Strona główna » Wydział
Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania
Aktualizacja: Środa, 09 maja 2018 roku, godz. 12:15
Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2016/2017 »

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG
nr 1/2016/2017 z dn. 09.12.2016 r.

w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych
programem antyplagiatowym

 

 1. Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, zwane dalej pracami dyplomowymi, bronione na Wydziale Zarządzania UG podlegają badaniu z użyciem programu antyplagiatowego.
 2. Badaniu antyplagiatowemu podlegają wszystkie prace dyplomowe, tj. licencjackie
  i magisterskie, a także wybrane prace doktorskie, przed egzaminem dyplomowym.
 3. Termin egzaminu dyplomowego zostaje wyznaczony po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej w Dziekanacie (w wersji papierowej i elektronicznej) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania antyplagiatowego.
 4. Badanie antyplagiatowe wykonuje upoważniony przez Dziekana pracownik Wydziału Zarządzania w systemie antyplagiat.pl. Raport z badania jest przekazywany Dziekanowi lub właściwemu Prodziekanowi.
 5. Zasady interpretacji wyników badania określa ,,Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl’’, która stanowi Załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 6. Dziekan lub właściwy Prodziekan podejmuje decyzję o:
  • dopuszczeniu pracy do obrony, jeżeli współczynniki podobieństwa W1  i W2 spełniają nierówności  W1 <= 50 W2 <= 5,
  • przekazaniu raportu promotorowi pracy w celu ustosunkowania się do stwierdzonych nieprawidłowości, gdy współczynnik W1 przekracza wartość 50, lub współczynnik W2 przekracza wartość 5; po uzyskaniu opinii promotora sformułowanej na formularzu stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Zarządzenia, Dziekan lub Prodziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony albo niedopuszczeniu do obrony i skierowaniu pracy do poprawy,
  • skierowaniu studenta na powtarzanie seminarium z jednoczesnym wpisaniem oceny niedostatecznej, jeżeli przekazana do poprawy praca dyplomowa nie zostanie
   w nowej wersji złożona w Dziekanacie w obowiązujących w danej sesji terminach,
  • uznaniu pracy za plagiat i skierowaniu wniosku do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UG o ukaranie studenta w przypadku drastycznego przekroczenia wyżej wymienionych wartości współczynników podobieństwa i negatywnej opinii promotora.
Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2017/2018 »

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2017/2018
w sprawie procedury sprawdzania prac licencjackich i magisterskich
programem antyplagiatowym

 

 1. Prace licencjackie i magisterskie, zwane dalej pracami dyplomowymi, bronione na Wydziale Zarządzania UG podlegają badaniu z użyciem programu antyplagiatowego.
 2. Badaniu antyplagiatowemu podlegają wszystkie prace dyplomowe przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego.
 3. Termin egzaminu dyplomowego zostaje wyznaczony po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej w sekretariacie jednostki (w wersji papierowej i elektronicznej) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania antyplagiatowego.
 4. Badanie antyplagiatowe wykonuje upoważniony przez Dziekana pracownik Wydziału Zarządzania w systemie antyplagiat.pl. Raport z badania jest przekazywany Dziekanowi lub właściwemu Prodziekanowi.
 5. Zasady interpretacji wyników badania określa ,,Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl’’, która stanowi Załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 6. Dziekan lub właściwy Prodziekan podejmuje decyzję o:
  • dopuszczeniu pracy do obrony, jeżeli współczynniki podobieństwa  i  spełniają nierówności  i ,
  • przekazaniu raportu promotorowi pracy w celu ustosunkowania się do stwierdzonych nieprawidłowości, gdy współczynnik W1 przekracza wartość 50, lub współczynnik W2 przekracza wartość 5; po uzyskaniu opinii promotora sformułowanej na formularzu stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Zarządzenia, Dziekan lub Prodziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony albo niedopuszczeniu do obrony i skierowaniu pracy do poprawy,
  • skierowaniu studenta na powtarzanie seminarium z jednoczesnym wpisaniem oceny niedostatecznej, jeżeli przekazana do poprawy praca dyplomowa nie zostanie w nowej wersji złożona w Dziekanacie w obowiązujących w danej sesji terminach,
  • uznaniu pracy za plagiat i skierowaniu wniosku do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UG o ukaranie studenta w przypadku drastycznego przekroczenia wyżej wymienionych wartości współczynników podobieństwa i negatywnej opinii promotora.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 r.
 8. Traci moc Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2016/2017 z dn. 09.12.2016 roku.
Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 2/2017/2018 »

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 2/2017/2018
w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich

programem antyplagiatowym

 

 1. W przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Zarządzania sprawdzeniu programem antyplagiatowym podlegają wszystkie rozprawy doktorskie.
 2. Rozprawa doktorska zostaje poddana badaniu antyplagiatowemu przed rozpatrzeniem przez Radę Wydziału wniosku o wyznaczenie recenzentów.
 3. Warunkiem podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o wyznaczeniu recenzentów w danym przewodzie doktorskim jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli rozprawy doktorskiej przy użyciu programu antyplagiatowego.
 4. Badanie antyplagiatowe wykonuje upoważniony przez Dziekana pracownik Wydziału Zarządzania w systemie antyplagiat.pl. Raport z badania jest przekazywany Dziekanowi.
 5. Zasady interpretacji wyników badania określa ,,Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl’’, która stanowi Załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 6. Dziekan podejmuje decyzję o:
  • pozytywnym wyniku kontroli, jeżeli współczynniki podobieństwa  i  spełniają nierówności  i ,
  • przekazaniu raportu Promotorowi rozprawy w celu ustosunkowania się do stwierdzonych nieprawidłowości, gdy współczynnik W1 przekracza wartość 50, lub współczynnik W2 przekracza wartość 5; po uzyskaniu pisemnej opinii Promotora Załącznik 2, Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu spełnienia warunków kontroli antyplagiatowej lub skierowaniu rozprawy do poprawy,
  • uznaniu rozprawy za niesamodzielną lub naruszającą czyjeś prawa autorskie (plagiat) i skierowaniu do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów UG wniosku o ukaranie autora rozprawy doktorskiej w przypadku drastycznego przekroczenia wyżej wymienionych wartości współczynników podobieństwa i negatywnej opinii Promotora.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
 8. Traci moc Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2016/2017 z dn. 09.12.2016 roku.