Strona głównaEkonomiaEkonomia społeczna. Budowanie sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa

Ekonomia społeczna. Budowanie sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Praca na etacie i działalność gospodarcza — czy to się opłaca?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na równoczesne podjęcie pracy na etacie...

Poznaj efektywne strategie rozwoju firmy i dowiedz się jak je napisać!

Strategia rozwoju firmy to kluczowy element budowania jej sukcesu. To nie tylko abstrakcyjny plan,...

Zapraszamy do odkrycia fascynującego świata ekonomii społecznej — innowacyjnej koncepcji gospodarczej, która stawia wartości społeczne na równi z celami ekonomicznymi. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak można osiągnąć równowagę między zyskiem a sprawiedliwością społeczną? Jakie są możliwości tworzenia miejsc pracy, redukcji nierówności i budowania silnych społeczności lokalnych? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna jest koncepcją ekonomiczną, która stawia nacisk na wartości społeczne i cele społeczne, równolegle do celów ekonomicznych. Jest to podejście do gospodarki, które dąży do zrównoważonego rozwoju, solidarności społecznej, sprawiedliwości społecznej i wzmacniania roli społeczeństwa w procesach ekonomicznych.

Ekonomia społeczna różni się od tradycyjnego podejścia ekonomicznego, które skupia się głównie na osiąganiu maksymalnej efektywności ekonomicznej i zysku. W ekonomii społecznej istotne jest uwzględnienie czynników społecznych, takich jak zrównoważony rozwój, dobrobyt społeczny, uczciwość, sprawiedliwość społeczna i partycypacja społeczna.

Podstawowe cechy ekonomii społecznej obejmują:

 • solidarność społeczna. Ekonomia społeczna dąży do tworzenia więzi społecznych, współpracy i wzmacniania solidarności w społeczeństwie. Promuje równość, sprawiedliwość społeczną i redukcję nierówności;
 • uczciwość. Ekonomia społeczna dąży do uczciwego i etycznego działania we wszystkich obszarach gospodarki. Obejmuje to uczciwe warunki pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie i godne warunki życia dla pracowników;
 • zrównoważony rozwój. Ekonomia społeczna kładzie nacisk na ochronę środowiska i długoterminową zrównoważoność. Dąży do harmonii między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska naturalnego;
 • partycypacja społeczna. Ekonomia społeczna promuje aktywny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Zachęca do zaangażowania społecznego, współdecydowania i budowania demokratycznych struktur gospodarczych;
 • dywersyfikacja własności. Ekonomia społeczna propaguje różne formy własności, takie jak spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa socjalne itp. Celem jest zapewnienie, że zyski i korzyści są rozdzielane w sposób sprawiedliwy i służą całemu społeczeństwu.

Ekonomia społeczna ma na celu połączenie aspektów ekonomicznych i społecznych w celu tworzenia bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. Jest to szerokie pole badawcze, obejmujące różne teorie, modele i praktyki, które integrują cele społeczne z gospodarczymi.

Co wpływa ekonomię społeczną?

Ekonomia społeczna może mieć wpływ na wiele obszarów życia społecznego i gospodarczego. Oto kilka aspektów, na które ekonomia społeczna może mieć wpływ:

 • redukcja nierówności społecznych. Ekonomia społeczna dąży do zmniejszenia nierówności społecznych poprzez promowanie uczciwości, równości szans i sprawiedliwości społecznej. Poprzez swoje podejście do redystrybucji zasobów i tworzenia warunków uczciwej konkurencji, ekonomia społeczna stara się zapewnić, że korzyści ekonomiczne są bardziej równo podzielone w społeczeństwie;
 • rozwój społeczności lokalnych. Ekonomia społeczna promuje rozwój lokalnych społeczności poprzez wspieranie lokalnych przedsiębiorstw, spółdzielni i inicjatyw społecznych. Stawia nacisk na lokalne zasoby, zatrudnienie lokalne i budowanie więzi społecznych. Może to przyczyniać się do wzrostu lokalnego dobrobytu i wzmocnienia społeczności;
 • zrównoważony rozwój. Ekonomia społeczna angażuje się w promowanie zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, który uwzględnia równocześnie aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Stara się minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne i zachęcać do praktyk ekologicznych, odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej konsumpcji;
 • praca godna. Ekonomia społeczna dąży do zapewnienia godnych warunków pracy, uczciwego wynagrodzenia i poszanowania praw pracowniczych. Kładzie nacisk na ludzki wymiar pracy i przeciwdziałanie wyzyskowi pracowniczemu;
 • innowacja społeczna. Ekonomia społeczna może stanowić płodne środowisko dla innowacji społecznych. Wspiera rozwój nowatorskich modeli biznesowych, które skupiają się na rozwiązaniu społecznych problemów, takich jak ubóstwo, bezrobocie czy wykluczenie społeczne. Innowacje społeczne mogą mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę jako całość;
 • uczestnictwo społeczne. Ekonomia społeczna promuje partycypację społeczną i demokratyzację decyzji gospodarczych. Zachęca do aktywnego udziału obywateli, pracowników i społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki. Może to prowadzić do większej odpowiedzialności, uczestnictwa społecznego i wpływu społecznego na procesy ekonomiczne.

Te są tylko kilka z wielu sposobów, w jakie ekonomia społeczna może wpływać na społeczeństwo i gospodarkę. W praktyce różne inicjatywy i organizacje działające w ramach ekonomii społecznej podejmują różne działania, aby realizować cele społeczne i ekonomiczne.

Jakie funkcje pełnią podmioty ekonomii społecznej?

Podmioty ekonomii społecznej pełnią wiele funkcji zarówno w gospodarce, jak i w społeczeństwie. Oto kilka ważnych funkcji, jakie mogą pełnić podmioty ekonomii społecznej:

 • generowanie zatrudnienia. Podmioty ekonomii społecznej, takie jak spółdzielnie, przedsiębiorstwa socjalne czy organizacje non-profit, często działają w celu tworzenia miejsc pracy. Mogą one przyczyniać się do redukcji bezrobocia poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia dla osób marginalizowanych, długotrwale bezrobotnych lub o specjalnych potrzebach;
 • włączanie społeczne. Podmioty ekonomii społecznej mają za zadanie włączać do gospodarki osoby lub grupy społeczne, które są wykluczone lub mają ograniczony dostęp do tradycyjnych rynków pracy. Mogą to być np. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej czy osoby o niskich kwalifikacjach;
 • rozwój społeczności lokalnych. Podmioty ekonomii społecznej często działają na poziomie lokalnym i mogą mieć istotny wpływ na rozwój społeczności. Przykłady to spółdzielnie spożywcze, lokalne przedsiębiorstwa społeczne czy organizacje non-profit. Dzięki działalności gospodarczej i tworzeniu miejsc pracy podmioty te przyczyniają się do wzrostu lokalnego dobrobytu i wzmocnienia społeczności;
 • tworzenie innowacji społecznych. Podmioty ekonomii społecznej często stanowią źródło innowacji społecznych. Działając na styku ekonomii i społeczeństwa, mogą tworzyć nowe modele biznesowe i rozwiązania, które skupiają się na rozwiązaniu konkretnych problemów społecznych, takich jak ubóstwo, bezrobocie, wykluczenie społeczne czy ochrona środowiska;
 • redystrybucja zasobów. W ramach ekonomii społecznej podmioty często kładą nacisk na uczciwe podział zysków i korzyści. Dążą do ograniczenia nierówności społecznych poprzez sprawiedliwsze rozdzielanie zasobów. Może to obejmować np. uczciwe wynagrodzenie pracowników, inwestowanie części zysków w cele społeczne czy wspieranie inicjatyw lokalnych;
 • uczestnictwo społeczne i demokratyzacja. Podmioty ekonomii społecznej często promują partycypację społeczną i demokratyzację procesów decyzyjnych. Mogą angażować członków, pracowników lub lokalne społeczności w podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących zarządzania i kierunku rozwoju. To sprzyja większej odpowiedzialności, uczestnictwu społecznemu i wpływowi społecznemu na działania gospodarcze.

Podmioty ekonomii społecznej mogą różnić się w swojej działalności, celach i formach organizacyjnych, ale te funkcje są często obecne w ich działaniu. Mają one na celu przekraczanie tradycyjnego paradygmatu czysto ekonomicznego i uwzględnianie wartości społecznych oraz celów zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie

Ekonomia społeczna to podejście gospodarcze, które stawia wartości społeczne i cele społeczne na równi z celami ekonomicznymi. Skupia się na redukcji nierówności społecznych, solidarności społecznej, zrównoważonym rozwoju i partycypacji społecznej.

Podmioty ekonomii społecznej pełnią funkcje generowania zatrudnienia, włączania społecznego, rozwoju społeczności lokalnych, tworzenia innowacji społecznych, redystrybucji zasobów oraz promowania uczestnictwa społecznego i demokratyzacji. W rezultacie ekonomia społeczna dąży do budowy bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i inkluzywnego społeczeństwa.

Powiązane artykuły

Kredyty dla spółki z o.o. – czy łatwo je uzyskać? Poznaj rodzaje i warunki!

Czy spółka z o.o. może otrzymać kredyt? Przedsiębiorcy często zadają sobie to pytanie i...

Kredyt dla spółki komandytowej – jak go uzyskać i kto może się o niego starać?

W Polsce działa wiele spółek, a spółka komandytowa jest jedną z nich. Wciąż jednak...

Co to jest kredyt gospodarczy? Sprawdź, jakie są jego rodzaje!

Przeglądając oferty banków, z pewnością spotkasz się z ogromną ilością specjalistycznych pojęć. Wiele z...