Strona główna » Zarządzanie Wartością


ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ - PERSPEKTYWA KRYZYSU WARTOŚCI
KTO ZA TO ZAPŁACI?


Gdańsk – Sztokholm, 20-23 września 2020


OBSZARY PROBLEMOWE


1. PERSPEKTYWA EKONOMICZNA, FINANSOWA i PRAWNA KRYZYSU WARTOŚCI


 • uwarunkowania makro i zmienność otoczenia prawnego jako destruktor wartości organizacji
 • rola banków oraz funduszy inwestycyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw
 • globalne łańcuchy wartości (Global Value Chain)
 • katalizatory i destruktury wartości na rynkach finansowych (w tym na rynku ubezpieczeniowym)
 • finansowanie działań sektora publicznego (rządowego i samorządowego)
 • restrukturyzacja w procesie odbudowy wartości
 • innowacje w procesie budowania wartości
 • metodyczne aspekty pomiaru wartości
 • komercjalizacja badań naukowych jako narzędzie wzrostu wartości organizacji
 • ochrona własności intelektualnych

2. PERSPEKTYWA JAKOŚCIOWA, SPOŁECZNA I ŚRODOWISKOWA WARTOŚCI


 • zarządzanie jakością a zarządzanie wartością w warunkach ryzyka i niepewności
 • uniwersalne i branżowe podejścia służące zapewnieniu i doskonaleniu jakości w organizacji
 • działania samorządów i ich wpłw na możliwości kreowania wartości przez przedsiębiorstwa
 • nowe koncepcje i modele doskonałości (Business Excellence Models)
 • kultura doskonałości jako wartość organizacji i sposoby jej pomiaru
 • budowanie innowacyjności przedsiębiorstwa w świetle założeń zrównoważonego rozwoju
 • wspólne wartości (creating shared value) jako nowe podejście biznesowe
 • raportowanie zintegrowane jako narzędzie komunikowania sposobu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo
 • perspektywa przepływu wartości w łańcuchu wartości (Value Flow Analysis)
 • wpływ zamian klimatycznych i polityki klimatycznej na kreowanie wartości przedsiębiorstwa

3. PERSPEKTYWA ORGANIZACYJNA, PROCESOWA I TECHNOLOGICZNA ODBUDOWY WARTOŚCI


 • zarządzanie przez cele (MBO), zarządzanie procesowe (KPI) a nowe paradygmaty w zarządzaniu
 • wartość dodana przez Key Performance Indicators (KPIs) - w tym w szczególności dylematy doboru i wdrażania KPIs  w przedsiębiorstwach zorientowanych na wartość
 • innowacje organizacyjne w doskonaleniu procesów organizacji - innowacje (otwarte) w tym m.in. organizacyjne, procesowe  i technologiczne w budowaniu wartości przedsiębiorstwa
 • innowacje w komunikacji i w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • sieci przedsiębiorstw a wzrost wartości,
 • wpływ nowoczesnych technologii na wzrost wartości
 • sektory nowej gospodarki - Przemysł 4.0