Strona główna » Zarządzanie Wartością
Zgłoszenie na konferencję

XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ


 

PERSPEKTYWA KRYZYSU WARTOŚCI
KTO ZA TO ZAPŁACI?


Gdańsk – Sztokholm, rok 2022.

 


ZGŁOSZENIE


Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem FORMULARZA.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacyjnym Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba, której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem umownym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością, w celu realizacji procesu publikacyjnego / wydawniczego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.