Strona głównaRachunkowośćCzym jest standard rachunku kosztów?

Czym jest standard rachunku kosztów?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

IKZE – dodatkowe środki na emeryturze i ulgi podatkowe

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest ciekawym produktem emerytalnym dla osób, które planują długoterminowe...

Czym są spółki dywidendowe?

Dywidenda jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy decydują się na zakup akcji....

Finanse i rachunkowość to obszerna i zróżnicowana dziedzina. Osoby, które specjalizują się w tej branży, mogą związać swoją zawodową przyszłość z medycyną, prawem, korporacjami, przemysłem artystycznym i innymi dziedzinami. Jak to możliwe? Cóż, każda firma musi sprawować kontrolę nad kosztami i prowadzić ich ewidencję. W przypadku medycyny możemy mówić o narzędziu, jakim jest standard rachunku kosztów.

Definicja standardu rachunku kosztów

Standard rachunku kosztów jest podsystemem informacyjnym w dziedzinie rachunkowości zarządczej. To szczególny zestaw ustalonych procedur i reguł stosowanych w przedsiębiorstwie medycznym w celu określenia kosztów produkcji lub świadczenia usług.

Standardy te obejmują szacunki dotyczące tego, jakie koszty powinny zostać przypisane do produktów lub usług. Pod uwagę bierzemy choćby koszt materiałów i pracy, koszty stałe i zmienne. Narzędzie służy jako punkt odniesienia, który umożliwia porównywanie rzeczywistych kosztów z przewidywanymi i analizowanie ewentualnych odchyleń. Dzięki standardom rachunku kosztów przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać kosztami. Możliwa staje się także kontrola efektywności produkcji lub świadczenia usług oraz podejmowanie decyzje zarządczych opartych na konkretnych, rzetelnych informacjach.

Standard rachunku kosztów — podstawa prawna

Głównym założeniem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest próba uregulowania sposobu ewidencji kosztów w placówkach medycznych. Odbywa się to przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych praktyk wynikających z różnorodności udzielanych świadczeń. Oznacza to, że celem jest uporządkowanie rachunkowości kosztów, ale nie ingerowanie w sposób, w jaki placówki prowadzą swoje działania medyczne.

Dokument nakłada obowiązek na placówki medyczne, aby oddzieliły one swoje branżowe działalności od pozostałych obszarów w systemach ewidencyjno-księgowych. Działalność medyczna jest przy tym nadal dzielona na podkategorie, zależnie od rodzaju świadczonych usług. Odbywa się to w usystematyzowany sposób poprzez przypisanie kodów funkcji i specjalności komórek organizacyjnych.

Ustawa ma również na celu ujednolicenie sposobu ewidencji kosztów. Dodatkowo określa sposób alokacji kosztów w kontekście struktury organizacyjnej oraz wycenę procedur medycznych. Uwzględnia także różnice w potrzebach poszczególnych placówek.

Standard rachunku kosztów — cel i znaczenie

Standard rachunku kosztów odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu. Jest niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorstw dążących do efektywnego operowania kosztami i osiągania zysków. Szczegółowe cele podsystemu prezentują się następująco:

 1. Pozwala przedsiębiorstwom tworzyć realistyczne plany budżetowe. Poprzez ustalenie oczekiwanych kosztów produkcji lub świadczenia usług można precyzyjnie określić, ile środków finansowych będzie potrzebnych do osiągnięcia celów operacyjnych i finansowych.
 2. Narzędzie stanowi punkt odniesienia do porównywania rzeczywistych kosztów z przewidywanymi kosztami. Dzięki temu zarządzający mogą monitorować, czy koszty nie wykazują odchyleń od założeń i podejmować odpowiednie działania korygujące, gdy takie odchylenia wystąpią.
 3. Standard rachunku kosztów pozwala na ocenę wydajności produkcji i procesów usługowych. Porównanie rzeczywistych kosztów z przyjętymi standardami umożliwia identyfikację obszarów, w których można osiągnąć większą efektywność niższym nakładem finansowym.
 4. Narzędzie dostarcza zarządzającym informacji przydatnych do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.
 5. Podczas planowania nowych projektów lub inwestycji standard rachunku kosztów pozwala na oszacowanie, czy projekt będzie opłacalny w kontekście kosztów produkcji i świadczenia określonych usług.

Jakie korzyści niesie za sobą standard rachunku kosztów?

Korzyści z wdrożenia standardu rachunku kosztów są wielorakie i istotne dla placówek medycznych. Oto najważniejsze z nich:

 1. Standard rachunku kosztów przyczynia się do jednolitego i spójnego podejścia do identyfikacji, przetwarzania, gromadzenia i prezentacji informacji o kosztach w świadczeniu opieki zdrowotnej. Daje to możliwość porównywania wyników z innymi świadczeniodawcami, co jest cennym narzędziem do oceny efektywności i konkurencyjności placówki.
 2. Narzędzie pozwala na dokładne wydzielenie obszarów, gdzie generowane są koszty związane z działalnością medyczną, pomocniczą i niemedyczną oraz zarządzaniem. To umożliwia dokładne przypisanie zasobów do odpowiednich obszarów i skuteczne ich wykorzystanie.
 3. Wdrożenie standardu kosztów jest zgodne z ustawowymi wymogami i pozwala na rozdzielenie kosztów zgodnie z rodzajem wykonywanej działalności. Ponieważ różne rodzaje działalności generują różne przychody, ważne jest, aby koszty były również rozdzielane zgodnie z typami działalności.
 4. Standard rachunku kosztów dostarcza ważnych informacji zarządczych, które pomagają kierownictwu w podejmowaniu bieżących decyzji dotyczących alokacji środków finansowych w obrębie jednostki. Pozwala to na monitorowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności, analizę kosztów oraz tworzenie planów finansowych i inwestycyjnych.
 5. Standard rachunku kosztów staje się efektywnym narzędziem zarządczo-kontrolnym zarówno dla organów założycielskich, jak i dla samych podmiotów medycznych. Umożliwia on monitorowanie i ocenę wyników oraz efektywności operacyjnej.
 6. Wdrożenie standardu może prowadzić do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej wszystkich pracowników placówki medycznej. To z kolei może przekładać się na bardziej świadome i efektywne wykorzystanie zasobów, materiałów oraz leków.

Nie mamy wątpliwości, że standard rachunku kosztów to niezbędne narzędzie, z którym powinny zaznajomić się zarówno osoby z działu finansów i rachunkowości, jak i dyrektorzy i pracownicy placówek medycznych, aby lepiej zrozumieć struktury, w których działają.

Powiązane artykuły

Czy Twoja firma potrzebuje usprawnić swoje działania podatkowe?

Rozliczenia podatkowe to skomplikowana sprawa, która jest niezwykle ważna dla każdej firmy. Niezależnie od...

Kredyt hipoteczny – 5 rzeczy, które musisz wiedzieć 

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego należy do grona najważniejszych decyzji, które możesz podjąć w życiu. To...

Najdziwniejsze podatki w Polsce i na świecie

Historia pokazuje, że podatki można dosłownie nałożyć na wszystko. Niektóre decyzje wzbudzają zdziwienie, a...