Strona główna » Studia
Studia
Formularze
 
 
 
      KIEROWNICY PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG
                             koordynator praktyk - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
                             kierunek Finanse i rachunkowość - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
                             kierunek Informatyka i ekonometria - dr Jacek Maślankowski
                             kierunek Zarządzanie - mgr Jędrzej Siciński
                             kierunek Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne - dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG
                           

 

PROCES REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG


Szanowni Państwo,

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.) podjęła uchwałę nr 181/2018/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie ujęcia w programie studiów obowiązkowej liczby godzin praktyk studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Zarządzania, w ilości 20 godzin, o wartości 3 pkt. ECTS, z rozliczeniem na trzecim semestrze studiów, począwszy od r. ak. 2019/2020.

Powyższe nie dotyczy międzywydziałowego kierunku: Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, na którym w programie studiów ujęte są obowiązkowe praktyki tylko na studiach stacjonarnych w wymiarze 120 godzin, o wartości 2 ECTS, z rozliczeniem na czwartym semestrze studiów.Tym samym od roku akademickiego 2019/2020 Studenci studiów stacjonarncyh oraz niestacjonarnych II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie zobowiązani są do rozliczenia przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA na III semestrze studiów, a studenci kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne na IV semestrze. .


Kierownicy praktyk zawodowych Wydziału Zarządzania UG organizują w semestrze poprzedzającym rozliczenie praktyk spotkanie ze studentami, podczas którego wyjaśniają proces rozliczenia praktyk.

Dziekanat przyjmuje sprawozdania z realizacji obowiązkowej praktyki zawodowej tylko od studentów będących na III semestrze (II rok) kierunku Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie od 1 października do 30 listopada danego roku akademickiego, a na kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne od studentów będących na IV semestrze (II rok) w terminie od 1 marca do 30 kwietnia.

Dokumenty związane z rozliczeniem praktyki można:

- składać osobiście w Dziekanacie (p.121)  (w godzinach otwarcia dziekanatu),

- przesłać pocztą elektroniczną: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl,

- przesłać poczta tradycyjną: ul. Armii Krajowej 101, pok 121, 81-824 Sopot.


W celu sprawozdania PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studenci proszeni są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami. Na każdym kierunku obowiązuje inny, profilowany zakres obszarowy, który powinien korespondować z podjętą praktyką - jest to PROGRAM PRAKTYK. Sprawozdawana praktyka zawodowa musi korespondować z poniżej zamieszczonym programem praktyk.

Jako praktykę można zaliczyć wcześniej lub obecnie wykonywaną pracę (bez względu na sposób formalizacji stosunku pracy - tj. np. umowa o pracę na czas określony/nieokreślony, umowa zlecenie, o dzieło, na zastępstwo, własna działalność gospodarcza, wolantariat, itd), pod warunkiem, że praca stanowiąca podstawę rozliczenia praktyki miała miejsce w okresie trwania studiów II stopnia na WZR UG.


Praktyki zawodowe mogą być realizowane w szczególności w: jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, lub w ramach zorganizowanej przez uczelnie działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki.Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.


Przed rozpoczęciem praktyki rekomendowane jest zgłoszenie do ubezpieczenia, a jeżeli tego wymaga podmiot, w którym będzie ona realizowana - podpisanie porozumienia oraz zgłoszenie się po oddbiór skierowania na praktykę. Nie są to jednak obowiązkowe formalności. Nie mają one wpływu na zaliczenie praktyki, które powinno być zrealizowane z wykorzystaniem poniżej zamieszczonego formularza: sprawozdania z realizacji pratyki LUB oświadczenia o braku porozumienia (w przypadku rozliczania jako praktyki wcześniej wykonywanej pracy).

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik praktyk zawodowych WZR UG
Prodziekan ds. Nauki

Administracja praktyk (dziekanat, p. 121)
korespondencja mailowa i składanie sprawozdań:
mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz


PROGRAMY PRAKTYK NA KIERUNKU

  1. ZARZĄDZANIE - program praktyk
  2. INFORMATYKA I EKONOMETRIA - program praktyk
  3. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - program praktyk
  4. UBEZPIECZENIA - program praktyk

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI MOŻESZ WYPEŁNIĆ:

OBLIGATORYJNE DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PRAKTYKI


Dokumenty należy:

- składać osobiście w Dziekanacie (p.121)  (w godzinach otwarcia dziekanatu),

- przesłać pocztą elektroniczną: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl,

- przesłać poczta tradycyjną: ul. Armii Krajowej 101, pok 121, 81-824 Sopot.

Po złożeniu kompletu dokumentów i pozytywnej opinii ze strony Kierownika Praktyk Studenckich na WZR UG dokonywany jest wpis w indeksie elektronicznym w trakcie sesji (odpowiednio pod koniec semestru trzeciego lub czwartego). Termin zaliczenia praktyk studenckich jest analogiczny do terminów zaliczenia wszystkich innych przedmiotów w danym semestrze.

 

 


REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG

Załącznik 1 - porozumienie na czas określony

Załącznik 2 - skierowanie na praktykę

Załącznik 3 - zgłoszenie do ubezpieczenia 

Załącznik 4 - sprawozdanie z realizacji praktyki

Załącznik 5 - oświadczenie o braku porozumienia i karta opisu pracy