnienie, które przekształciło się w pięćdziecięcioosobową firmę
 • zacznij karierę z Grupą Progress

Inicjatywa naszych studentów okazała się strzałem w dziesiątkę! Ogrom zainteresowania wydarzeniem i spektakularna liczba chętnych do wzięcia udziału w warsztatach i wykładach na pewno skłoni naszych studentów ku temu, a by w przyszłym roku znów połączyć siły i zorganizować tak ciekawą konferencję.

 

Wszystkim studentom, uczniom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za obecność!

 

 

Flex Finance Future Program dla studentów ostatniego roku i absolwentów kierunków związanych z finansami i ekonomią »
Data publikacji: Środa, 08 marca 2017 roku

                    

 

W dniu 7 marca (wtorek) o godzinie 10.45 podczas przerwy w Auli WZ odbędzie się spotkanie dotyczące programu stażowego Flex Future Program, który kierowany jest do studentów ostatniego roku i absolwentów kierunków związanych z finansami i ekonomią.

PROGRAM

Serdecznie zapraszamy!

Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA »
Data publikacji: Środa, 08 marca 2017 roku

Już po raz trzeci ACCA organizuje ogólnopolskie wydarzenie

„Think Ahead: Future CFO.  Powered by ACCA”.

„Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA” to wyjątkowa konferencja dedykowana studentom Akredytowanych Programów ACCA, którzy już w trakcie studiów chcą dokładnie zaplanować swoją karierę i dać sobie intensywny impuls do rozwoju.

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób wyróżnić się na rynku finansów oraz jak, krok po kroku, zbudować swoją pozycję przyszłego lidera, to nasze wydarzenie jest właśnie dla Ciebie!

Zgłoś się już teraz! Wypełnij formularz na stronie:  www.futurecfo.pl/#zgloszenia

Wyjątkowa formuła spotkania oparta na skutecznej i sprawdzonej metodologii, obecność i wsparcie ze strony uznanych ekspertów, doświadczonych trenerów oraz mentorów pozwolą Ci wyjść z ogromną dawką inspiracji, jasną wizją kariery oraz gotowym planem jej realizacji.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 6-8 kwietnia 2017 r.

W ramach konferencji zaplanowane są dwie dwudniowe ścieżki programowe zawierające intensywne szkolenia, spotkania z członkami ACCA i pracodawcami oraz praktyczne warsztaty merytoryczne, dostosowane do potrzeb studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie:

 • Ścieżka 1: Zaprojektowana z myślą o studentach Akredytowanych Programów ACCA, którzy nie są (jeszcze) zarejestrowani w ACCA w ramach programu Accelerate (6 – 7 kwietnia 2017),
 • Ścieżka 2: Przygotowana dla studentów Akredytowanych Programów ACCA, którzy są zarejestrowani w ACCA w ramach programu Accelerate (7 – 8 kwietnia 2017).

Udział jest bezpłatny, a studenci spoza Warszawy mają zapewniony nocleg z 6 na 7 lub z 7 na 8 kwietnia, w zależności od realizowanej ścieżki.

Liczba miejsc ograniczona, więc zgłoś się już dziś na: www.futurecfo.pl/#zgloszenia

Aplikacje przyjmowane są do 17 marca 2017!!!

III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Środa, 08 marca 2017 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 6 marca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 14:30 w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego odbędzie się III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG.

Zgodnie w moją wcześniejszą zapowiedzią zaproszenie na to Seminarium przyjęli:

 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG,
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – (do 2016 r.) Przewodniczący Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Członek Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (FINANSE).

Seminarium poświęcone będzie problematyce oceny wniosków habilitacyjnych, a w szczególności ocenie dorobku oraz osiągnięcia naukowego. W związku z pojawieniem się wielu spekulacji, m.in. co do przyszłości utrzymania obecnego kształtu procedury habilitacyjnej (polecam m.in. stronę: http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/) – uważam, iż udział w tym Seminarium może okazać się dla wielu Pracowników naszego Wydziału bardzo ważny. Będzie to jedna z niewielu okazji do osobistego spotkania się z gronem tak wybitnych ekspertów, posiadających bardzo duże doświadczenie zarówno w recenzowaniu wniosków habilitacyjnych, jak również w pracach różnych komisji i gremiów naukowych.

Aby przygotować dopasowaną do Państwa oczekiwań formułę moderowania przebiegiem Seminarium, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o: mailowe przesłanie pytań / problemów / dylematów, o które chcielibyście Państwo zapytać Prelegentów.

Serdecznie zachęcam również do udziału w Seminarium osoby z innych uczelni, w szczególności tych z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania się do składania wniosków habilitacyjnych.

UWAGA:

Obecność na Seminarium wymaga mailowego potwierdzenia: pawel.antonowicz@ug.edu.pl

O uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszam


Z wyrazami szacunku,

Paweł Antonowicz

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Współpraca Katedry Inwestycji i Nieruchomości z bankiem PKO Bank Hipoteczny SA »
Data publikacji: Środa, 15 marca 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że Katedra Inwestycji i Nieruchomości rozpoczęła współpracę z bankiem PKO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Gdyni.

23 lutego br. grupa studentów I i II roku magisterskich studiów uzupełniających specjalności „Inwestycje i nieruchomości” odbyła warsztaty w banku dotyczące oceny wniosków kredytowych oraz określania wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości mieszkaniowych. Wybrana w drodze konkursu dwójka studentów odbędzie dwumiesięczny płatny staż w banku.

Za współpracę z bankiem w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości odpowiada dr Dariusz Trojanowski.

Laureaci XIII edycji konkursu Prac Licencjackich za rok 2016 organizowanej przez PTE »
Data publikacji: Środa, 08 marca 2017 roku

Miło nam poinformować, że w XIII edycji konkursu Prac Licencjackich za rok 2016 organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk, Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę Panu Jakubowi Pszczole za pracę na temat: „KONKURENCYJNOŚĆ OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT W ROZWOJU CENTÓW SSC/BPO W TRÓJMIEŚCIE”. Praca napisana została pod kierunkiem dr Jędrzeja Strumiłło, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania.

Wyróżnienie otrzymała Pani Anna Kurkowska za pracę na temat: ,,ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW KAIZEN I LEAN MANAGEMENT W CELU DOSKONALENIA JAKOŚCI GDYŃSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Ewy Malinowskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje: http://www.gdansk.pte.pl/konferencje-i-seminaria/konkursy/

 

 

 

 

Wykład prof. Eugeniusza Gatnara na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 24 lutego 2017 roku

Dnia 23 lutego (czwartek) 2017r. o godzinie 13.00 w Auli WZ będziemy gościć prof. dra hab. Eugeniusza Gatnara członka Rady Polityki Pieniężnej, który przyjął nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładu pt. : Polityka pieniężna we współczesnym świecie.

 

                  

 

Spotkanie to jest wyjątkową okazją skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalisty, który od wielu lat czynnie zajmuje się problemami stabilności finansowej Polski.

Profesor Eugeniusz Gatnar kieruje Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Specjalizuje się w zagadnieniach zastosowań metod ekonometrycznych i statystycznych
w analizach finansowych.

W latach 2000-2010 zasiadał w Radzie Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a latach 2007-2015 był przedstawicielem NBP w Radzie Statystyki. Obecnie jest członkiem Rady Programowej kwartalnika „Bank i Kredyt” oraz przewodniczącym Rady Programowej „Gazety Bankowej”.

W latach 2007-2010 zajmował stanowisko doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, następnie, w latach 2010-2016, był członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

13 stycznia 2016 r. Senat RP powołał prof. Eugeniusza Gatnara w skład Rady Polityki Pieniężnej.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Trening uniwersyteckiej sekcji snowboardowej w Val di Sole »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 lutego 2017 roku

Przed kilkoma tygodniami snowboardziści reprezentujący Uniwersytet Gdański mieli przyjemność szlifować swoje umiejętności na pięknych, włoskich stokach w Val di Sole. Pogoda była idealna, stoki porządnie przygotowane i można było trenować!

To połączenie przyjemnego spędzenia czasu z treningiem do Akademickich Mistrzostw Polski odbyło się w dużej mierze dzięki Wydziałowi Zarządzania UG, który wsparł swoich studentów finansowo.

Gorąco dziękujemy, a na zawodach damy z siebie wszystko!

Sekcja snowboardowa UG

 

Konkurs Czerwonej Róży 2017 »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 lutego 2017 roku

Od 1962 roku przyznawana jest Nagroda Czerwonej Róży, która trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów. Od kandydatów oczekuje się  wysokiej średniej ocen, ale także umiejętności wykazania się aktywnością pozanaukową, osiągnięć w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej.

Zapraszamy studentów oraz koła naukowe Wydziału Zarządzania do zapoznania się z zasadami konkursu i składanie wniosków. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wyłoni jednego najlepszego studenta oraz jedne najlepsze koło naukowe do dnia 28.02.2017 r. i skieruje  wybrane wnioski do etapu uczelnianego.

Wnioski należy składać u p. Agnieszki Dormanowskiej w Dziekanacie ds. Socjalnych p.121. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

Regulamin konkursu

Dodatkowe informacje na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży: 

http://www.czerwonaroza.org.pl/

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla studenta

Wniosek dla koła naukowego

 

 

Konferencja Kół Naukowych Wydziału Zarządzania ŻAK 2017 »
Data publikacji: Wtorek, 28 lutego 2017 roku

 

Koła naukowe Wydziału Zarządzania, mają zaszczyt zaprosić uczniów oraz studentów na pierwszą konferencję, realizowaną przez wszystkie koła naukowe Wydziału Zarządzania.

Celem konferencji ŻAK jest przedstawienie studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich, jakie inicjatywy i pomysły można realizować studiując na Wydziale Zarządzania.

 

W programie przewidziane są wystąpienia i warsztaty, przygotowane przez nasze koła:

1. Koło Naukowe Informatyki E-Xpert ,,Bezpieczeństwo w sieci Internet - zagrożenia i zabezpieczenia";

2. Koło Naukowe Inwestor ,,Pierwsze kroki na giełdzie";

3. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC ,,Tik -Tak, Tik - Tak - czyli jak skutecznie zarządzać czasem?";

4. Koło Naukowe Metod Ilościowych ,,Statystyka stosowana w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych";

5. Koło Naukowe Informatyki Lider ,,Tworzenie prototypów aplikacji moblinych";

6. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Pryzmat ,,Tajemnice marketingu";

7. Koło Naukowe QualiTeam UG ,,EXPERIENTIA";

Oprócz kół naukowych, nasz partner strategiczny - State Street - również przygotował warsztaty dla uczestników ,,Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej".

 

Poza warsztatami odbędzie się szereg wykładów otwartych:

 • 1...2...3...Kariera start!
 • BIG DATA - Fakty i mity
 • Być kreatywnym
 • Prezentacja specjalności Aplikacje Informatyczne z Biznesie
 • Rebel.pl czyli samozatrudnienie, które przekształciło się w pięćdziecięcioosobową firmę
 • zacznij karierę z Grupą Progress

Szczegółowne informacje na tronie Konferencji: http://zak.wzr.pl/

Już dziś zapisz się na wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1740016442976472/

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

                                                                       Partner strategiczny                                    Sponsor                                       Patron medialny

 

 

The Xth EuroSymposium na jubileusz 50-lecia Gdańskiej Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Czwartek, 09 marca 2017 roku

The 13th International Conference on Information Management 29-31 May 2017 »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 marca 2017 roku

It is our pleasure to invite you to attend The 13th International Conference on Information Management (ICIM) in business process re-engineering, outsourcing (BPR, BPO), Cloud Computing and decision making, organized by the University of Gdansk Department of Information Systems in Gdańsk under the auspices of the Ministry of Science and Higher Education. 

he Conference purpose is to provide participants with an opportunity to present new systems, methods, techniques and tools for information management and their applications in business processes and decision making. The focus will be on new systems, methods, techniques and tools for re-designing decision making processes, business processes and structures. The Conference organizers will provide an open forum for exchanging views and new achievements between specialists from all over World and those why require knowledge of process transformation in the economy. The Conference scope includes all areas in IM and related technologies. Sample areas include, but are certainly not limited to the following:

 • Data–information–knowledge based cycle,
 • Information and processes modeling, 

 • Business Process Re-engineering,

 • Business Process Outsourcing,
 • Service-Oriented Architecture,

 • Cloud Computing,
 • IT Governance,

 • Data Bases,
 • Data Warehouses,
 • Document Warehouses,

 • Analysis and Systems Development,

 • Business Information Systems,

 • Decision Support Systems,

 • Business Intelligence Systems,
 • Data Mining,

 • GIS and Spatial Information Systems,

 • Knowledge-based Management Systems,

 • Information and Communication Technologies,

 • e-Commerce,
 • e-Business,
 • e-Tourism,
 • e-Government,

 • Information Society,

 • Web-oriented Information Services and Systems,

 • Information Systems Applications,
 • Implementations.


Website of the conference and online registration: www.im-conference.net

Rekrutacja na zajęcia w Laboratorium Tradingowym OSTC »
Data publikacji: Wtorek, 21 lutego 2017 roku

Rekrutacja na zajęcia w Laboratorium Tradingowym OSTC w

letnim semestrze roku akad. 2016/2017

Zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania do wzięcia udziału w rekrutacji na zajęcia prowadzone przez menedżerów OSTC, które będą odbywać się we wtorki oraz w środy w godz. 17:00-18:30 w sali 518 na Wydziale Ekonomicznym UG. W letnim semestrze przewidywane są zajęcia dla dwóch grup, początkującej i zaawansowanej (zajęcia dla każdej grupy będą odbywać się raz w tygodniu). 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, studentów chcących wziąć w zajęciach prosimy o wypełnienie ankiety: https://goo.gl/forms/b4VbHnMyDVoGfARx2. Termin zgłoszeń upływa 1 marca 2017 roku. Zajęcia rozpoczną się
7 marca.

Dodatkowo:

 • 22 lutego na Wydziale Ekonomicznym otwarte będzie stanowisko informacyjne OSTC, gdzie również będzie można zapisać się na zajęcia,
 • 28 lutego zaplanowano otwarte warsztaty w laboratorium OSTC,
 • 1 marca zapraszamy na dzień otwarty w gdańskim biurze OSTC /Olivia Business Centre, Olivia Tower poz. 1, Al. Grunwaldzka 472, Gdańsk/.

Więcej informacji na FB: https://www.facebook.com/OSTC-Poland-Careers-in-Trading-1678434595734932/

25.01.2017 r. - wręczenie dyplomów studentom UG, którzy ukończyli zimowy semestr zajęć w labie.

Trójmiejskie przedsiębiorstwa na rynku globalnym - spotkanie z trójmiejskimi przedsiębiorcami »
Data publikacji: Środa, 22 lutego 2017 roku

Z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Handlowego z Wydziału Prawa i Administracji, 21.02.2017r. o godzinie 17:00 na  wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się spotkanie z trójmiejskimi przedsiębiorcami dotyczące rynku usług doradczych i pośrednictwa handlowego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Aktualności dotyczące posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Czwartek, 23 lutego 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 23 lutego 2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

KNF - VI edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finasowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego »
Data publikacji: Wtorek, 21 lutego 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_6_edycja.html

                                           

                                                    

Dni Kariery® »
Data publikacji: Czwartek, 02 marca 2017 roku

Daj szansę swojej karierze!!!

1 marca 2017 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejna edycja Dni Kariery® - studenckich targów pracy, praktyk i staży, organizowanych od ponad 20 lat przez AIESEC, największą międzynarodową organizację prowadzoną przez młodych ludzi.

Oprócz wioski targowej, na której kilkadziesiąt firm przedstawi uczestnikom perspektywy zatrudnienia, zorganizowana będzie również Strefa Doradztwa Zawodowego. Jest to przestrzeń, gdzie studenci i absolwenci mogą skonsultować swoje CV, sprawdzić swój poziom języka obcego lub porozmawiać z ekspertami, którzy pomogą uczestnikom zaplanować ich przyszłą karierę zawodową.

W czasie targów będzie można też skorzystać ze strefy ChillOut, gdzie w spokojnej atmosferze będzie można zapoznać się z ofertami pracy obecnymi na Job Wall’u, informatorze targowym lub po prostu odpocząć korzystając z przygotowanych przez firmy atrakcji. Organizatorzy przewidują też wiele konkursów z wartościowymi nagrodami.

Dni Kariery® są tworzone przez studentów dla studentów i absolwentów. Oferta firm jest zróżnicowana, aby uczestnicy mogli znaleźć swoją wymarzoną pracę lub łatwo zorientować się, czego obecnie wymaga się na rynku pracy. Przyczyniają się tym do osiągania ósmego Celu Zrównoważonego Rozwoju, określonego przez ONZ - Wzrost gospodarczy i godna praca.

 

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

Zarejestruj się na Dni Kariery: http://dnikariery.pl/

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Bartosza M. Surawskiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 20 lutego 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Bartosza M. Surawskiego

pt. „Model wykorzystania specjalistów
w zarządzaniu wiedzą”

odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 1030

na Wydziale Zarządzania

w sali 321

Promotor:     prof. dr hab. Bogdan Nogalski z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak  
z Akademii im. Leona Koźmińskiego
                    prof. dr hab. Ryszard Rutka z Wydziału Zarządzania UG

        

                 Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Gala Finałowa XX edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości »
Data publikacji: Środa, 15 lutego 2017 roku

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, Polski Rejestr Statków S.A. oraz Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznej Gali Finałowej XX Jubileuszowej edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, podczas której zostaną wręczone Laury Jakości dla pomorskich przedsiębiorstw najbardziej wyróżniających się skutecznością w zarządzaniu jakością.

Gala odbędzie się 16 lutego 2017 roku o godz. 17:00 w Domu Technika w Gdańsku, przy ulicy Rajskiej 6 (Scena Teatralna).

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.notgdansk.pl/gala_finalowa_xx_edycji-nid18.html

Udział w Gali jest bezpłatny po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie:

http://400960-1.evenea.pl/

 

Przewodnicząca Kapituły

Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Meeting for Erasmus students - summer semester 2016/2017 »
Data publikacji: Wtorek, 14 lutego 2017 roku

Meeting for incoming students with Erasmus Coordinator,

Mrs Angelika Kędzierska - Szczepaniak will take place:

14th of February 2017

hour: 11.00

room: 213 at the Faculty of Management building

Contact with our Erasmus Coordinator: a.szczepaniak@ug.edu.pl

See you soon! :-)

 

Nabór wniosków w konkursach NCN: Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura 2 »
Data publikacji: Piątek, 17 lutego 2017 roku

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 5Sonatina 1 oraz Uwertura 1. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 marca 2017 r. Poniżej krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.

ETIUDA 5 - Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Wysokość stypendium wynosi 4 500 zł miesięcznie. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Ogłoszenie o konkursie Etiuda 5 na stronie NCN https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

SONATINA 1 - Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł

Ogłoszenie o konkursie Sonatina 1 na stronie NCN

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

UWERTURA 1 - Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Środki pozyskane w ramach UWERTURY będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.

Staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu UWERTURA otrzyma 15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży - w zależności od jej odległości - przeznaczyć będzie można od 1 000 zł do 10 000 zł.

Na laureacie konkursu spoczywał będzie jeden zasadniczy obowiązek. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu UWERTURA. Budżet konkursu wynosi 5 mln zł.

Ogłoszenie o konkursie Uwertura 1 na stronie NCN

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

Konkurs "Mobilność Plus" - nabór wniosków w V edycji »
Data publikacji: Piątek, 10 lutego 2017 roku

Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Zgodnie z informacjami MNiSW, w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:

·         w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;

·         w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (...) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;

·         w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

·         zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania,

·         pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo

·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo

·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo

·         uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

Studenci z Wydziału Zarządzania otrzymali stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego »
Data publikacji: Wtorek, 14 lutego 2017 roku

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymało 38 pomorskich studentów. Laureaci zostali wyróżnieni za osiągnięcia artystyczne i naukowe. Wśród nagrodzonych, znaleźli się także studenci naszego Wydziału. 

Stypendyści z Uniwersytetu Gdańskiego: 

 • Sebastian Chamera
 • Monika Chojnacka
 • Katarzyna Gliszczyńska
 • Balbina Hoppe
 • Krzysztof Krzemiński
 • Jakub Kumirski
 • Joanna Łaszcz
 • Anna Parlak. 

– Chciałbym, aby studenci uczelni wyższych nie tylko zdobywali wiedzę, ale także, aby ich pomysły były realizowane – zaznaczył podczas gali wręczenia listów gratulacyjnych, która odbyła się w piątek, 3 lutego 2017 r. marszałek Mieczysław Struk. 

O stypendia mogą ubiegać się m.in.: laureaci nagród i wyróżnień w konkursach, uczestnicy projektów badawczych lub artystycznych prowadzonych przez uczelnie, igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy. Przyznawane są w trzech kategoriach: nauka, sport i działalność artystyczna. Otrzymują je osoby, które mieszkają w województwie pomorskim, mają średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej na danym kierunku i co najmniej dwa osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Na stypendia pomorski samorząd przeznaczył blisko 130 tys. zł. Stypendium w wysokości 380 zł przyznawane jest laureatowi na 9 miesięcy. 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Spring Internships in State Street Bank in Gdańsk! »
Data publikacji: Wtorek, 14 lutego 2017 roku

Apply for 3-month paid Spring Internship Program at State Street Bank  before February 15th:

https://www.linkedin.com/jobs/view/243259578

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 lutego 2017 roku
Bezpłatny webinar dla studentów od start-up Cuponation »
Data publikacji: Piątek, 03 lutego 2017 roku

2 lutego 2017 roku o 10:00 start-up Cuponation przeprowadzi online-seminarium, które poprowadzi jeden z założycieli firmy, pan Andreas Fruth. Webinar będzie trwał 2 godziny, a wykład będzie dotyczył podstawowych zasad oceny rynku konsumentów oraz konkurencji w marketingu i zajmie 1,5 godziny. Przez pozostałe 30 minut studenci z całego świata, którzy bedą uczestniczyć w webinarze, będą mogli zadać pytania prowadzącemu. Podczas webinara zostaną omówione takie tematy jak: powstanie i ulepszenie modelu biznesowego, sekrety sukcesu projektu online i współczesne strategie marketingu online.

Aby zostać uczestnikiem seminarium, konieczna jest rejestracja: tutaj

Weź także udział w konkursie! Wyślij na adres webinar@cuponation.ru swoje pomysły odnośnie ulepszenia zawartości dwóch stron internetowych firmy.

Linki do obu stron:

Napisz w e-mailu jak sprawić, aby strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Pokaż swoją kreatywność i przyślij tekst z obrazkami dla strony. Zwycięzcą zostanie tylko jedna osoba! 

Academic writing - kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich dla pracowników UG »
Data publikacji: Wtorek, 07 lutego 2017 roku

Jego Magnificencja Rektor UG dr hab. Jerzy Gwizdała - profesor nadzwyczajny, zaprasza  pracowników Uniwersytetu Gdańskiego  do wzięcia udziału w kursie doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim. Kurs został przygotowany przez pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.

CELE KURSU

 • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie z najlepszymi standardami anglojęzycznymi;
 • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi, na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);
 • przedstawienie „know how” podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);
 • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji z wydawcą w języku angielskim (case studies);
 • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji;
 • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski.

ORGANIZACJA KURSU

 • Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny (w tym 12 godzin wykładów i 32 godzin ćwiczeń)
 • Czas trwania kursu: marzec 2017 – maj 2017
 • Terminy spotkań: wtorki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)
 • Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadających bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów  w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

 • Warunki przyjęcia: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit miejsc: 20 osób
 • Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 49  e-mail: hanna.niznik@ug.edu.pl
 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (w załączniku do pobrania) proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy:

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę, kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk z dopiskiem: Academic writing

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z programem kursu do pobrania na stronie:

http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/62786/academic_writing_-_kurs_doskonalenia_umiejetnosci_pisania_tekstow_akademickich_dla_pracownikow_ug

Kontakt w Dziekanatem Studiów Stacjonarnych w dniu 31.01.2017 r. »
Data publikacji: Środa, 01 lutego 2017 roku

Szanowni Studenci,

Z przyczyn technicznych, związanych z remontem Dziekanatu Studiów Stacjonarnych w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) kontakt z Dziekanatem jest możliwy wyłącznie drogą mailową. Kontakt telefoniczny będzie możliwy ponownie od dnia 1 lutego 2017 r. 

Kontakty do Pań prowadzących kierunki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://www.wzr.ug.edu.pl/Studenci/index.php?str=798

 

Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości dla pani prof. dr hab. Krystyny Dziworskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 lutego 2017 roku

Miło nam poinformować, iż pani prof. dr hab. Krystyna Dziworska, w dowód uznania za wybitną działalność, została uhonorowana złotym medalem Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro Aequo Et Bono. 

                                           

 

Odznaczenie przyznała Kapituła Medalu Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości. 

                    

Staże brukselskie 2016/2017 - aplikuj do 13 lutego 2017! »
Data publikacji: Wtorek, 14 lutego 2017 roku

 

Uniwersytet Gdański wspólnie z biurem poselskim europosła Jarosława Wałęsy

zaprasza studentów do wzięcia udziału 

w konkursie „STAŻE BRUKSELSKIE” 2016/2017

Przedmiotem konkursu jest staż dla jednego studenta Uniwersytetu Gdańskiego, ufundowany przez europosła Jarosława Wałęsę.

W konkursie na Staż Brukselski mogą wziąć udział studenci I i II roku studiów drugiego stopnia lub III i IV roku jednolitych studiów magisterskich z następujących Wydziałów:

 • Ekonomicznego 
 • Nauk Społecznych 
 • Oceanografii i Geografii 
 • Prawa i Administracji 
 • Zarządzania. 

Warunki rekrutacji:

1.         Warunki uczestnictwa w rekrutacji:

1)     biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie minimum B2/C1) lub języka    francuskiego (w mowie i piśmie), potwierdzona kserokopią dokumentów poświadczających ukończenie kursów, lektoratów bądź egzaminów językowych,

2)     podstawowa wiedza na temat instytucji europejskich i ich zadań,

3)     dobre wyniki w nauce.

2.       Biuro poselskie od kandydata oczekuje:

1)     zaangażowania, elastyczności, gotowości pracy w nienormowanym czasie,

2)     podejmowania różnorodnych zadań,

3)     nienagannej kultury osobistej,

4)     umiejętności pracy w zespole,

5)     radzenia sobie z presją czasu oraz samodzielności w realizacji powierzonych zadań.        

3.       Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatami lub dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego należy składać w dziekanacie ds. socjalnych pok. 121 u pani Agnieszki Dormanowskiej w terminie do 13 lutego 2017r. (poniedziałek). 

Formularz aplikacyjny do pobrania

Warunki odbywania stażu:

Staż będzie odbywał się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. w biurze poselskim Jarosława  Wałęsy Posła do  Parlamentu Europejskiego w  Brukseli.

Stażysta będzie otrzymywał będzie kwotę 1 000 euro miesięcznie brutto, jako pokrycie kosztów zamieszkania, podróży i zakwaterowania (proporcjonalnie do liczby dni stażowych w miesiącu).

Odbyty staż za zgodą dziekana właściwego wydziału – zostanie uznany jako praktyka obowiązkowa wynikająca z kierunku kształcenia.

Koszty ubezpieczenia w okresie trwania stażu ponosi student we własnym zakresie.

Regulamin

 

Rekrutacja do Akademii Liderów Rynku Kapitałowego »
Data publikacji: Środa, 01 lutego 2017 roku

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to projekt edukacyjny składający się z wyjątkowego programu szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym. ALRK to także SPOŁECZNOŚĆ MŁODYCH PROFESJONALISTÓW – dynamicznych i kreatywnych pasjonatów rynku kapitałowego, którzy kierują się najwyższymi standardami profesjonalnymi i etycznymi.

 1. SZKOLENIA: obejmują ćwiczenia umiejętności menadżerskich (takich jak efektywna praca w zespole, zarządzanie konfliktem, podejmowanie decyzji i negocjacje) oraz praktyczne warsztaty z umiejętności rynkowych. Podczas programu zespoły pracują nad realnymi wyzwaniami, przed którymi stają menadżerowie (jak wprowadzanie spółki na giełdę, przygotowanie do M&A) oraz poznają te procesy ze strony różnych uczestników rynku.
   
 2. STAŻE: 2 miesięczne płatne staże w firmach partnerskich to możliwość kontynuowania pogłębiania wiedzy praktycznej o rynku w wybranym przez siebie sektorze. Uczestnicy sami decydują czy chcą się sprawdzić w instytucjach rynku, funduszach PE czy może w doradztwie transakcyjnym bądź strategicznym. Każdy stażysta ma swojego opiekuna, który wspiera go w rozwoju.
   
 3. LUDZIE: to oni tworzą ALRK. Zajęcia prowadzą najlepsi menadżerowie na rynku, którzy na swoich kontach mają ogromne sukcesy. To wspólnie z nimi uczestnicy przygotowują się do case-ów. 
  Dziesięć lat istnienia projektu zaowocowało grupą ponad 300 Alumnów - wyjątkowej grupy, która tworzy społeczność unikatową na rynku finansowym. Absolwenci pracują w najlepszych firmach sektora finansowego oraz uczestniczą w wielu prestiżowych wydarzeniach i inicjatywach na rynku. Są ze sobą w kontakcie, wspierają się i wymieniają doświadczeniami zawodowymi oraz mają możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów na rynku. Regularne, kameralne spotkania z osobistościami biznesu, coroczne zjazdy wszystkich Alumnów to inicjatywy, które ułatwiają rozwój zawodowy długo po zakończeniu projektu. 

Rekrutacja trwa do 17 kwietnia 2017 r. 

Szczegóły na stronie internetowej Fundacji im. Lesława A. Pagi: http://paga.org.pl/

Konkurs GPW na najlepszą pracę magisterską i licencjacką »
Data publikacji: Wtorek, 07 lutego 2017 roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. 

Konkurs na pracę magisterską i licencjacką:

 • W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu.
 • Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 czerwca 2017 r.
 • Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody:
  • za najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace magisterskie - wyróżnienie niepieniężne.
 • Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody:
 • za najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł oraz bezpłatny staż na GPW;
 • za dwie kolejne, wyróżnione prace licencjackie - bezpłatny staż na GPW.

Prace oceniać będzie Kapituła Konkursu w składzie:

 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo – przewodniczący
 • prof. dr hab. Eugenusz Gatnar
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • dr hab., prof. SGH Jan Koleśnik
 • dr Tomasz Wiśniewski – sekretarz. 

Regulamin konkursu: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/Regulamin_konkursu_GPW_2017.pdf

miniTARGI PRAKTYK’2017 na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Zainicjowane 3 lata temu na Wydziale Zarządzania UG - w oparciu o Fundusze Europejskie - studia magisterskie na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie, systematycznie  rozwijają  się. W tym roku uczelnia zarekrutowała  już 2 grupy studenckie na studia magisterskie i  po raz pierwszy -również 2 grupy - na studia licencjackie.  Studenci AiB znowu odnieśli znaczące sukcesy  w międzynarodowych  konkursach - Association for Information Systems a także Microsoft Imagine Cup. Na specjalności AiB funkcjonują, na zasadzie kopetycji,  3 naukowe koła studenckie. Koła  E-xpert i Lider zajęły odpowiednio I i III miejsce wśród 12 kół naukowych, startujących w Konkursie Kół Naukowych, zorganizowanym z okazji 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. Trzecie z Kół jest wyjątkowe w skali ogólnopolskiej - jest bowiem jednym z nielicznych w Polsce Kół o statusie międzynarodowym. Chodzi o - Gdansk Student Chapter of Association for Information Systems (AIS), afiliowane przy międzynarodowej, akademickiej organizacji Informatyki Ekonomicznej AIS z siedzibą w USA.

Studia magisterskie na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie mają od ich powstania unikalny charakter, bowiem są to studia dualne. Ich realizacja polega na równoległym studiowaniu i odbywaniu praktyk zawodowych przez studentów AiB. Koncepcja ta jest wdrożona w pełnym wymiarze na ostatnim - IV semestrze studiów, na którym - przez 2 dni w tygodniu studenci kształcą się na uczelni , a przez kolejne  3 dni  odbywają praktykę w trójmiejskich firmach branży IT. Praktyka jest płatna przez firmę przyjmującą danego studenta. Firmy te są wybierane spośród partnerów  Panelu Partnerów Biznesowych, konsorcjum złożonego z pomorskich firm  branży IT, utworzonego przy specjalności AiB. Posiedzenia Panelu odbywają się 2 razy do roku na WZ UG. Mają one niezwykle konstruktywny przebieg i wpływ na program studiów. Odbywają się na nich dyskusje nad oceną i zmianami w programie studiów AiB w celu ich lepszego dostosowania do wyzwań rynku pracy IT, wnioskami wynikającymi z praktyk studenckich, firmy Panelu oferują cenne, profesjonalne szkolenia i warsztaty.

Dla ułatwienia zadania podjęcia praktyki, Katedra Informatyki Ekonomicznej organizuje co roku w styczniu - miniTargi Praktyk, na które zapraszanych jest do kilkunastu przedstawicieli, menedżerów firm IT, zainteresowanych rekrutowaniem informatyków - najpierw w charakterze praktykantów a docelowo - pracowników.  Praktyka zatem stwarza perspektywiczną możliwość zatrudnienia na pełnym etacie w danej firmie. Zamysł praktyk jest  taki, iż student zaangażowany jest przez 5 miesięcy (15.02 - 15.07) w realizację komercyjnego projektu firmy IT  i w sposób płynny, po odbyciu praktyki,  przechodzi do pracy w tej firmie. Oczywiście, jeśli uzyska dobrą opinię współpracowników w swoim zespole projektowym i szefostwa danej firmy. Tegoroczne miniTargi Praktyk’2017 specjalności AiB odbyły się  w styczniu 2017 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG. miniTargi Praktyk’2017 dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie zostały w tym roku otwarte przez Dziekana Wydziału Zarządzania UG, prof. dr. hab. Mirosława Szredera. Organizatorem miniTargów Praktyk’2017 był inicjator i opiekun merytoryczny specjalności AiB, kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej UG - prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Bieżące miniTargi Praktyk składały się z 2 części - prezentacyjnej i negocjacyjnej. W pierwszej z nich wystąpili przedstawiciele zaproszonych firm. Ich wystąpienia składały się z krótkiej prezentacji firmy a następnie sprecyzowaniu oczekiwań, profesjonalnych umiejętności wobec przyszłych praktykantów i rekrutowanych pracowników.

Docelowym etapem spotkania była część negocjacyjna – ze studentami w roli głównej. Oznacza to, iż podchodzą oni do, bogato zaopatrzonych w sympatyczne gadżety firmowe, stoisk, wybranych przez siebie firm – według oceny ich wystąpień, własnych umiejętności profesjonalnych i oczekiwań. Studenci negocjują z rekruterami  firm warunki przyjęcia na  5-miesięczną  praktykę, w tym wysokość stypendium. Stanowi to również część weryfikacji i kształtowania  „miękkich” kompetencji zawodowych studentów-informatyków, poznawanych i doskonalonych na stosownych przedmiotach na studiach AiB.

Zaproszenie do  miniTargów Praktyk’2017 przyjęły i uczestniczyły w nich, następujące organizacje:

 • THYSSENKRUPP
 • LUFTHANSA SYSTEMS POLAND
 • BLACKPEARLS
 • Sii
 • SPEEDNET
 • POWEL
 • VOICETEL COMMUNICATIONS
 • INVEST IN POMERANIA - AGENCJA ROZWOJU POMORZA
 • INVESTGDA - GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
 • POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY (Sekcja studenckich start-upów)

Pomiędzy dwiema częściami miały miejsce krótkie wystąpienia studentów AiB oraz prezesów kół naukowych, którzy prezentowali projekty swoich kreatywnych i innowacyjnych aplikacji internetowych i mobilnych, a także osiągnięcia kół. Wystąpienia te wzbudziły duże zainteresowanie i uznanie przedstawicieli firm z Panelu Partnerów Biznesowych.

Inauguracja miniTargów Paktyk AiB’2017:

         

Stoiska niektórych Partnerów Biznesowych specjalności AiB:

      

Wystąpienia przedstawicieli i menedżerów firm IT:

     

A teraz przysłowiowe - Sprawdzam! Studenci AiB negocjują warunki praktyk i stypendiów z pracodawcami sektora IT:

     

Do następnych miniTargów Praktyk AiB’2018!

 

Warsztaty w ZUS dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 lutego 2017 roku

W dniu 16 stycznia 2017 roku w siedzibie Oddziału ZUS w Gdańsku, odbyły się warsztaty z zakresu ubezpieczeń społecznych dla studentów studiów licencjackich międzywydziałowego kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe. Podczas czterech godzin zajęć studenci mieli okazję zgłębić praktyczne aspekty zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i rozliczania składek, z użyciem formularzy papierowych i elektronicznych. Największa część warsztatów poświęcona była sytuacji w systemie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Było to pierwsze spotkanie dla studentów z pracownikami ZUS w ramach umowy o współpracy zawartej we wrześniu 2016 roku miedzy Zakładem a Uniwersytetem Gdańskim. Koordynatorem współpracy ze strony UG jest dr Kamila Bielawska.

             

Program Erasmus+ - Przyjdź na spotkanie informacyjne! »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na spotkanie informacyjne z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus i Prodziekanem ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą, dr Angeliką Kędzierską – Szczepaniak.

Na spotkaniu omawiane będą kwestie tegorocznej rekrutacji, organizacji wyjazdu krok po kroku oraz sposobu rozliczenia semestru po powrocie z wymiany.

Macie dodatkowe pytania?

Chcecie dowiedzieć się jak zrealizować marzenia o studiowaniu za granicą?

Przyjdźcie na spotkanie!

Kiedy?   24 stycznia (wtorek) 2017

O której godzinie?   10.45 (przerwa między zajęciami)

Gdzie?   Sala nr 307

Serdecznie zapraszamy!!!

Student naszego Wydziału bierze udział w konkursie PZU Inwestycja w Przyszłość »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Kosma Wilk to student naszego Wydziału na kierunku Zarządzanie. Bierze udział w ogólnopolskim konkursie PZU Inwestycja w Przyszłość. Obejrzyj prezentację i sprawdź, czy Kosma zasługuje na wygraną! Dla Ciebie to jedno kliknięcie, dla niego przybliżenie do realizacji marzenia. Konkurs kończy się 24 stycznia o godzinie 12.00!

Artykuł naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie ,,Information Systems Management” »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Miło nam poinformować, że dzięki wspólnym pracom badawczym pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej oraz Katedry Statystyki, Wydział Zarządzania UG wzbogacił swój dorobek o publikację w prestiżowym czasopiśmie z ministerialnej listy A. Czasopismo "Information Systems Management" (Taylor & Francis, Impact Factor 1,496) opublikowało artykuł prof. dr hab. Stanisława Wryczy, dr Bartosza Marcinkowskiego i mgr Damiana Gajdy pod tytułem "The Enriched UTAUT Model for the Acceptance of Software Engineering Tools in Academic Education", w którym zaproponowano i zweryfikowano autorskie rozwinięcie modelu akceptacji technologii UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). UTAUT to jeden z najbardziej uznanych teoretyczno - metodologicznych paradygmatów w dyscyplinie naukowej Informatyka Ekonomiczna.

W badaniu brało udział 196 respondentów. W konsekwencji, przyszli profesjonaliści IT dysponują doskonalszymi metodami doboru narzędzi wspomagających proces tworzenia systemów informatycznych, najlepiej spełniających rzeczywiste potrzeby zespołów projektowych. Elektroniczna wersja artykułu dostępna jest pod adresem:

 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2017.1254446

Artykuł dr hab. Przemysława Lecha, prof. nadzwyczajnego w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naszego pracownika –  dr. hab. Przemysława Lecha, profesora nadzwyczajnego, w renomowanym, światowej rangi czasopiśmie.

Lech P., Causes and remedies for the dominant risk factors in Enterprise System implementation projects: the consultants’ perspective, SpringerPlus, 2016, Vol 5, Issue 1, pp. 1-12, ISSN 2193-1801, http://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-1862-9, Artykuł, DOI: 10.1186/s40064-016-186, Impact Factor (2015) = 0.982, komunikat Komunikat MNiSW z 9 grudnia 2016 r., lista A, pozycja 10468, 25 punktów.

Spotkanie z przedstawicielami Biura Karier UG »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

W dniu 17 stycznia 2017 r. w holu głównym budynku Wydziału Zarządzania w godzinach od 9.00 do 13.00 dostepne będzie dla studentów stoisko informacyjne uczenianego Biura Karier. 

Zapraszamy na warsztaty ACCA »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach ACCA!

ACCA Polska oraz Katedra Rachunkowości WZ UG zapraszają studentów na praktyczny warsztat dotyczący finansów korporacyjnych!

Będzie to szansa na lepsze zapoznanie się z tematem:  "ERM - zarządzania ryzykiem w praktyce" pod okiem praktyka – Grzegorza Cyganowa, członka ACCA.

Rejestracja na www.AkademiaACCA.pl/zimowe

Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do studentów specjalności Rachunkowość ACCA

Środa 18.01.2017, sala 304 WZ UG, godz. 17:15 

Wybór specjalnosci dla studentów II roku »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Szanowni Studenci,                                                                                      Sopot, 03.01.2017r.

 

Studenci II roku, studiów stacjonarnych I stopnia są zobowiązani do końca semestru zimowego wybrać specjalność, na której będą dalej studiować. Podjęta decyzja jest jedną z najważniejszych w trakcie studiów. Determinuje nie tylko dalszą ścieżkę kształcenia, ale także drogę rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

            Aby pomóc Państwu w dokonaniu właściwego wyboru, który byłby w najwyższym stopniu zgodny z oczekiwaniami, w dniu 11 stycznia 2017r. odbędzie się spotkanie studentów z pracownikami naukowymi reprezentującymi wszystkie specjalności realizowane na Wydziale Zarządzania. Na spotkaniu tym przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące wszystkich specjalności obejmujące opis sylwetki absolwenta, uzyskiwanych w czasie studiów kompetencji, możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów, perspektywy zatrudnienia absolwentów a także informacje o możliwościach dalszego kontynuowania studiów na II stopniu. Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji.

            Przed spotkaniem warto zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie WWW WZR: Oferta dydaktycznaCertyfikatyProgramy studiów.

 

            Przypominam także, że najważniejszym kryterium decydującym o kolejności zapisów na poszczególne specjalności jest średnia ocen. Średnie zostaną opublikowane na stronie WWW: Ogłoszenia.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 stycznia 2017r. w sali B4 odpowiednio:

 

na kierunku Finanse i Rachunkowość:

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

13.15
261- 267
Bankowość i Doradztwo Finansowe, Finanse i Ubezpieczenia,
Finanse Przedsiębiorstw i Controlling, Rachunkowość,

 

na kierunku Informatyka i Ekonometria:      

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

14.45
201-205
Analityka Gospodarcza, Informatyka Ekonomiczna, Metody
Analizy Danych

       

na kierunku Zarządzanie:    

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

16.15
211-218
Inwestycje i Nieruchomości, Marketing, Menedżer, Menedżer
Personalny, Zarządzanie Jakością i Środowiskiem, Zarządzanie
Małym Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Rozwojem
Przedsiębiorstwa, Zarządzanie w Turystyce.

                        

Bardzo proszę o niezawodny udział w spotkaniu wszystkich studentów.

 

Z poważaniem
Dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów stacjonarnych

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Andrzeja Dżuryka »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Andrzeja Dżuryka

pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego”

odbędzie się 19 stycznia 2017 r. o godz. 900

na Wydziale Zarządzania

w sali B-22

Promotor:     prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz z Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci:   prof. dr hab. Jan Szambelańczyk  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie

 

                    Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dofinansowanie na wdrożenia – Inkubator Innowacyjności+ »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, którego dyrektorem jest dr Karol Śledzik zostało wyróżnione dofinansowaniem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w konsorcjum z Politechniką Gdańską, spółką celową PG Excento Sp. z o.o. oraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Współpraca trzech największych uczelni w regionie pomorskim w ramach konsorcjum podczas realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+” będzie swoistą kontynuacją wcześniej podejmowanych działań, ponadto ukierunkuje wspólne działania na komercjalizację oraz wzmocni i pozwoli na bardziej efektywny transfer technologii i wyników badań z uczelni do gospodarki.

Centrum Transferu Technologii UG w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ zostaną wsparte prace przedwdrożeniowe, będą promowane osiągnięcia naukowe UG oraz zostanie wzmocniona współpraca między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Informacje dot. programu Inkubator Innowacyjności+ na stronach MNiSW

Więcej informacji: 
Centrum Transferu Technologii UG
ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk (pok. 321)
e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl 
tel. +48 58 523 33 74 

Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

                                

 

Konkurs obejmuje:

- prace doktorskie obronione w latach 2015 - 2016,
- prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2016

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

1) autora pracy,

2) promotora, za zgodą autora,

3) Dyrektora Instytutu/Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach,z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs

Zaproszenie na międzywydziałowe warsztaty dla studentów i doktorantów »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie

nie prześpij okazji na zdobycie wiedzy, nowych umiejętności i nowych przyjaciół!

Centrum Tutorów UG zaprasza do udziału w międzywydziałowych warsztatach projektowych realizowanych metodą Problem Based Learning (PBL) na rzeczywistych, aktualnych case study zgłoszonych przez środowisko biznesowo – społeczne na potrzeby tego projektu.

Warsztaty realizowane będą w semestrze letnim 2017 roku - cykl 4 warsztatów, praca w interdyscyplinarnych 5-6 osobowych zespołach pod opieką tutorów.

Warsztaty te to niepowtarzalna okazja do:

 • nabycia umiejętności i wiedzy związanej z pracą w interdyscyplinarnych zespołach projektowych,
 • rozwoju indywidualnych talentów, kompetencji i zainteresowań,
 • zetknięcia się z wiedzą specjalistyczną i aspektami przedsiębiorczości,
 • nauki i wzbudzenia w sobie efektywnej kreatywności.

Jeżeli studiujesz na II lub III roku studiów licencjackich, studiach magisterskich lub doktoranckich i chcesz uczestniczyć w projekcie* zarejestruj się już dziś pod linkiem:

https://rejestracjapbl.konfeo.com

* liczba miejsc ograniczona

Zarezerwuj czas na spotkanie organizacyjne w dniu 9 stycznia (poniedziałek) 2017 r. godz. 17.00-20.00, (miejsce: Wydział Oceanografii i Geografii w Gdyni, Instytut Oceanografii,
al. Piłsudskiego 46, Gdynia, Sala Wystawowa)

 

Centrum Tutorów UG

dr Beata Karpińska-Musiał

dr Ewa Szymczak

dr Monika Woźniak

dr Anna Malcer

 

Życzenia świąteczne od Chóru Wydziału Zarządzania NON SERIO »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Godziny otwarcia budynków w okresie świątecznym »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Gmach Główny oraz Centrum Dydaktyczno - Konferencyjne Wydziału Zarządzania, będą czynne w dniach:

 • 24.12.2016r. - w godzinach od 6.00 do 16.00
 • 25.12.2016r. - budynki zamknięte
 • 26.12.2016r. - budynki zamknięte
 • 31.12.2016r. - w godzinach od 6.00 do 18.00
 • 01.01.2017r. - budynki zamknięte

W okresie przerwy świątecznej, Dziekanat będzie przyjmował studentów bez zmian, z wyjątkiem dnia 22.12.2016r. (czwartek), w którym Dziekanat będzie czynny od godz. 12.00 do godziny godz. 14.00.

 

Laureaci Akademii STATE STREET »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

 

      Z przyjemnością informujemy, iż wśród laureatów Akademii State Street znaleźli się studenci naszego Wydziału. Pani Martyna Kuligowska (Finanse i Rachunkowość) oraz Pan Łukasz Kass (Finanse i Rachunkowość) wygrali staże w State Street oraz otrzymali dyplomy z rąk głównego dyrektora gdańskiego oddziału State Street Bank International, pana Alexa C. Ticehursta. Pozostałymi laureatami są studenci Wydziału Ekonomicznego: pan Konrad Krzyżkowiak oraz pan Łukasz Sala. 

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

II Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

     W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego II Ogólnowydziałowe Seminarium Naukowe poświęcone awansowaniu badań naukowych i składaniu wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego. W Seminarium wzięło udział ponad 30 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania, a także gości z Wydziału Ekonomicznego UG.

Część wprowadzającą obejmującą kwestie problemowe postawione na poprzednim Seminarium, a także wyniki wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przeprowadził dr hab Paweł Antonowicz. Jako Eksperci podczas naszego spotkania wystąpili również:

 • Pani mgr Joanna Kamień – Dyrektor i Redaktor Naczelny Wydawnictwa UG,
 • Pani mgr Magdalena Hamerska – Kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki UG.

Problematyka Seminarium była ukierunkowana na takie kwestie jak: zaplanowanie procesu wydawniczego rozprawy habilitacyjnej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego, ocena zalet publikacji rozprawy habilitacyjnej w Wydawnictwie UG vs w innych komercyjnych wydawnictwach, a także wskaźniki bibliometryczne w ocenie dorobku naukowego (Indeks Hirscha, Impact Factor) oraz wyszukiwanie cytowań na potrzeby realizacji procedury habilitacyjnej (Web of Science, Scopus, Google Schoolar / Publish or Perish).

Bardzo dziękuję Prelegentom za poświęcenie czasu i przybliżenie istotnej dla nas problematyki. Szczególne podziękowania składam również wszystkim Uczestnikom Seminarium – za obecność, aktywny udział oraz konstruktywną dyskusję. Już dziś zapraszam Państwa na kolejne Seminarium, które zostanie przeprowadzone w II połowie lutego 2017.

dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

 

Zakończenie 3 edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w UG »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Zakończenie III edycji zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu
Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim

 

 

 

 

6 grudnia 2016 roku na naszym Wydziale odbyło się uroczyste podsumowanie trzeciej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia, obejmujące cykl sześciu spotkań mających na celu pogłębienie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie podstaw przedsiębiorczych wśród młodzieży w wieku 11-13 lat, odbyły się w terminie od 4 października do 6 grudnia b.r.

W trzecim semestrze zajęć EUD w UG nasi najmłodsi studenci uczestniczyli w wykładach i warsztatach zatytułowanych: Zarządzanie projektami, Tworzenie pieniądza, Życie produktu, Bank – zaufanie na całe życie, Kim zostanę gdy dorosnę? – moja strategia na przyszłość oraz Praktyk – moja droga w biznesie. Rodzice i opiekunowie wzięli udział w odbywających się równolegle wykładach dla dorosłych pt.: Wychowanie do sukcesu, Doskonalenie współpracy w rodzinie, Psychologia finansowa, Pokolenie Google, Rodzic i nauczyciel – partnerzy procesu edukacji oraz Wyzwania stojące przed polska gospodarką.

Zajęcia dla dzieci poprowadzili wykładowcy Wydziału Zarządzania: dr Joanna Sadkowska, mgr Paulina Nogal-Meger oraz dr Agnieszka Pobłocka, wykładowcy Wydziału Ekonomicznego: mgr Agata Olechnowicz i dr Magdalena Mosionek-Schweda oraz zaproszony na ostatnie zajęcia praktyk – pani Aleksandra Ruta, właścicielka firmy Małe Kilometry, zajmującej się organizacją turystyki dziecięcej. Wykłady dla rodziców i opiekunów w zakończonej edycji poprowadzili wykładowcy Wydziału Zarządzania: dr Olga Komorowska i prof. UG dr hab. Jerzy Zemke, wykładowcy Wydziału Ekonomicznego: prof. UG dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik i dr Grzegorz Pawłowski oraz wykładowcy Wydziału Nauk Społecznych: dr Natasza Kosakowska-Berezecka i mgr Katarzyna Stryjek.

Podczas ostatnich zajęć studenci rozwiązywali test z wiedzy ekonomicznej. Zdobywcami maksymalnej liczby punktów, a tym samym laureatami trzeciej edycji EUD w UG i zdobywcami cennych nagród zostali: Julia Trzcińska, Paweł Jacewicz oraz Jakub Orłowski.

Dodatkową niespodzianką dla studentów EUD podczas uroczystego zakończenia trzeciej edycji było wręczenie dyplomów IPMA Junior, potwierdzających uczestnictwo w zajęciach Zarządzanie projektami, prowadzonych przez dr Joannę Sadkowską. Podczas dwugodzinnych warsztatów studenci, pracując w zespołach projektowych, przygotowali założenia dla swoich projektów, by następnie zmierzyć się z wyzwaniem zarządzania czasem podczas ich krótkiej prezentacji.

Dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu uczestników, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w letnim semestrze bieżącego roku akademickiego. Zapisy do czwartej edycji EUD w UG rozpoczną się 1 lutego 2017 roku i potrwają miesiąc. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Szczegółowe informacje o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, harmonogram zajęć dla dzieci i dla rodziców, galerie zdjęć oraz filmy ze wszystkich dotychczasowych edycji EUD w UG są dostępne na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

 

dr Sabina Nowak

opiekun lokalny EUD w UG


Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest ogólnopolskim projektem polegającym na edukacji ekonomicznej uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez wiodące ośrodki akademickie, Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz partnera strategicznego – Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

Zaproszenie na warsztat »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Europejski Kongres Finansowy zaprasza Członków Akademii EFC i zainteresowanych audytem finansowym studentów do udziału w specjalnie przygotowanym, we współpracy z firmą KPMG Poland, warsztacie TAJNIKI INSTYTUCJI FINANSOWYCH.
Termin i miejsce: 09 grudnia 2016  w godzinach 15.00 - 17.00, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4a.

Zapraszamy do dyskusji o bankach i firmach ubezpieczeniowych z perspektywy audytora finansowego ze Stacy Ligas, Partnera KPMG, szefa działu audytu instytucji finansowych i szefa sektora finansowego w CEE i Polsce.

Stacy  Ligas specjalizuje się w audycie i innych usługach poświadczających dla największych instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce, w tym bankowości detalicznej i korporacyjnej, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych i factoringowych, towarzystw inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. Ma 20-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz projektów due diligence, transakcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Była zaangażowana w projekty związane z due diligence kilku polskich banków, liczne przeglądy portfeli kredytowych na rynku lokalnym, jak również wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Odpowiada za przeprowadzanie wewnętrznej kontroli systemów oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami PCAOB. Jest absolwentką Uniwersytetu Loyola w Chicago na kierunku rachunkowość i audyt.

Podczas warsztatu przewidziana jest również możliwość rozmowy o indywidualnych zainteresowaniach i planach zawodowych związanych z audytem finansowym.

Do udziału zapraszamy studentów ze średnią ocen powyżej 4.0.

Deklarację udziału w warsztacie prosimy zgłaszać e-mailowo do Joanny Czerwińskiej, Koordynatora Akademii EFC, do 1 grudnia  (joanna.czerwinska@gab.com.pl).
Liczba miejsc jest ograniczona i o zakwalifikowaniu do udziału w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie do udziału w grze OSTC Gdańsk Trading Challenge »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Wszystkich studentów Wydziału Zarządzania zapraszamy do wzięcia udziału w grze OSTC Gdańsk Trading Challenge.

Wystarczy zarejestrować się na stronie https://game.ostc.com, aby wypróbować swoich sił w tradingu na największych światowych giełdach. Do wygrania m.in.: zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko Junior Tradera do gdańskiego biura OSTC oraz vouchery upominkowe o łącznej wartości 300 zł.

Podejmij wyzwanie i zawieraj symulowanie transakcje w czasie rzeczywistym na największych światowych rynkach giełdowych!

Godzina dziekańska w Radiu Mors – o Wydziale Zarządzania, jego studentach i absolwentach »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Rozmowa z dziekanem Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosławem Szrederem w Radiu MORS w audycji „Godzina Dziekańska” o najpopularniejszych kierunkach na Wydziale Zarządzania, współpracy z firmami zlokalizowanymi w Trójmieście, postrzeganiu statystyki w społeczeństwie i powodach błędów w sondażach przed wyborami prezydenckimi w Polsce i USA oraz referendum w Wielkiej Brytanii.

Dziekan Wydzialu Zarzadzania w Radiu MORS

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
 
mają zaszczyt zaprosić na
 
uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 
Uroczystość odbędzie się dnia 9 grudnia 2016 r. o godz. 1700
w auli Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego UG
w Sopocie przy ul. Piaskowej 9
 

 

prof. UG dr hab. Krzysztof Najman
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych

prof. dr hab. Mirosław Szreder
Dziekan Wydziału Zarządzania

dr  hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki
i Studiów Niestacjonarnych

 

Program:

 

 • Gaudeamus Igitur,
 • Dwie pieśni w wykonaniu Chóru „Non Serio” Wydziału Zarządzania UG,
 • Przemówienie Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dra hab. Mirosława Szredera,
 • Wręczenie dyplomów.

 

 
Uwaga Absolwenci!

Przypominam, że podczas uroczystości wręczone zostaną dyplomy jedynie tym absolwentom, którzy wcześniej (najpóźniej dnia 8 grudnia br.) dokonali niezbędnych formalności z tym związanych w dziekanacie.

Wręczenia dokonamy także tym absolwentom, którzy wcześniej odebrali swój dyplom, lecz przekazali go do dziekanatu (przed 8 grudnia br.) w celu uroczystego jego odebrania podczas uroczystości.

Spotkanie z konsulem USA na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Ambasada Amerykańska w Warszawie, Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu oraz Uniwersytet Gdański zapraszają na spotkanie z przedstawicielem Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie który:

- przedstawi program Summer Work and Travel oraz inne programy wymiany dostępne dla studentów na terenie USA,

- wyjaśni ułatwienia dla studentów oraz zasady oraz proces wizowy,

- odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji - Konsul mówi po polsku

 

29 listopada 2016 roku, wtorek, godzina 10:00

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Aula A

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1644889789137014/

Wydział Zarządzania aktywny na polu transferu wiedzy i technologii do biznesu »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

W dniu 24 listopada 2016 r. Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdził kandydaturę dra Karola Śledzika na dyrektora uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii. Centrum Transferu Technologii (CTT) jest organizacją łączącą naukę z gospodarką, dlatego proponuje działalność usługową, informacyjną, doradczą, szkoleniową i promocyjną zarówno studentom, naukowcom, jak i przedsiębiorcom. Jednostka pośredniczy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy instytucjami i osobami fizycznymi. CTT zbiera i przygotowuje potencjał badawczy uczelni dla przedsiębiorców, a dla pracowników naukowych i studentów oferuje pomoc w zakresie ochrony praw własności intelektualnej czy współpracy z rzecznikiem patentowym.; link: http://ug.edu.pl/biznes_partnerzy/centrum_transferu_technologii/o_nas]

To już druga osoba z Wydziału Zarządzania, która jest zaangażowana do budowania i rozwoju systemu transferu technologii na Uniwersytecie Gdańskim, bowiem dnia 1 września 2016 J.M. Rektor UG, na stanowisko wiceprezesa uniwersyteckiej spółki celowej Techtransbalt Sp. z o. o. powołał, na kolejną kadencję, dra Krzysztofa Szczepaniaka. Do zadań spółki celowej należy m. in. komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim oraz realizacja badań zleconych wykonywanych w laboratoriach uczelni na potrzeby pomorskiego biznesu.

Profesor Jerzy Gierusz członkiem CK na kadencję 2017-2020 »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Jerzy Gierusz został wybrany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020.

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Zachęcamy Studentów do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP). Obserwatorium ma być źródłem kompleksowej i aktualnej wiedzy o rynku pracy, z którego czerpać będą pracodawcy, instytucje współpracujące z rynkiem pracy, instytucje pozarządowe, szkoły wyższe i eksperci rynku pracy. Opinie Studentów mogą wnieść istotny wkład w dyskusję na temat stereotypów czy też przyczyn niedostosowania podaży i popytu na pomorskim rynku pracy.

Wszyscy studenci, którzy wezmą udział w spotkaniu otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy z Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą dr Angeliką Kędzierską-Szczepaniak (a.szczepaniak@ug.edu.pl) do dnia 20 listopada 2016.

Spotkanie odbędzie się 30.11.2016 w godzinach 10.00-14.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Program MOST - rekrutacja na semestr letni »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 odbywa się w dniach 31 października 2016 - 30 listopada 2016

 

Do pobrania: dokument PDF
Więcej informacji na stronie http://www.most.amu.edu.pl

 

Zapraszamy na koncert Chóru Wydziału Zarządzania ,,NON SERIO »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Chór Wydziału Zarządzania UG ,,NON SERIO" zaprasza na

koncert z cyklu 

"Muzyka na Zarządzaniu" 

pt. "Koncert z lekką nutą cynamonu 2, czyli samo życie"

W programie utwory twórców okresu międzywojennego pochodzenia żydowskiego m.in. Szpilmana, Jurandota, Mara, Tuwima, Własta, Białostockiego, Kataszka, Warsa. Usłyszymy popularne szlagiery jak Deszcz czy Rebeka, ale też mniej znane muzyczne perełki zarejestrowane przez wytwórnię płytową Syrena Rekord odkurzone i zaaranżowane przez Macieja Borowicza.

Chórowi Wydziału Zarządzania UG "NON SERIO" pod dyrekcją Beaty Borowicz towarzyszyć będą Ryszard Borysionek na akordeonie i Maciej Borowicz na instrumentach klawiszowych. Koncert odbędzie się w auli B-4 Wydziału Zarządzania UG w Sopocie, ul. Armii Krajowej 101 w czwartek 1 grudnia o g.19.00.

    

Ruszyła rejestracja zespołów na konkursy EYe on Tax oraz EY Financial Challenger! »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

EY to jedna z wiodących organizacji w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego a także organizator konkursów dla studentów:

EYe on Tax oraz EY Financial Challenger

Studenci kierunków biznesowych, ekonomicznych oraz prawniczych po raz kolejny mają szansę na atrakcyjne nagrody. Nawet 30 tys. zł dla zwycięskiej drużyny, iPady, czytniki Amazon Kindle, vouchery na szkolenia, ale przede wszystkim płatne praktyki i po raz pierwszy – oferty pracy w renomowanej firmie doradczej EY.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o rejestrację swoich drużyn na stronie www.ey.com.pl/kariera do 21 listopada 2016 r.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronach:

http://www.eyeontax.pl/

http://www.eyfc.pl/

 

CSR Masters – działaj z Henklem! »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

         

Startuje ogólnopolski konkurs dla studentów, w którym możesz wygrać 5 000 zł na realizację własnego projektu związanego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Pomoc dla domów dziecka, warsztaty edukacyjne, inicjatywy społeczno-kulturalne aktywizujące seniorów, a może akcje sadzenia drzew? To jedne z propozycji pomysłów, które możesz zrealizować. Poza niesieniem pomocy lokalnej społeczności dzięki udziałowi w CSR Masters masz szansę na zdobycie doświadczenia w przygotowaniu i zarządzaniu autorskim projektem CSR-owym.

Ogólnopolska inicjatywa firmy Henkel jest skierowana do studentów polskich uczelni. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić 2-4 osobową drużynę i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 6 grudnia. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć jednej z dwóch kategorii: działania prospołeczne, edukacja i kultura lub aktywności ekologiczne i prozdrowotne. Każdy zespół może też przygotować koncepty dla tych dwóch kategorii.

Komu można pomóc?

Podczas wyboru beneficjentów projektu istnieje pełna dowolność – mogą to być dzieci, studenci, uczniowie, osoby starsze, bezrobotni i jeszcze wiele innych grup. Istotne, aby odbiorców zrzeszała pewna instytucja (np. fundacja, szkoła, szpital czy dom kultury itp.).

Jury wybierze trzy najlepsze projekty z każdej z dwóch kategorii. Sześć wybranych drużyn dostanie zaproszenie do finału, w którym zadaniem uczestników będzie przygotowanie krótkiego filmu promującego inicjatywę. O tym, które drużyny otrzymają 5 000 zł na realizację projektu, zdecydują internauci za pomocą głosowania w ostatnim etapie konkursu.

„CSR Masters – działaj z Henklem”, czyli lepszy start na rynku pracy

Projekt inicjowany przez firmę Henkel daje nie tylko korzyści beneficjentom konkursu, ale jest okazją dla studentów do zdobycia cennego doświadczenia w planowaniu i zarządzaniu projektem. Laureaci konkursu poznają też kadrę zarządzającą firmy Henkel, która podzieli się z nimi swoją wiedzą z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność są dla nas niezwykle ważne, dlatego zdecydowaliśmy się na organizację 1. edycji „CSR Masters – Działaj z Henklem!”. Wierzymy w potencjał studentów i chcemy, żeby razem z nami angażowali się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Wiemy, jak ważne jest edukowanie młodego pokolenia z zakresu CSR, dlatego chcemy motywować młodych ludzi do niesienia pomocy i rozwijać w nich poczucie odpowiedzialności za środowisko – mówi Karolina Szmidt, Human Resources Cluster Head – North East.

Terminy dostarczania prac:

Zgłoszenia projektów w formie wypełnionych formularzy są przyjmowane do 6 grudnia. Następnie sześć najlepszych zespołów zostanie zaproszonych do finałowego etapu, w którym zadaniem będzie przygotowanie do 22 stycznia krótkiego filmu promującego projekt. Z kolei od 24 stycznia przez 2 tygodnie będzie odbywać się głosowanie przez internautów na najlepszy projekt CSR-owy. O tym, które drużyny otrzymają tytuł CSR Masters, dowiemy się 8 lutego!

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://csrmasters.pl/

Bądź na bieżąco i dołącz do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1159560660788113/

XIV Ogólnopolski Finał Konkursu Rachunkowości Uczelniada »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Konferencja Naukowa pt. ,,Zarządzanie jakością w opiece medycznej »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Z okazji Międzynarodowych Dni Jakości w ramach inicjatywy Pomorskiej Nagrody Jakości serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym szczególnie - studentów oraz doktorantów do udziału w Konferencji Naukowej pt. ,,Zarządzanie jakością w opiece medycznej", która odbędzie się  w dniu 7 listopada 2016 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Naczelnej Organizacji
Technicznej w Gdańsku. Wstęp wolny.

Osoby zainteresowane udziałem są proszone o jak najszybsze wysłanie swojego
zgłoszenia, podając imię i nazwisko, na adres: biuro@gdansk.enot.pl.

Więcej informacji o konferencji - na stronie:
http://notgdansk.pl/konferencja_zarzadzanie-id203.html lub na Facebook-u:
https://www.facebook.com/events/1128630187212643/

Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Przewodnicząca Konferencji
Koło Naukowe QualiTeam UG

Zapraszamy na zajęcia w laboratorium tradingowym OSTC »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania do wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez menedżerów OSTC, które będą odbywać się we wtorki i środy w godzinach popołudniowych w laboratorium tradingowym, mieszczącym się w sali 518 na Wydziale Ekonomicznym UG.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, studentów chętnych do wzięcia udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie ankiety pod adresem: goo.gl/BVZHZo

Pierwsze zajęcia odbędą się już 8 listopada. Studenci zakwalifikowani do uczestnictwa otrzymają stosowną informację drogą mailową.

W dniu rektorskim tj. 31.10.2016r. dziekanat WZ i sekretariaty będą nieczynne. »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) ogłaszam 31 października 2016 roku dniem rektorskim.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

 

Dziekanat Wydziału Zarządzania i sekretariaty w dniu 31.10.2016r. bedą nieczynne.

Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Ruszyła dodatkowa rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania!
Do 28 października 2016 r. rejestracja kandydatów za pośrednictwem plarformy: https://doktoranci.irk.ug.edu.pl/index.web


Więcej informacji na stronie: http://wzr.pl/rekrutacja  Studia III stopnia.

 

Wyjazd integracyjny Koła Naukowego STRATEG »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

          

Koło Naukowe Strateg serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na wyjazd integracyjny!

Termin: 11-13.11.2016

Miejsce: Rozewie

Jeżeli chcesz poznać szczegóły i dołączyć do naszego zespołu, prosimy o kontakt przez naszą stronę na FB:

https://www.facebook.com/knstrateg/

        

Konkurs CFA Research Challenge »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Serdecznie zachęcamy studentów studiów drugiego stopnia do wzięcia udziału w konkursie CFA Research Challenge.

Ten prestiżowy konkurs, poza cennym doświadczeniem i atrakcyjnymi nagrodami, stwarza wiele możliwości na rozpoczęcie kariery w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym.

Organizatorzy konkursu pokrywają koszty uczestnictwa (np. koszty dojazdów itp.)

W bieżącym roku akademickim UG może zgłosić do rywalizacji maksymalnie dwa zespoły liczące od 3 do 5 osób.

Osoby zainteresowane prosimy o wstępne mailowe zgłoszenie do 7 listopada.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 8 listopada 2016r. o godz. 13.00. Spotykamy się pod pokojem WZ-209.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Dodatkowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje dr Anna Golec (anna.golec@ug.edu.pl)

 

Relacja z I Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

W dniu 19 października 2016 r. odbyło się I Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG, ukierunkowane na konstruktywne awansowanie prac związanych z awansem zawodowym pracowników naszego Wydziału, a w szczególności procedurą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych. W Seminarium uczestniczyło ponad 30 pracowników Wydziału Zarządzania, a także goście z Wydziału Ekonomicznego UG oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

I Seminarium Naukowe zostało poświęcone problematyce: „Habilitacja za 4 lata – czyli jak przygotować się do złożenia wniosku w nowej procedurze do CK„. Wykład połączony z dyskusją przeprowadził Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, dr hab. Paweł Antonowicz.

Kolejne Seminarium zostanie przeprowadzone na początku grudnia 2016 i będzie dotyczyło bardzo ważnego aspektu, a mianowicie wskaźników cytowalności w ocenie dorobku naukowego. Gościem specjalnym tego spotkania będzie Pani mgr Magdalena Hamerska – Kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Dziękując Państwu za uczestnictwo już dziś serdecznie zapraszam do włączenia się
i aktywnego zaangażowania podczas kolejnych seminariów.

Paweł Antonowicz

 

Przewodnik Pracodawcy - dla studentów o rekrutacji i rynku pracy »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Czy wiesz na czym polega ABC rekrutacji? A może interesuje Cię lista najlepszych pracodawców poszukujących stażystów i pracowników? Odpowiedzi na te pytania i przydatne wskazówki znajdziesz w Przewodniku Pracodawcy, który otrzymasz bezpłatnie (wpisać dokładną lokalizację).

Przewodnik Pracodawcy to źródło informacji o rekrutacji i rynku pracy, zawierający aktualne oferty pracy, praktyk, staży.

Wydawcą Przewodnika Pracodawcy jest Grupa Pracuj – firma oferująca szereg usług dla pracodawców wspomagających proces rekrutacji pracowników oraz budowanie wizerunku firmy, jako atrakcyjnego pracodawcy.

CO? – Mobilna kawiarnia Pracuj.pl

KIEDY? – 25.10.16 (wtorek) w godzinach: 7.30-12.00  

GDZIE? –  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Armii Krajowej 101

Inauguracja III edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

4 października 2016 roku na Wydziale Zarządzania odbyła się uroczysta inauguracja III edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim.

Pierwszy wykład dla młodych studentów w III edycji EUD zatytułowany Młody kierownik projektu przeprowadziła dr Joanna Sadkowska z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw WZ, a pierwsze zajęcia dla rodziców pt. Wychowanie do sukcesu – dr Olga Komorowska z Katedry Statystyki WZ. Kolejne zajęcia EUD zaplanowano na 11 i 18 października, 8 i 22 listopada oraz 6 grudnia 2016 roku (szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie internetowej):

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/program/index/id/1/edycja/3/uczelnia/12

Więcej informacji, m.in. skróty wykładów, galerię zdjęć oraz filmy nakręcone podczas zajęć dla dzieci można przeczytać i obejrzeć na stronie http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej mający na celu promowanie przedsiębiorczości wśród dzieci i zachęcanie ich do bliższego zapoznania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zajęcia w ramach EUD adresowane są do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych i odbywają się na siedmiu uczelniach: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie w Białymstoku. W trakcie semestru realizowanych jest sześć spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny i przeprowadzane są w formule edutainment (nauki poprzez zabawę).

Studenci EUD otrzymują indeksy, w których odnotowywane są ich obecności na zajęciach. Poprzez udział w programie studenci dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Biorą też udział w praktycznych warsztatach, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Na zakończenie semestru studenci mogą przystąpić do testu sprawdzającego – ci, którzy wykażą się największą wiedzą, otrzymają nagrody.

Dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach organizowane są równoległe wykłady z zakresu m.in.: wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci czy świadomego korzystania z nowych technologii i mediów społecznościowych.

 
 
 

 

Rekrutacja do Koła Naukowego Lider »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Koło Naukowe Informatyki Lider zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego realizowania swoich zainteresowań powiązanych z branżą IT i biznesem. Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek, 25 października o godz. 17:00 w Sali C-21 CDK WZR UG.

Aktywna działalność w KNI Lider to przede wszystkim:

 • Możliwość udziału w największych konkursach technologicznych i biznesowych dla studentów na świecie oraz ciągłe poszerzenie wiedzy praktycznej
 • Budowa sieci cennych kontaktów – pasjonaci IT, osoby z branży, inwestorzy
 • Szansa na zamianę inonwacyjnej wizji w działający model biznesowy
 • Karta przetargowa na rozmowie o wymarzoną pracę
 • Darmowy transfer branżowej wiedzy, wyjazdy na konferencje
 • Certyfikowane szkolenia i warsztaty z praktykami IT i biznesu
 • Propozycje pracy, praktyk, programów amabasadorskich
 • Udział w promowaniu oferty akademickiej Wydziału Zarządzania oraz Uniwersytetu Gdańskiego

Razem z Tobą chcemy też organizować cykliczną konferencję IT i biznesu Liderferencja, tworzyć nowoczesne strony RWD, zdobywać doświadczenia z obszaru zarządzania projektami. Angażować się w działania marketingowe - również w social media, wspierać akcje promujące nasz Wydział i Uczelnię i podejmować wiele innych, pasjonujących inicjatyw – jesteśmy otwarci na Twoje pomysły!

Więcej informacji na stronie:

http://knilider.org/rekrutacja 

Link do wydarzenia na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/224745634608806/

Zapraszamy!!!

Spotkanie Kół Naukowych z Prodziekanem ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

W dniu 27 października 2016 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w sali B1 odbędzie się zebranie przedstawicieli kół naukowych. 

Tematem zebrania będą przede wszystkim plany kół naukowych na bieżący rok akademicki oraz informacje dotyczące podziału środków.

Bardzo proszę o przybycie przynajmniej jednego przedstawiciela z każdego koła naukowego.


dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą

II edycja konferencji IT i biznesu Liderferencja »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Koło Naukowe Informatyki LIDER zaprasza na II edycję konferencji IT i biznesu Liderferencja, która odbędzie się już we wtorek, 18 października 2016 r., w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG. Podczas tej edycji konferencji, oprócz zdobycia wartościowej wiedzy branżowej, będzie można zapoznać się ze szczegółami działalności Koła oraz ofertą jesiennej rekrutacji.

Na agendę konferencji składają się specjalistyczne prelekcje i warsztaty. Poruszone zostaną takie tematy jak: zwinne zarządzanie projektami informatycznymi, najnowsze trendy związane z analizą Big Data, odzyskiwanie danych z nośników pamięci, tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi oraz mobile hacking – czyli  sposoby na zabezpieczenie smartfonów.

Podczas Liderferencji 2.0 odbędą się warsztaty prowadzone przez Jacka Laskowskiego, niezależnego specjalistę Apache Spark i Scala, podczas których uczestnicy zmierzą się z zagadnieniami Big Data i sprawdzą możliwości zastosowania platformy Apache Spark 2.0 do efektywnej analizy obszernych zbiorów danych.

Konferencja przeznaczona jest dla studentów kierunków informatycznych i biznesowych oraz tegorocznych maturzystów. Zarejestrowane osoby otrzymają certyfikat uczestnictwa, który jest także podstawą do ubiegania się o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

Informacje dotyczące szczegółów wydarzenia Liderferencja 2.0 są stopniowo publikowane na portalu Facebook. Niebawem udostępniony zostanie link do bezpłatnej rejestracji na konferencję. Na uczestników eventu czekać będą też czekać niespodzianki.

Pełny harmonogram znajduje się na stronie: http://liderferencja.pl

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/346677452338653

Liczba miejsc ograniczona.

Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2016 »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Biura Karier największych uczelni publicznych w Trójmieście, po raz trzeci organizują Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO, które odbędą się 19 października br. (środa), w godz. 9.00-16.00, na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży i praktyk, możliwość dotarcia do przedstawicieli firm i poznania ich potrzeb oraz oczekiwań rekrutacyjnych.

Już po raz trzeci Biura Karier: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej,  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej łączą siły, aby wesprzeć swoich studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia i tych, którzy chcą zasięgnąć informacji na temat aktualnych potrzeb i wymagań pracodawców względem  potencjalnych pracowników oraz zapoznać się z najnowszymi trendami panującymi na rynku pracy.

Na targach, oprócz ofert pracy, będzie można znaleźć szeroką ofertę warsztatowo-szkoleniową skierowaną do studentów i absolwentów uczelni, a także skorzystać z porad doradców zawodowych, którzy przybliżą tematy związane z poruszaniem się po rynku pracy. Planuje się udział ok. 50 firm – wystawców. Na uczestników wydarzenia czekają ciekawe konkursy z nagrodami.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.atp.ug.edu.pl/

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych dr hab. P. Antonowicz laureatem Konkursu Wydawnictwa UG na najlepszą książkę naukową 2014/2015 »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

W dniu 3 października 2016 r. Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych dr hab. Paweł Antonowicz odebrał od p. mgr Joanny Kamień (Dyrektor – Redaktor Naczelna) Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, nagrodę za zdobycie I miejsca w kategorii: „Książka naukowa w roku akademickim 2014/2015”. Nagrodzona książka stanowi rozprawę habilitacyjną Autora pt.: „Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne”.

Z recenzji Prof. zw. dr hab. Stanisława Kasiewicza:

,,Autor książki starał się na nowo spojrzeć na zagadnienia bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw od strony teoretycznej i uwzględnić w największym stopniu oczekiwania i potrzeby praktyki gospodarczej. Książka wnosi nowe idee i metody, a także przedstawia wyniki badań tych złożonych zjawisk na poziomie mikro, branży i regionalnym. Z jednej strony Autor poszukuje w niej innych fundamentów teoretycznych badania zjawiska bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw nawiązując do dorobku K. Darwina, Punctuated Equilibrium Theory czy koncepcji twórczej destrukcji według J.A. Schumpetera. Z drugiej strony ważnym nurtem eksponowanym w książce jest nie tylko pokazanie wagi posiadania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach przedsiębiorstw z lat 2007–2013. Ważnym obszarem koncepcyjnym jest też wykazanie potrzeby badania zjawisk bankructwa, upadłości oraz likwidacji firm w przekroju regionalnym. Wyróżnikiem pracy jest również jej strona metodyczna, która pokazuje nowe obszary i metody pogłębionej analizy badanych zjawisk na podstawie informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej i instytucji zajmujących się zagadnieniami upadłości, bankructwa i likwidacji przedsiębiorstw.”

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Kasińskiej-Sarnowskiej »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Kasińskiej-Sarnowskiej

pt. „Metodyka doskonaleni jakości usług medycznych
w szpitalach”

odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 1030

na Wydziale Zarządzania

w sali 321

Promotor:     prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. PWr dr hab. Zofia Zymonik z Politechniki Wrocławskiej
                    prof. UG dr hab. Piotr Walentynowicz  z Uniwersytetu Gdańskiego

       

            Dziekan

                                                                      prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Agnieszki Jarosik-Michalak »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszki Jarosik-Michalak

pt. „Model organizacyjnych praktyk zarządzania karierą w Polsce”

odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 830

na Wydziale Zarządzania

w sali 321

Promotor:     prof. UG dr hab. Wiesław Golnau z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. US dr hab. Wojciech Jarecki z Uniwersytetu Szczecińskiego
                    prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman  z Uniwersytetu Gdańskiego

       

            Dziekan

                                                                      prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.

Nabór nowych członków do Koła Naukowego Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC w roku akademickim 2016/17! »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Już 21 października w klubie Atelier w Sopocie w piątek o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi dołączeniem do KNAFiC. Tematyką koła jest analiza finansowa, audyt i szeroko rozumiane finanse.

Działalność w naszym kole daje studentom możliwość zdobycia cennego doświadczenia, brania udziału w licznych szkoleniach z praktykami biznesu oraz uczestniczenia w ich organizacji, a także poznania przyszłych pracodawców i integracji z innymi studentami.

Więcej informacji na naszej stronie FB:  https://www.facebook.com/knafic/?fref=ts

oraz w wydarzeniu na FB:  https://www.facebook.com/events/1062306040531741/

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów!

Szkolenie iSupport na UG »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

W dniach 17-18 października odbędzie się w Bibliotece Głównej UG szkolenie dla naszych studentów pt. „Pasja w internecie - jak się w niej realizować, jak na niej zarobić? Jak stworzyć dochodowego bloga/vloga z pomocą nowych technologii?”  organizowane przez firmę iSpot. Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy z iSpot, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz psycholog biznesu i bloger Andrzej Tucholski.

Nasi studenci w ramach podpisanej umowy otrzymają 10% zniżki na udział w szkoleniu (kod rabatowy udzielany indywidualnie poprzez zgłoszenie na oficjalnym fanpage’u UG), zaś pierwsze 4 osoby, które zgłoszą się do nas na Facebooku https://www.facebook.com/UniwersytetGdanski/ otrzymają darmowe wejściówki.

Zapraszamy do udziału w II edycji Akademii State Street! »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Akademia State Street – Twój pierwszy krok do prawdziwej kariery w finansach!

Co to jest Akademia State Street?

Akademia State Street jest dla Ciebie jeżeli rozważasz  karierę w finansach! To program  szkoleniowy dla studentów, realizowany wspólnie przez uczelnię i firmę tak, by ich uczestnicy zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie.

Dzięki akademii State Street zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy jak również pracy w międzynarodowym środowisku. Zajęcia prowadzą eksperci State Street.

W ramach Akademii zrealizujemy pięć  praktycznych warsztatów w okresie październik – grudzień 2016, część będzie się odbywać na uczelni, część w siedzibie State Street. Tematy zajęć to:  Bookkeeping, Fund Accounting , Investment Game, Securities Types, The secret to win an interview.

Korzyści z udziału

To będzie cenny punkt w Twoim CV jeżeli rozważasz karierę w finansach.

 • Ogromna porcja praktycznej wiedzy!
 • 3 najlepszych studentów otrzymuje nagrodę w postaci oferty płatnego programu stażowego!
 • Każdy uczestnik Akademii State Street otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie

Jak wziąć udział w Akademii State Street?

W Akademii może wziąć udział 30 studentów wyłonionych  z pomocą testu kwalifikacyjnego, który przeprowadzony zostanie podczas pierwszego spotkania, tzw. Wykładu Otwartego. Celem wykładu jest przedstawienie zasad funkcjonowania firmy State Street oraz przybliżenie programu Akademii. Na koniec wykładu każdy uczestnik może przystąpić do napisania testu, który dotyczył będzie informacji przekazanych na wykładzie. Każdy niezależnie od obecnie posiadanej wiedzy o rachunkowości czy funduszach inwestycyjnych, ma szansę na udział w Akademii!

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD OTWARTY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 26 PAŹDZIERNIKA O 15:00 W CENTRUM  KONFERENCYJNYM WZ, SALA C-9

 

Tutoring - nowe oblicze edukacji na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Tutoring – nowe oblicze edukacji na Wydziale Zarządzania

3 października 2016 roku Biuro Jakości Kształcenia UG ogłosiło nagrodzone projekty z FID.

          Z przyjemnością informuję, że złożony wniosek "Centrum Tutorów UG: nauczyciele nauczycielom - edycja druga. Projekt kontynuacji interdyscyplinarnej współpracy dydaktycznej tutorów akademickich UG różnych wydziałów z LID-em oraz otoczeniem biznesowo-społecznym w oparciu o metodę Problem Based Learning i nowoczesne techniki zarządzania projektami." otrzymał dofinansowanie.

Projekt ten stanowi szczególna okazję dla pracowników i studentów Wydziału Zarządzania rozwoju umiejętności i wiedzy z tutoringu w obszarze zarządzania, gdyż jest ukierunkowany na współpracę z otoczeniem biznesowo-społecznym w oparciu o metodę Problem Based Learning i nowoczesne techniki zarządzania projektami.

Współpraca ta zostanie wsparta przez liderów biznesu w ramach kontaktów nawiązanych przeze mnie jako kierownika projektu na wydarzeniu Mentoring Weekend zorganizowanym przez Forum Mentorów 01-02.10.2016r. w Sopocie z udziałem m. in. GM Coca-Coli Hellenic Poland, Prezydenta Pracodawców Pomorza Zbigniewa Canowieckiego, Pana Marka Kamińskiego, Pani Prezes Doroty Raben z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Zastępcy Prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – Pani Ewy Sowińskiej.

Pragnę poinformować również, iż trakcie oceny jest projekt POWER – działanie 3.4, w którym jestem kierownikiem modułu Zarządzanie informacją. W projekcie tym przewidziane są szkolenia z tutoringu dla pracowników naszego wydziału w postaci trzech ścieżek:

 • Szkolenie z tutoringu 1 stopnia,
 • Szkolenie z tutoringu 2 stopnia – Praktyk Tutoringu,
 • Szkolenia doskonalące: mentoring, dydaktyka akademicka, peer-tutoring.


Pierwsze spotkanie tutorsko - warsztatowe odbędzie się dnia 9 listopada 2016 roku o godz. 17.00 na Wydziale Zarządzania. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką tutoringu. Zachęcam do przekazania tej informacji również studentom (projekt docelowo przewiduje warsztaty w interdyscyplinarnych grupach z udziałem studentów).

Zapraszam do rejestracji i zapoznania się z agendą spotkania:

https://ctug.konfeo.com/pl/groups

dr Monika Woźniak
Wydział Zarządzania

Katedra Informatyki Ekonomicznej
monika.wozniak@ug.edu.pl

Nagroda Jakości dla Pani prof. UG, dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Polskiej Nagrody Jakości przyznał Nagrodę Jakości im. Prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii nauka Pani prof. UG, dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Dziekan

i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na

WYDZIAŁOWĄ UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Uroczystość odbędzie się dnia 4 października 2016 r. o godz. 9.00
W auli C-9 Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego UG
W Sopocie przy ul. Piaskowej 9

 

Program:

 • Hymn Państwowy
 • Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału prof. dra hab. Mirosława Szredera
 • Wystąpienie Magnificencji Rektora prof. UG dra hab. Jerzego Gwizdały
 • Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego
 • Uroczyste promocje doktorskie
 • Gaude Mater Polonia
 • Immatrykulacja studentów I roku
 • Wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej
 • Wręczenie nagród Rektora i Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wykład inauguracyjny pt. „Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw” wygłosi dr hab. Paweł Antonowicz
 • Gaudeamus Igitur
 • Występ chóru „Non Serio” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Beaty Borowicz

 

Chór Wydziału Zarządzania Non Serio na żywo w Radiu Gdańsk »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Chór Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Non Serio

 serdecznie zaprasza na koncert w Radiu Gdańsk

„Muzyczne wędrówki Łosia i Basiora”.

 

Chór wykona dla słuchaczy program inspirowany muzyką międzywojenną i muzyką żydowską. Koncertu na żywo odsłuchać będzie można na falach Radia Gdańsk  w dniu 1.10.2016 (sobota) o godzinie 20.00.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017 »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

3 października 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10.30 odbędzie się centralna inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Gdańskim.
 
4 października 2016 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w auli C – 9 odbędzie się inauguracja wydziałowa.
 
Wszystkich studentów i doktorantów serdecznie na obie uroczystości zapraszamy.
 
5 października 2016 r. (środa) - początek zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania.

Informacja dla studentów I roku »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

30/09/2016 (piątek)
 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE 
Z WŁADZAMI DZIEKAŃSKIMI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UG

 

Centrum Dydaktyczno – Konferencyjne ul. Piaskowa 9
sala C9

I i II stopień, godz. 10.00-12.00

 

Wydawanie legitymacji studenckich dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia:
 
dziekanat; pok. 103 - dla kierunku Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria
dziekanat, pok. 106 – dla kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe
w dniach:
 
28/09/2016 r. (śr.), godz. 13.00-15.30,
29-30/09/2016 r. (czw.– pt.), godz. 9.00-14.00.
 
30/09/2016 (pt.), godz. 9.00–14.00; dziekanat będzie czynny TYLKO DLA STUDENTÓW I roku.
 
Warunkiem wydania legitymacji jest dostarczenie do dziekanatu podpisanej przez studenta umowy (w dwóch egzemplarzach) o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych. Umowę należy wydrukować
z Portalu Studenta (https://ps.ug.edu.pl/).
 
04/10/2016 (wtorek) - dziekanat będzie nieczynny, w tym dniu odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017.
 
05/10/2015 (środa) – rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne.

Regulamin studiów UG
Kalendarz akademicki na rok 2016/2017
Poszukujemy studentów – wolontariuszy do projektu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Wśród studentów Wydziału Zarządzania poszukujemy wolontariuszy do udziału w projekcie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Szczegóły na temat przedsięwzięcia: www.uniwersytet-dzieciecy.pl
 
OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć,
 • czynności koordynujące i monitorujące pracę dzieci podczas warsztatów.
 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ZIMOWYM SEMESTRZE ROKU AKAD. 2016/2017
6 wtorków od 4 października do 6 grudnia 2016 roku: 4.10, 11.10, 18.10, 8.11, 22.11, 6.12.2016,
godz. 16:30-19:15, aula B-4 na Wydziale Zarządzania UG
 
OFERUJEMY
 • udział w prestiżowym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • szansę podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie monitorowania i koordynowania prac grupowych,
 • współpracę z nauczycielami akademickimi oraz niezależnymi  ekspertami z dziedziny ekonomii i zarządzania,
 • zaświadczenie o udziale w projekcie zawierające opinię koordynatora.
 
Chęć udziału w projekcie prosimy zgłaszać bezpośrednio do koordynatora EUD w UG:
dr Sabina Nowak
Wydział Zarządzania
Katedra Ekonometrii
sabina.nowak@ug.edu.pl
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy na Wydziale Zarządzania – III edycja »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

 

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest ogólnopolskim projektem polegającym na edukacji ekonomic znej uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez wiodące ośrodki akademickie, Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz partnera strategicznego – Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.
Zapisy do trzeciej edycji EUD w UG odbywają się do 30 września 2016 roku,  poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Szczegółowe informacje o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, harmonogram zajęć dla dzieci i dla rodziców, galerie zdjęć oraz filmy z pierwszej i drugiej edycji EUD w UG są dostępne na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe zwolnieni z pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 14 września 2016 r. Uniwersytet Gdański oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego, działająca przy Ministerstwie Finansów, podpisały umowę, na mocy której absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia, którzy rozpoczną studia począwszy od roku akademickiego 2016/2017, będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.Kierunek ma charakter międzywydziałowy i prowadzony jest wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania UG.

Uniwersytet Gdański jest pierwszą uczelnią w Polsce, która zawarła umowę tego rodzaju. Umowa stanowi realizację rozwiązań przewidzianych w art. 168b Prawa o szkolnictwie wyższym oraz art. 22 ust. 13a ustawy o doradztwie podatkowym.

Zapraszamy do właśnie rozpoczynającej się dodatkowej tury rekrutacji na kierunek objęty umową. Kierunek prowadzony jest w trybie zaocznym.

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza:

 • dodatkową rekrutację na II stopień studiów stacjonarnych na kierunkach Informatyka i ekonometria orazZarządzanie; rejestracja kandydatów w systemie IRK trwa od 06.09.2016 do 20.09.2016 r.,
   
 • dodatkową rekrutację na I stopień studiów niestacjonarnych na kierunkach: Finanse i Rachunkowość,Informatyka i ekonometriaZarządzaniePodatki i doradztwo podatkowe(http://wzr.pl/rekrutacja/index.php?i=43&o=23,28),
   
 • dodatkową rekrutację na II stopień studiów niestacjonarnych na kierunkach Finanse i Rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Zarządzanie, Podatki i doradztwo podatkowe (http://wzr.pl/rekrutacja/index.php?i=55&o=24,30),
   
 • dodatkową rekrutacją na Niestacjonarne Studia Doktoranckie w terminie 01.09.2016 do 26.09.2016 r.


Więcej informacji na stronie: http://wzr.pl/rekrutacja
Rejestracja na stronie: http://irk.ug.edu.pl

The 9th EUROSYMPOSIUM w Katedrze Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Zwycięstwo studentów UG w debacie oksfordzkiej podczas Europejskiego Kongresu Finansowego »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Dnia 15 czerwca 2016 r. o godzinie 15.00 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w ramach Europejskiego Kongresu Europejskiego miała miejsce otwarta debata oksfordzka nad tezą „Unia Europejska rozpadnie się w ciągu najbliższych 5 lat.”  W rolę marszałka wcielił się Grzegorz Nawrocki, Prezes British Alumni Society.
Skład obydwu drużyn prezentował się następująco:

Strona propozycji:
Jan Farfał (University College London)
Aleksandra Wiśniewska (London School of Economics)
Karol Kraś (London School of Economics)
Krzysztof Pałucki (University of Oxford)
a także w roli eksperta - dr Renata Mieńkowska-Norkiene (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Strona opozycji:
Łukasz Perenc (Szkoła Główna Handlowa)
Robert Duczyński (Szkoła Główna Handlowa)
Błażej Dobek (WZR Uniwersytet Gdański)
Jakub Plebański (WPiA Uniwersytet Gdański)
wspierani przez eksperta – Stefana Kawalca (Prezes Zarządu Capital Strategy)

W radzie mędrców zasiali:
Stacy Ligas (Partner, Head of Financial Services Audit, Head of Financial Services in Poland and CEE, KPMG)

Prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz (pomysłodawca Europejskiego Kongresu Finansowego)


Po zaciętej dyskusji odbyło się głosowanie publiczności, która w znacznej większości opowiedziała się za stroną opozycji. Serdecznie gratulujemy obydwu drużynom wysokiego poziomu merytorycznej dyskusji.
Osobne gratulacje składamy Dr Kamili Bielawskiej oraz Dr Adamowi Barembruchowi, którzy kierowali przygotowaniami naszych studentów.
 

Galeria:

 
Wyniki konkursu kół naukowych »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

WERDYKT JURY KONKURSU KÓŁ NAUKOWYCH
W RAMACH ZJAZDU 70-LECIA SOPOCKIEGO OŚRODKA NAUK EKONOMICZNYCH
SOPOT 25.06.2016 R.

Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 7 000,00 zł otrzymało KN Systemów Informatycznych "E-xpert"
(Wydział Zarządzania)

 

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 4 000,00 zł otrzymało Morskie Koło Naukowe
(Wydział Ekonomiczny)

 

Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 3 000,00 zł otrzymało KN Informatyki LIDER
(Wydział Zarządzania)

 

Czwarte miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 1 000,00 zł otrzymało KN Efektywnych Rozwiązań Rynkowych
(Wydział Ekonomiczny)

 
Piąte miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 1 000,00 zł otrzymało KN Innovative Ways Group
(Wydział Ekonomiczny)
 
Szóste miejsce i nagrodę pieniężna w kwocie 1 000,00 zł otrzymało KN Europejskie Forum Integracji
(Wydział Ekonomiczny)
 
Siódme miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 1 000,00 zł otrzymało Naukowe Koło Logistyki UG
(Wydział Ekonomiczny)
 


Zjazd 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych
REMONT BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
W związku z planowanym remontem budynku Wydziału Zarządzania UG przy ul. Armii Krajowej 101 wybrane jednostki organizacyjne wydziału zostały przeniesione do następujących sal:

PORTIERNIA - sala B-2

Dziekanat:
- sala 304    - pokój 100 (Dziekan, sekretariat dziekana)
- sala 304    - pokój 105 (kierownik dziekanatu)
- sala 305    - pokój 103 (dziekanat st. stacjonarne)
- sala 306    - pokój 106 (dziekanat st. niestacjonarne)
- sala 307    - pokój 104 (dziekanat)
- sala 308    - pokój 121 (socjalne, erasmus, praktyki, st. doktoranckie, zif)


Sekrateriaty Katedr:
Katedra Ekonometrii                                   - B-23
Katedra Bankowości                                   - B-1
Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego     - B-1
Katedra Finansów Przedsiębiorstw               - B-1
Katedra Inwestycji                                      - B-23
Katedra Marketingu                                     - B-21
Katedra Rachunkowości                              - B-1
Katedra Statystyki                                      - B-1


Od 11 lipca wejście do budynku głównego będzie możliwe wyłącznie od strony parkingu poprzez budynek B (Centrum Komputerowe)
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
 
podają do wiadomości,
że publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr Agnieszki Beaty Czarneckiej 
 
pt. „Model komunikacji marketingowej z klientem pokolenia Y w sieciach społecznościowych”
 
odbędzie się 23 czerwca 2016 r. o godz. 915
na Wydziale Zarządzania
w sali 321
 
Promotor:     prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. US dr hab. Ewa Frąckiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego
                      prof. SGH dr hab. Teresa Taranko ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie        
 
                                                                       Dziekan
                                                                     prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 

Recenzje oraz streszczenie zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania UG.
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.
Wystąpienie dr Kamili Bielawskiej oraz dr Agnieszki Chłoń-Domińczak w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej w Brukseli »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego UG wraz z dr Agnieszką Chłoń-Domińczak (Instytut Statystyki i Demografii SGH) w dniu 16 kwietnia 2016 roku prezentowały w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej (DG ECFIN) wyniki projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. "Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiskalny. Przyczyny, skutki, rekomendacje w zakresie reguł fiskalnych". Celem projektu była wielowymiarowa ocena przyczyn i skutków odwrotu od obowiązkowych funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zaproponowanie zmian do obowiązujących reguł fiskalnych, tak aby systemy emerytalne mogły odpowiednio dostosowywać się do wyzwań związanych ze starzeniem się ludności, przy jednoczesnym właściwym określeniu ich długookresowego wpływu na finanse publiczne.

Raport z badań jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Grupy Emerytalnej SGH
http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents/NCN%20Sta%C5%84ko%202015/Report%20CEE%20reversals%20-%20final.pdf
Wybory Władz Wydziału Zarządzania UG na kadencję 2016-2020 »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
 
W dniu 10 maja 2016 r.
Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało
prof. dra hab. Mirosława Szredera
na Dziekana Wydziału Zarządzania
na kadencję 2016-2020

 

W dniu 17 maja 2016 r. Wydziałowe Kolegium Elektórów wybrało Prodziekanów Wydziału Zarządzania UG na kadencję 2016-2020:
 
prof. UG dr hab. Krzysztof Najman - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych
dr Paweł Antonowicz - Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak - Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą


 
Uchwały Wydziałowego Kolegium Elektorów: 

10.05.2016 r.
uchwała WKE w sprawie wyboru dziekana Wydziału Zarządzania UG na kadencję 2016-2020

21.04.2016 r.
uchwała nr 4 w sprawie składu komisji skrutacyjnej
uchwała nr 3 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na dziekana i wyznaczenia terminu spotkania przedwyborczego

14.04.2016 r.
uchwała nr 2 w sprawie otwarcia listy kandydatów na dziekana
uchwała nr 1 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu wyboru dziekana i prodziekanów
 
Zgodnie z §13 ust. 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczącym Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania UG został prof. dr hab. Ryszard Wierzba.

Ogłoszenie wyborcze - samodzieli pracownicy naukowi
Ogłoszenie wyborcze - asystenci i adiunkci
Ogłoszenie wyborcze - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Spotkanie wyborcze
Ogłoszenie wyborcze
Ogłoszenie wyborcze
Wydziałowy kalendarz wyborczy
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej, powołanej decyzją Rady Wydziału Zarzadzania:
 1. prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol (przewodniczący komisji),
 2. prof. UG, dr hab. Robert Bęben,
 3. prof. UG, dr hab. Piotr Wróbel,
 4. dr Olga Martyniuk,
 5. mgr Irena Spionek.
Drużyna Buchalter UG nagrodzona w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości" »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Drużyna Buchalter UG w składzie: Paweł Kamarski, Bartosz Skiwniewski, Mateusz Ziemnicki, studenci IV roku specjalności Rachunkowość i Rachunkowość ACCA, w dniu 09.06.2016r. zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości" w kategorii drużyn studenckich.

Konkurs składał się z pięciu etapów, a do rywalizacji w kategorii studenckiej i uczniowskiej zarejestrowało się łącznie 255 drużyn z całej Polski. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta sp. z o.o..

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie:
http://www.skwp.pl/Konkurs,Ksiegowi,Przyszlosci,13442.html 
Prof. Jerzy Gwizdała Rektor Elekt Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany na Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego na kadencję 2016-2020 »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Prof. Jerzy Gwizdała Rektor Elekt Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany na Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego na kadencję 2016-2020. 

Rada działa od 1987 roku, a jej misją jest współpraca i podejmowanie wspólnych działań w ramach pomorskich uczelni. Obecnie zrzesza 13 uczelni województwa pomorskiego.

Dodatkowe informacje na stronie: http://rrwp.org.pl/
Europejski Kongres Finansowy »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Europejski Kongres Finansowy serdecznie zaprasza
studentów UG na otwartą debatę oksfordzką nad tezą
„Unia Europejska rozpadnie się w ciągu najbliższych 5 lat”

Środa, 15 czerwca 2016,  godz. 15:00 – 16:30
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Plac Zdrojowy 2, Sopot

 
W debacie zmierzą się studenci Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze studentami uczelni w Cambridge, Oksfordzie i Londynie. Debatę poprowadzi Grzegorz Nawrocki, Prezes British Alumni Society. W roli ekspertów wystąpią ponadto:
dr Renata Mieńkowska-Norkiene
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ekspert po stronie Propozycji

oraz
Ryszard Czarnecki
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
Ekspert po stronie Opozycji
 
Historia przyspiesza. Nie dość, że nie skończyła się, jak kiedyś sugerował Francis Fukuyama, to wiele znaków pokazuje, że przymierza się do czegoś na kształt powtórki. I może być to powtórka bolesna, bo jak ostrzega ten sam autor podstawy demokracji liberalnej zaczynają kruszyć antydemokratyczne siły.

O tym jak w najbliższych latach wyglądał będzie otaczający nas świat niewątpliwie zdecyduje kształt i siła Unii Europejskiej – unikalnego i jednego z najważniejszych projektów politycznych w historii. Projektu, który zapewnił dziesiątki lat pokoju na kontynencie targanym wojnami, a który teraz przeżywa kryzysy. Pytanie czy Unia Europejska przetrwa te zawirowania i w jakim kierunku wyewoluuje jest pytaniem kluczowym. Do odpowiedzi na nie zbliżać będą nas nieodległe wydarzenia, takie jak brytyjskie referendum dotyczące pozostania tego kraju we Wspólnocie.

Teza debaty odwołuje się do obaw największych sceptyków. Może zresztą określenie "sceptycy" nie jest adekwatne, bo wielu z nich powitałoby rozpad Wspólnoty z nieskrywaną radością. Po drugiej stronie stoją ludzie myślący jak Andrew Moravcsik, że integracja europejska to droga ku przyszłości. Jaka perspektywa zwycięży? Czy Unia Europejska w obecnym kształcie rozpadnie się pod naporem narodowych resentymentów i innych czynników? W jakim świecie znajdziemy się wówczas?  A może przechodzimy właśnie przez normalny okres turbulencji, który doprowadzi do naprawy, usunięcia deficytów i ostatecznie zapewni dalszy rozwój? Z nami? Czy bez nas?
Próbę rozsądzenia tej sprawy podejmiemy podczas środowej debaty.
 
Zakończenie II edycji zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
 
 
Zakończenie II edycji zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu
Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim

 
 
W dniu 31 maja 2016 roku na Wydziale Zarządzania odbyło się uroczyste podsumowanie drugiej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia obejmujące cykl sześciu spotkań odbyły się w terminie od 15 marca do 31 maja b.r.
W letnim semestrze nasi najmłodsi studenci uczestniczyli w wykładach i warsztatach zatytułowanych: Marketing internetowy, Rola banku w gospodarce, Idealny lider grupy – to ja!, Ekologiczny znaczy trendy, Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy oraz Podziwiane firmy świata. Rodzice i opiekunowie mieli możliwość wzięcia udziału w odbywających się równolegle wykładach dla dorosłych, poświęconych m.in. nowoczesnej edukacji, negocjacjom pomiędzy rodzicem a dzieckiem prowadzonym w formie kreatywnego dialogu czy metodom wspierania miękkich kompetencji dziecka. Pozostałe wykłady dla rodziców poświęcone były aspektom ekonomicznym oraz dotyczyły wpływu mediów masowych na rozwój osobowy dziecka.
Zajęcia dla dzieci poprowadzili wykładowcy Wydziału Zarządzania: dr Anna Dziadkiewicz, dr Julia Koralun-Bereźnicka, dr Agnieszka Pobłocka, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Mariusz Chmielewski oraz mgr Agata Rudnik z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Wykłady dla rodziców i opiekunów poprowadzili wykładowcy Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Ekonomicznego UG: dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, prof. UG dr hab. Anna Zawadzka oraz mgr Agata Olechnowicz.
Podczas ostatnich zajęć w dniu 31 maja studenci rozwiązywali test z wiedzy ekonomicznej. Z przyjemnością ogłaszamy, iż laureatami drugiej edycji EUD w UG i zdobywcami cennych nagród zostali:
Kuba Koszewski
Ignacy Rojek
Alex Barczak
Serdecznie gratulujemy! Ostatni laureat – Alex Barczak – jest podwójnym zwycięzcą, był bowiem laureatem również I edycji.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w zimowym semestrze kolejnego roku akademickiego. Zapisy do trzeciej edycji EUD w UG odbędą się w we wrześniu 2016 roku poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
Szczegółowe informacje o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, harmonogram zajęć dla dzieci i dla rodziców, galerie zdjęć oraz filmy z pierwszej i drugiej edycji EUD w UG są dostępne na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
 
Sabina Nowak
Opiekun lokalny EUD w UG

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest ogólnopolskim projektem polegającym na edukacji ekonomicznej uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez wiodące ośrodki akademickie, Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz partnera strategicznego – Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.
 
Zapraszamy na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
15 czerwca 2016 roku rozpoczęła się rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. W bieżącym roku akademickim na studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego czeka około 60 miejsc (dokładna liczba uczestników zależy od wyboru kraju docelowego  i związanej z nim kwoty stypendium). Podobnie jak w roku ubiegłym, na praktyki Erasmus+ mogą również wyjeżdżać absolwenci pod warunkiem, że w chwili rekrutacji posiadają jeszcze status studenta.
+
Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 odbędą się w terminie pomiędzy 15 października 2016 r. i 15 września 2017 r.
Nowością  w module ERASMUS+/praktyki 2016/17 jest możliwość skorzystania z dodatkowego dofinansowania praktyk z funduszy PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Opcja ta jest dostępna tylko dla studentów, którzy obecnie  otrzymują stypendium socjalne.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://wzr.pl/biznes/index.php?i=50&o=24,25
Międzynarodowa konferencja emerytalna pt. SECURITY, RESPONSIBILITY AND PROPERTY OF PENSIONS na WZR »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
W dniach 8-9 września 2016 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja emerytalna pt. SECURITY, RESPONSIBILITY AND PROPERTY OF PENSIONS. Organizatorem konferencji jest Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego UG we współpracy z European Network for Research on Supplementary Pensions.

W konferencji weźmie udział około 40 naukowców, przedstawicieli instytucji publicznych związanych z systemem emerytalnym z Europy i USA.

Więcej informacji na: http://wzr.pl/enrsp/index.php?i=6&o=6,0
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
 
podają do wiadomości,
że publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr. inż. Dominika Piotra Mellera
 
pt. „Model szpitalnego systemu informacyjnego w zarządzaniu procesem leczenia”
 
odbędzie się 22 czerwca 2016 r. o godz. 1215
na Wydziale Zarządzania
w sali B-22
 
Promotor:     prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. dr hab. Iga Rudawska z Uniwersytetu Szczecińskiego
                      prof. dr hab. Bernard Kubiak  z Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
                                                                                                                                            Dziekan
                                                                                                                               prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 
 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
 
podają do wiadomości,
że publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr. Jarosława Piotra Wróblewskiego
 
pt. „Ryzyko personalne w zarządzaniu zasobami ludzkimi służb marketingowych przedsiębiorstw farmaceutycznych”
 
odbędzie się 23 czerwca 2016 r. o godz. 1115
na Wydziale Zarządzania
w sali 321
 
Promotor:     prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:  prof. dr hab. Anna Lipka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
                      prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz  z Uniwersytetu Gdańskiego
 
                                                                            Dziekan
                                                                             prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
 Sopot ul. Armii Krajowej 110.
Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami

Szczegóły na stronie: http://wzr.pl/kep/index.php?i=16&o=3,4

Konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
UWAGA –
Konkurs na projekty badań naukowych
lub prac rozwojowych
dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
Termin składania projektów został przedłużony
do dnia 10 czerwca 2016 r.
 
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Projekty badań mogą składać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. Wnioskowana kwota na sfinansowanie projektu powinna mieścić się w granicach 10 -12  tys. zł netto.
Projekty badań należy składać w pokoju nr 104 u Pani Małgorzaty Schreiber. Należy je przygotować zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu.
 
Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria mgr Tomasz Redwanz otrzymał II nagrodę w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria mgr Tomasz Redwanz otrzymał II nagrodę w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich, zorganizowanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nagrodzona praca magisterska pt. „Analiza wielowymiarowa stabilności finansowej polskich banków komercyjnych w latach 2008 - 2013” została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Szredera z Katedry Statystyki.
 
Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki

Szczegóły na stronie: http://wzr.pl/rachunkowosc_i_podatki/

Koło Naukowe Informatyki LIDER zaprasza na warsztaty z testowania oprogramowania »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku
 
W poszukiwaniu defektów - dwie godziny z życia testera
 
Koło Naukowe Informatyki LIDER zaprasza na warsztaty z testowania oprogramowania, które odbędą się we wtorek, 31 maja w godz. 17:00 – 19:00 w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym WZR UG. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z Goyello, polsko-holenderską firmą specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań i produktów IT.
 
Często o testerach myśli się jako o osobach, które jedynie wykonują testy. Karol Gierszewski – reprezentant Goyello opowie, kim tak naprawdę jest tester oprogramowania i z jakimi zadaniami przychodzi mu się mierzyć w codziennej pracy. Uczestnicy warsztatów będą mogli wcielić się w rolę testera i zobaczyć jak taka praca wygląda „od kuchni”. W specjalnie przygotowanej aplikacji każdy będzie mógł znaleźć kilkanaście specjalnie przygotowanych przez autorów defektów.
 
Karol Gierszewski to certyfikowany agile tester, laureat III miejsca w Testing Cup 2015, absolwent studiów podyplomowych z zakresu testowania oprogramowania. Całą swoją zawodową karierę związany z IT, jednak powołanie i pasję do testowania odkrył dopiero dwa lata temu. Dzisiaj nie wyobraża sobie, że mógłby zajmować się czymś innym. W Goyello, jako członek zespołów scrumowych, zaraża wszystkich swoim bezkompromisowym podejściem do zapewniania jakości.
 
Link do wydarzenia na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/
 
Uwaga – liczba miejsc ograniczona, limit: 30 osób.
Przyjdź na Piknik z Karierą - Climb To Your Career »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku

Przyjdź na Piknik z Karierą - Climb To Your Career
 
Już 31 maja na kampusie Oliwa przed budynkiem Biblioteki Głównej odbędzie się piknikowe spotkanie z firmami organizowane przez Biuro Karier UG.
 
Podczas pikniku  będziecie mieli możliwość rozmowy się z przedstawicielami firm : Infosys, Alexander Mann Solutions, Adecco, Bayer, IKEA, Manpower, Metsa, PwC, Staples i State Street i Wipro IT.
 
Ponadto :
 • rozmowy rekrutacyjne ( speed interview )
 • plenerowe warsztaty z kompetencji miękkich
 • treningi fitness ( cross fit itp. )
 • ścianka wspinaczkowa
 • leżaki, lemoniada, kawa mrożona
 
Treningi fitness poprowadzą trenerzy z Adrenaline Gym.
 
Dzięki firmie INFOSYS nad bezpieczeństwem podczas wspinaczki czuwać będzie wyspecjalizowana ekipa instruktorów.
 
Zapisy na warsztaty prowadzone przez trenerów z firm: Bayer, PwC oraz State Street poprzez stronę Biura Karier UG https://bk.ug.edu.pl zakładka Szkolenia.
 
Link do wydarzenia : https://www.facebook.com/events/816280741840240/
 
Spędź z nami aktywnie ten czas i UAKTYWNIJ ścieżkę kariery
 
Zespół Biura Karier UG