Strona główna » Zarządzanie Wartością
Publikacja

XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ


 

POST(?)PANDEMICZNA PERSPEKTYWA WARTOŚCI
Gdańsk – Sztokholm, 8-11 października 2022

 


Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, uprzejmie prosimy o wskazanie preferowanego miejsca publikacji nadesłanego opracowania. Każda publikacja, oprócz standardowego procesu recenzyjnego (związanego z konkretnym czasopismem) przechodzi wstępną recenzję przeglądową zrealizowaną przez zespół naukowy konferencji-wydarzenia "Zarządzanie Wartością".


 


UWAGA:

  1. Przyjmujemy do publikacji artykuły w języku polskim oraz angielskim (w zależności od wybranego publikatora).
  2. Artykuły zostaną skierowane do recenzji zewnętrznej  zgodnie z zasadami poszczególnych czasopism.

Organizatorzy nie zwracają dokonanej opłaty w przypadku uzyskania negatywnych recenzji lub  nadesłania niepełnego tekstu artykułu w wyznaczonym terminie.


Do recenzji i publikacji przyjęte zostaną wyłącznie artykuły spełniające wymogi edycyjne danego czasopisma.
Artykuły wraz z oświadczeniami prosimy wysyłać na adres: konferencjazwp@ug.edu.pl


PUBLIKATORY


 [UWAGA, nowa możliwość publikacji!]

1. Czasopismo -  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia. Artykuły wyłącznie w języku angielskim. 70 pkt MEiN. Wydanie specjalnie. Czasopismo rekomendowane dla artykułów z dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Wydawane przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sposób ciągły od 1967 r. Publikacja w cenie uczestnictwa. Oczekiwana objętość jednego artykułu min. 5000 wyrazów, maksimum 8000 wyrazów.


Wymogi edytorskie: https://journals.umcs.pl/h/about/submissions#authorGuidelines


2. Czasopismo - "Problemy Zarządzania" (Management Issues) .
Artykuły wyłącznie w języku angielskim.
Tematyka - ogólne problemy zawarte w sferze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.
40 pkt MEiN
Publikacja w cenie uczestnicwa.


Wymogi edytorskie: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS


3. Czasopismo - "Przegląd Organizacji" -  artykuły w języku polskim lub angielskim, tematyka - wszechstronna problematyka funkcjowania organizacji. Wymagana dopłata ponad opłatę konferecyjną 1500 PLN.
40 pkt MEiN.


Wymogi edytorskie: https://przegladorganizacji.pl/dla-autorow/wymogi-edycyjne


4. Czasopismo - "Central European Management Journal", opracowania wyłączanie w języku angielskim.
100 pkt MEiN. Publikacja w cenie uczestnictwa.


Wymogi edytorskie: https://journals.kozminski.edu.pl/journal/central-european-management-journal


5. Rozdział w monografi - Wydawnictwo CMS (Centrum Myśli Strategicznych - Lista wydawnictw MEiN). Opracowania w języku polskim.  20 pkt MEiN. Publikacja w cenie uczestnicwa.


Wymogi edytorskie: https://fundacjacms.pl/wydawnictwo-cms/dla-autorow/


 

6. Czasopismo - Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME)

Rekomendowane dla artykułów multidyscyplinarnych osadzonych w tematyce przedsiębiorstwa (finanse, marketing, ekonomika, zarządzanie). Artykuły w języku angielskim.
Wydawane przez Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej (czasopismo to znajduje się na nowej liście MEiN i jest indeksowane w wielu bazach)
 20 pkt MEiN


wymogi edytorskie: https://journal.mostwiedzy.pl/reme/about


 

7. Czasopismo - "Bezpieczny Bank"  - Rekomendowane dla artykułów osadzonych w tematyce finansów i sektora bankowego.
Wydawane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (czasopismo to znajduje się na nowej liście MEiN i jest indeksowane w wielu bazach)
 40 pkt MEiN

 


Wymogi edytorskie: https://www.bfg.pl/wymagania-dla-autorow/


 

8. Czasopismo - "Problemy jakości"- artykuły w języku polskim i angielskim. Tematyka - sfera szeroko rozumianej jakości, zarządzania nią, jak i doskonalenia organizacji na różnych poziomach. 40 pkt MEiN. Publikacja w cenie uczestnicwa.


Wymogi edytorskie: https://problemyjakosci.com.pl/index.php/dla-autorow/