Strona główna » Zarządzanie Wartością
Zgłoszenie na konferencję

XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ


POST(?)PANDEMICZNA PERSPEKTYWA WARTOŚCI
Gdańsk – Sztokholm, 8-11 października 2022


Po rejestracji powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie. 
W przypadku jego braku, prosimy o kontakt pod adresem konferencjazwp@ug.edu.pl 


 

Zarządzanie Wartością

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej pt.: "XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ".
 4. Przetwarzanie obejmuje: rejestrację uczestników, potwierdzanie zgłoszeń i przesyłanie materiałów dotyczących organizacji konferencji (np. program) oraz materiałów pokonferencyjnych (np. publikacja), zakup biletu promowego.
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą,
  • w przypadku wykorzystania przez organizatora wizerunku uczestników w ramach materiałów dokumentujących wydarzenie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość rejestracji i udziału w w/w konferencji oraz realizacji przez organizatora pozostałych celów wskazanych w ust.3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w ust.3 tj. do dnia 31.12.2022 r.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami danych będą: operator promowy Polferries, a także podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej – w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe

zgłaszam uczestnictwo w następujacej formie *:
obszar badawczy realizowany w publikacji *:

Proszę wskazać 3 preferencje dotyczące publikacji (1 - najbardziej pożądaną) *:

Czasopismo - "Bezpieczny Bank" – artykuły w j. polskim. Rekomendowane dla tematyki finansów i sektora bankowego - w cenie uczestnictwa | 40 pkt. MEiN

Czasopismo - "Problemy jakości"- artykuły w j. polskim i j. angielskim. Tematyka - sfera szeroko rozumianej jakości, zarządzania nią, jak i doskonalenia organizacji na różnych poziomach - w cenie uczestnictwa | 40 pkt MEiN

Rozdział w monografii - Wydawnictwo CMS. Opracowanie w j. polskim - publikacja w cenie uczestnictwa | 20 pkt MEiN

Czasopismo - "Problemy Zarządzania" (Management Issues) - artykuły w j. angielskim. Tematyka - ogólne problemy zawarte w sferze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości – w cenie uczestnictwa | 40 pkt MEiN

Czasopismo - "Przegląd Organizacji" - artykuły w j. polskim lub j. angielskim. Tematyka - wszechstronna problematyka funkcjonowania organizacji – dodatkowa opłata 1500 zł | 40 pkt MEiN

Czasopismo - "Central European Management Journal" – artykuły w j. angielskim – w cenie uczestnictwa | 100 pkt MEiN

Czasopismo - "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" sectio H (Oeconomia)" - artykuły w j. angielskim. Czasopismo rekomendowane dla artykułów z dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości | 70 pkt. MEiN

Czasopismo – "Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME)" – artykuły w j. angielskim. Rekomendowane dla artykułów multidyscyplinarnych osadzonych w tematyce przedsiębiorstwa (finanse, marketing, ekonomika, zarządzanie). | 20 pkt. MEiN

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" - artykuły w języku polskim lub angielskim. Publikacja w cenie uczestnictwa. | 40 pkt. MEiN

* - pola obowiąkowe do wypełniewnia

strona 1 z 3