Strona głównaEkonomiaBankructwo banku – co to oznacza?

Bankructwo banku – co to oznacza?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Kim jest klient instytucjonalny i co go wyróżnia?

Klient instytucjonalny to podmiot gospodarczy, który na rynku finansowym odgrywa rolę kluczowego gracza ze...

Czym jest segmentacja klientów i jak ją poprawnie przeprowadzić?

Segmentacja klientów to kluczowa strategia, która pozwala firmom precyzyjnie kierować swoje działania marketingowe. Dzięki...

Wiele osób twierdzi, że banki nie mogą upaść, podczas gdy rzeczywistość pokazuje, że nawet świetnie prosperująca instytucja ogłosi bankructwo, jeśli zbyt wielu klientów poprosi o jednoczesną wypłatę środków. W takiej sytuacji nie ma zasobów na pokrycie należności. Konsumenci nie stracą jednak swoich pieniędzy, ponieważ czuwa nad tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Sprawdź, czy upadłość banku zwalnia Cię z obowiązku spłaty kredytu!

Bankructwo banku – skutki dla klientów

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w przypadku niektórych produktów bank jest tylko pośrednikiem. Polisy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne mogą należeć do firm trzecich, a wtedy nie podlegają gwarancjom BFG.

Jeśli bank ogłosił upadłość, pracodawca nie może przekazywać wynagrodzenia na dotychczasowe konto. W takiej sytuacji powinieneś przekierować pensję na inny rachunek. Pamiętaj o tym, gdy dostajesz emeryturę lub rentę. Zgłoś ten fakt do ZUS-u lub KRUS-u, w zależności od otrzymywanego świadczenia. 

Czym jest bankructwo banku?

Upadłość banku oznacza, że nie ma on środków na spłatę zobowiązań. Jeśli zostanie on przejęty w całości przez inny podmiot, klient nie odczuje różnicy. Upadłość banku nie wiąże się jednak z utratą środków konsumentów. Kredytobiorcy powinni punktualnie spłacać swoje zobowiązania, w przeciwnym razie musi się liczyć z wypowiedzeniem umowy. W takiej sytuacji cały lub część kredytu stawia się w stan natychmiastowej wymagalności. Nie zmienia to jednak terminu przedawnienia roszczeń o spłatę wcześniejszych rat. Należy mieć na uwadze, że nieuregulowanie zobowiązania w terminie zakończy się windykacją lub egzekucją komorniczą.

 Sprawdź też: Zasady funkcjonowania banków w Polsce

Przyczyny i skutki bankructwa banku

Niestabilna sytuacja gospodarcza sprawia, że wielu klientów obawia się, czy ich bank jest zagrożony upadłością. Eksperci przypominają, że popularne podmioty należą do ogromnych spółek, w związku z tym powinny poradzić sobie w niesprzyjających warunkach. To z kolei zmniejsza ryzyko bankructwa banków.

BFG może zdecydować o utworzeniu instytucji pomostowej, do której przeniesie aktywa i zobowiązania banku. Po ustabilizowaniu sytuacji banku BFG zbywa akcje instytucji pomostowej na giełdzie lub inwestorowi strategicznemu. 

Ryzyko bankructwa banku sprawia, że wielu klientów wpada w panikę, a wtedy masowo wybierają swoje oszczędności. Taka sytuacja szkodzi nie tylko podmiotowi, lecz także całej gospodarce.

Bankructwo banku a kredyt – co z kredytem w przypadku bankructwa banku?

Zastanawiasz się, czy bankowi BPH grozi upadłość? Od 2017 r. zajmuje się niemal wyłącznie walutowych kredytów hipotecznych, przede wszystkim frankowych. Przychody banku pochodzą głównie z wpłat kredytobiorców, od pewnego czasu odnotowuje jednak coraz większe straty. Spadek kapitału jest związany z kosztami przegranych spraw z powództwa frankowiczów. Od 2018 r. podmiot realizuje program naprawczy, zaproponowany przez zarząd. 

Nie można jednak porównać sytuacji BPH z Getin Noble Bank S.A. Podmiot ma otwarte linie kredytowe u konglomeratu General Electric, którego kapitał wzrósł do niemal 1,5 mld dolarów w 2021 r. W związku z tym BPH może pozywać frankowiczów o wynagrodzenie za bezpodstawne korzystanie z kapitału. Amerykańscy właściciele banku nie chcą doprowadzić do jego upadłości, ponieważ wpłynęłoby to niekorzystnie na ich wizerunek. Z tego powodu przygotowali awaryjny plan kapitałowy na wypadek zagrożenia bankructwem. 

Upadłość banku a kredyt hipoteczny

Należy pamiętać, że nawet jeśli bank ogłosił upadłość, umowa nie wygasa. To oznacza, że kredytobiorca nadal musi spłacać swoje zobowiązanie. Jedyna różnica jest taka, że klient przelewa raty na inne konto. Jeśli jednak instytucja finansowa nie zdążyła wypłacić gotówki, umowa kredytowa zostanie rozwiązana. 

Niekiedy nowy bank nalicza dodatkowe opłaty kredytobiorcom. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług pośrednika kredytowe, który podpowie, czy warto przenieść zobowiązanie do innej instytucji. Może się zdarzyć, że zaproponuje nam atrakcyjniejsze warunki. 

Upadłość banku a kredyt frankowy

 Interesy kredytobiorców są chronione przez rezerwy frankowe, czyli odpisy, których dokonuje bank w rocznym bilansie finansowym. Eksperci przypominają, że ich wartość powinna być równa wszystkich wpłat frankowiczów. 

Bankructwa banków w Polsce

 Zastanawiasz się, jaki bank w Polsce ogłosił upadłość? Wśród nich znajdziemy:

  • Agrobank,
  • Savim Bank,
  • Bank Komercyjny Posnania,
  • Bank Promocji Eksportu Animex,
  • Bank Staropolski.

Jakie banki są zagrożone bankructwem? 20 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Kilka banków zanotowały duże straty, co zagroziło utratą płynności finansowej. Wśród nich jest mBank i Bank Millennium, należy jednak zaznaczyć, że w tym momencie ich sytuacja jest stabilna. 

Czym jest BFG – bankowy fundusz gwarancyjny?

Warto przypomnieć, że instytucje finansowe sporządzają bilans na koniec roku sprawozdawczego. Upadłość banków jest możliwa, gdy ustalą, że zgromadzone aktywa nie pokryją zobowiązań. W takiej sytuacji powinny one niezwłocznie powiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego i przygotować program naprawczy. KNF zawiesza działalność instytucji i ustanawia zarząd komisaryczny. Dodatkowo może zdecydować o przejęciu banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przez inny podmiot. W przeciwnym razie składa wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. 

Takie prawo ma również Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli bank nie wypłaca depozytów, KNF może w ciągu 5 dni roboczych zawiesić jego działalność. Należy zaznaczyć, że podmiot jest zagrożony upadłością, gdy potrzebuje publicznego wsparcia finansowego. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że w Polsce działa 9 banków komercyjnych, podlegających kontroli Skarbu Państwa.  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie przeprowadzić przymusową restrukturyzację instytucji finansowych, zagrożonych upadłością. Ponadto gwarantuje zwrot zgromadzonych depozytów w kasach i bankach. Oprócz tego dokonuje on konwersji lub umorzenia instrumentów kapitałowych. BFG gromadzi i aktualizacje informacje o podmiotach objętych ochroną gwarancyjną. 

Bankowy fundusz gwarancyjny – do jakiej kwoty?

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 tys. euro jest wypłacana w całości. Wspomniana zasada obowiązuje niezależnie od tego, z ilu produktów korzystał dany klient. Może się domagać zwrotu zarówno z rachunków, jak i lokat. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku kont powierniczych. Zwrot środków powinien nastąpić w ciągu 20 dni od dnia ogłoszenia upadłości banku, chyba że wystąpią okoliczności, które uniemożliwiają BFB przekazanie pieniędzy w tym terminie. 

Zastanawiasz się, co zrobić, gdy masz duże oszczędności? W takim razie lepiej przechowuj je w kilku bankach. Jeśli jeden z podmiotów ogłosi upadłość, szybko odzyskasz pieniądze.

W przypadku osób fizycznych poziom gwarancji może osiągnąć równowartość 200 tys. euro. Dotyczy to depozytów, otrzymanych w ciągu 3 miesięcy przed ogłoszeniem bankructwa banku, pod warunkiem, że pochodzą one ze:

  • sprzedaży nieruchomości niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • ze spadku,
  • wypłaty ubezpieczenia NNW, na życie, bądź z tytułu dożycia określonego wieku,
  • podziału majątku po rozwodzie,
  • wypłaty odprawy rentowej lub emerytalnej.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po 5 latach od dnia spełnienia warunku gwarancji. Początkowo BFG wypłaca gotówkę klientom w wybranych oddziałach upadłego banku, bądź w oddziałach innych podmiotów. Następnie zwraca środki w swojej siedzibie. Oprocentowanie rachunku bankowego jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości.

Upadłość banków a bankructwo banku – czym się różnią?

Jeśli bank ma problemy finansowe, zazwyczaj przeprowadza się przymusową restrukturyzację. Zazwyczaj oznacza to przejęcie przez inny bank. Idea Bank został przejęty 3 stycznia 2021 r. przez Bank Pekao, natomiast 31 maja 2019 r. sfinalizował transakcję kupna akcji Eurobanku. 

Upadłość banków może sprawić, że klienci nie będą mieli dostępu do niektórych produktów. Z drugiej strony nadal muszą spłacać swoje zobowiązania. Jeśli jednak upadła instytucja zostanie przejęta przez inny bank, może się okazać, że klient nie musi wypłacać środków z rachunków i lokat. Dodatkowo będzie miał on nieprzerwany dostęp do wszystkich produktów bankowych.

Bankructwo banków jest potocznym określeniem upadłości. Eksperci przypominają, że oba pojęcia oznaczają mniej więcej to samo.

Jakie były największe banki, które ogłosiły upadłość?

15 września 2008 r. nastąpił upadek bank inwestycyjny Lehman Brothers, co zachwiało stabilnością rynku finansowego. Przyczynił się też do bankructwa amerykańskiego holdingu finansowego – Washington Mutual. Nie tylko przyjmował depozyty, lecz także udzielał kredytów hipotecznych. 

Islandzkie banki – Glitnir, Kauphing i Landsbankinn – zostały zdenacjonalizowane. Zamiast ratować interesy wierzycieli, rząd ścigał winnych krachu finansowego.

Upadłość banku USA – upadłość banku SVB

Do upadku banku SVB przyczyniła się decyzja o podniesieniu kapitału, co skłoniło deponentów do masowego wycofywania środków. Instytucja zainwestowała większość depozytów w papiery wartościowe, w ten sposób chciała zabezpieczyć płynność, a z drugiej zamierzała osiągnąć zysk. Z tego powodu w portfelu inwestycyjnym znalazły się papiery zarówno o krótszym, jak i dłuższym terminie wykupu. 

Większość aktywów stanowiły listy zastawne i obligacje skarbowe. Wzrost stopy procentowej przyczyniał się do spadku wartości aktywów. Należy zaznaczyć, że dopóki SVB utrzymywał je do terminu zapadalności, nie rejestrował ich w swoim bilansie. Kiedy listy zastawne i obligacje stawały się wymagalne, znikały z bilansu.

Na czym polega restrukturyzacja banku?

Przymusową restrukturyzację banków przeprowadza się wtedy, gdy są one zagrożone upadłością, a inne narzędzia najprawdopodobniej nie rozwiążą problemów. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny. O wszczęcie takich działań może wnioskować Komisja Nadzoru Finansowego. Polega przede wszystkim na zabezpieczeniu środków na rachunkach bankowych, aby chronić interesy klientów. 
Restrukturyzacja w banku pozwala utrzymać stabilność finansową, dodatkowo dba o zaufanie do sektora finansowego. W ten sposób instytucja może nadal realizować funkcje krytyczne. Przymusowa restrukturyzacja banków ogranicza zaangażowanie funduszy publicznych, jednocześnie chroni inwestorów i deponentów.

Powiązane artykuły

Przemysł w Polsce – charakterystyka i rola drugiego sektora gospodarki narodowej

Gospodarkę narodową można podzielić na trzy sektory, pierwszy obejmujący leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo i rybołówstwo,...

Rynek nieruchomości w Polsce – analiza bieżącej sytuacji

Mianem rynku nieruchomości określamy miejsce, na którym spotykają się podmioty reprezentujące popyt i podaż,...

Od kiedy obowiązuje bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce?

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce wciąż pozostaje w fazie dyskusji i analiz, bez oficjalnej...