Strona główna » Komercjalizacja nieruchomosci
Komercjalizacja nieruchomości

Cele studiów i korzyści dla studentów

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze ekonomicznym, technicznym i prawnym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu czynności i zadań związanych z komercjalizacją nieruchomościami. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik komercjalizacji nieruchomości. Absolwent będzie mógł pracować zarówno jako specjalista ds. komercjalizacji nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, jak również będzie mógł wykonywać czynności związane z doradztwem na rynku nieruchomości. Będzie posiadał umiejętności pozwalające na przygotowanie transakcji oraz doradztwo od strony organizacyjnej, formalnej, marketingowej oraz finansowej.

Program studiów powstał we współpracy z firmą JLL, zajmującą się specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

Warunki ukończenia studiów

Ukończenie studiów związane jest z uzyskaniem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zaliczeniem egzaminu końcowego oraz złożeniem pracy dyplomowej.

Wymagania od kandydatów

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem. Adresowane są do osób, które pracują lub chcą się przygotować do pracy w charakterze specjalisty ds. rynku nieruchomości w zakresie komercjalizacji nieruchomości. 

Koszt uczestnictwa
Cena studiów (za oba semestry): 3.650,00 pln
Opłata semestralna: 2 raty: 1.825,00 pln 
Terminy wnoszenie opłat:
I opłata semestralna do 21 wrzesień,
II opłata semestralna do 1 marca.

Zasady naboru
UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń! 
Limit miejsc
Minimalnie: 30 osób
Maksymalnie: 50 osób

Zgłoszenia
Rekrutacja 
odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe .

Etapy: 

 1. Rejestracja w IRK: od dnia 1.07.2021 r. do dnia 20.09.2021 r.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych:  od 1.09.2021 r. do dnia 25.09.2021 r.
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 21.09.2021 r. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
 2. Odpis lub potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów.
 3. Dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto indywidualne pobrane z IRK ( po ogłoszeniu listy osób wstępnie przyjętych).
 4. Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione.
Po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe kandydat na studia podyplomowe otrzyma indywidualny numer konta do opłat.
Definiując przelew na indywidualny numer konta w tytule wpłaty należy wpisać numer edycji za którą kandydat dokonuje wpłaty.


Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101 pok. 132
81-824 Sopot

Dodatkowe informacje:
mgr Wiesława Patecka, pokój 132
tel. (48 58) 52 31 408
e-mail: wieslawa.patecka@ug.edu.pl,

Inne informacje

 • Warunkiem uruchomienia studiów jest nabór minimum 30 osób.
 • Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Zarządzania UG, co dwa tygodnie w trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów, dlatego studenci zobowiązani sią do posiadania na zajęciach kalkulatorów.
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych oraz w wybrane piątki po godzinie 16:00 (piątki w sytuacjach wyjątkowych).
 • W ramach możliwości budżetu studiów słuchaczom oferowane są dodatkowe wykłady do wyboru oraz co najmniej 2 podręczniki.
 • Regulamin Studiów Podyplomowych http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/2423/files/Regulamin.pdf

Zobacz inne Studia Podyplomowe przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości