Strona głównaEkonomiaRodzaje rynków finansowych – jakie istnieją?

Rodzaje rynków finansowych – jakie istnieją?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

IKZE – dodatkowe środki na emeryturze i ulgi podatkowe

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest ciekawym produktem emerytalnym dla osób, które planują długoterminowe...

Czym są spółki dywidendowe?

Dywidenda jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy decydują się na zakup akcji....

Rynki finansowe są niezwykle istotnym elementem globalnej gospodarki. Są miejscem, w którym zarówno inwestorzy, jak i inni uczestnicy rynku mogą kupować, sprzedawać i wymieniać różne aktywa finansowe. W dzisiejszym artykule przedstawimy główne rodzaje rynków finansowych, omówimy ich znaczenie i funkcje. Zachęcamy do lektury!

Rodzaje rynków finansowych

Jakie są rodzaje rynków finansowych? Wyróżnia się pięć segmentów składających się na rynki finansowe. Istnieje: 

  • rynek pieniężny,
  • rynek kapitałowy,
  • rynek walutowy,
  • rynek terminowy,
  • rynek depozytowo-kredytowy.

Rynek pieniężny

Rynkiem pieniężnym nazywamy tę część rynku finansowego, na której handluje się krótkoterminowymi instrumentami finansowymi. Wyróżnia je to, że są bardzo płynne i mają niski poziom ryzyka. Instrumenty na rynku pieniężnym obejmują krótkoterminowe obligacje rządowe, papier komercyjny, depozyty bankowe o krótkim terminie zapadalności i inne instrumenty o bardzo krótkim okresie zapadalności.  Inwestujący na tym rynku szukają bezpiecznych miejsc do przechowywania swoich środków bądź krótkoterminowych lokat. Za jednostki wchodzące w skład polskiego rynku pieniężnego uznaje się m.in. Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa czy banki komercyjne. 

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, na którym dochodzi do transakcji za pośrednictwem instrumentów o okresie zapadalności przekraczającym rok. Za instrumenty finansowe wchodzące w jego skład uznaje się papiery wartościowe o charakterze udziałowym (np. akcje i udziały) i dłużnym (np. obligacje skarbowe i NBP). Opisywany rynek jest atrakcyjny zwłaszcza dla inwestorów planujących ulokować swój kapitał.

Rynek walutowy 

Jak pewnie już się domyślasz po nazwie, rynek walutowy jest miejscem, gdzie handluje się walutami. Popyt i podaż na tym rynku uzależnione są od kursów walut, czyli stosunku jednej waluty do drugiej. Zazwyczaj transakcje zachodzą na rynku pozagiełdowym, tworzonym przez banki na całym świecie. Za najbardziej aktywnych uczestników tego rynku uznaje się spekulantów, którzy decydują się na transakcje w celu zarobienia na różnicach kursowych. Oczywiście ten rynek jest popularny również wśród przedsiębiorstw, których działalność opiera się na kupowaniu i sprzedaży poszczególnych walut, banków, osób fizycznych, a także instytucji na co dzień zajmujących się zbiorowym inwestowaniem. 

Rynek terminowy 

Innym rodzajem rynku finansowego jest rynek terminowy, na którym dochodzi do obrotu instrumentami pochodnymi. Są to takie instrumenty finansowe, których ceny wynikają z cen podstawowych aktywów. Instrumenty pochodne to m.in. kontrakty terminowe futures na towary, indeksy i akcje, waluty, stopy procentowe, opcje towarowe, transakcje terminowe FRA i outright-forward. Rynek terminowy zapewnia inwestorom spore możliwości lokowania wolnych środków, które mogą być w pełni dopasowane do konkretnych wymagań, np. dotyczących oczekiwanej stopy zwrotu. 

Rynek depozytowo-kredytowy

Rynek depozytowo-kredytowy jest środowiskiem funkcjonowania licznych instytucji finansowych, do których zadań należy przyjmowanie depozytów oraz udzielanie kredytów i pożyczek. Chodzi tutaj o różne banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne podmioty działające w tym zakresie. Na rynku depozytowo-kredytowym zawiera się transakcje, które opierają się na instrumentach o niższej płynności i wyższym ryzyku niż na innych segmentach rynku finansowego. 

Jak działają rynki finansowe?

Rynkiem finansowym nazywamy przestrzeń, w której obrębie dochodzi do różnych transakcji finansowych, kupna, sprzedaży czy wymiany.  Na rynku finansowym znajdują się dwie grupy uczestników: osoby, które potrzebują kapitału, aby przystąpić do realizacji różnych celów oraz osoby, które go udzielają ze względu na to, że dysponują nadwyżką. Zawierane są transakcje, których przedmiotem są aktywa finansowe. Należą do nich instrumenty pochodne, akcje, obligacje i waluty. Celem działania rynku finansowego jest przede wszystkim umożliwienie inwestorom i instytucjom dostępu do kapitału. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Ile jest rodzajów rynków finansowych?

Można wyróżnić pięć głównych rodzajów rynków finansowych. Są nimi rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek terminowy i rynek depozytowo-kredytowy. 

2. Jakie transakcje odbywają się na rynkach finansowych?

Rynki finansowe to przestrzenie, w których dokonuje się transakcji dotyczących instrumentów finansowych. Odbywają się tam transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, waluty, kontrakty terminowe i opcje.

3. Czy rynki finansowe dotyczą tylko przedsiębiorców?

Często błędnie uważa się, że rynki finansowe dotyczą wyłącznie przedsiębiorców. Tymczasem prawda jest taka, że są one dostępne dla różnych uczestników, w tym również dla indywidualnych inwestorów. 

4. Jakie instrumenty finansowe występują na rynkach finansowych?

Możesz spotkać się z różnymi definicjami instrumentów finansowych w Polsce, ale ogólnie rzecz ujmując, obejmują one m.in. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, prawa majątkowe, opcje, kontrakty terminowe i inne. 

5. Czy na rynkach finansowych mogą odbywać się transakcje bezgotówkowe?

Oczywiście, że tak. Na rynkach finansowych mogą odbywać się transakcje bezgotówkowe. Inwestorzy mogą używać różnych platform internetowych w celu kupowania i sprzedawania instrumentów finansowych elektronicznie.

Powiązane artykuły

Stan polskiej gospodarki

Eksperci przewidują, że rok 2024 przyniesie znaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Warto jednak wspomnieć o...

Gospodarka morska w Polsce

Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi, od wieków prowadzą przez nie ważne szlaki...

Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce

Przemysł zaawansowanej technologii jest związany z trzecią rewolucją przemysłową, zapoczątkowaną przez częściową automatyzację produkcji....