Strona głównaBiznesDofinansowanie na otwarcie firmy – co warto wiedzieć?

Dofinansowanie na otwarcie firmy – co warto wiedzieć?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

IKZE – dodatkowe środki na emeryturze i ulgi podatkowe

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest ciekawym produktem emerytalnym dla osób, które planują długoterminowe...

Czym są spółki dywidendowe?

Dywidenda jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy decydują się na zakup akcji....

Masz pomysł na biznes, ale potrzebujesz środków na jego realizację? Zastanawiasz się, jak otrzymać dofinansowanie na otwarcie firmy? W zależności od sytuacji możesz złożyć wniosek o dotacje z PUP, EFS czy LGD. Należy podkreślić, że są one bezzwrotne. Wystarczy, że spełnisz kilka warunków. Podpowiadamy, jak uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Dofinansowanie na otwarcie firmy – jak działa?

Chociaż przyszli przedsiębiorcy zazwyczaj korzystają z dotacji z urzędu pracy, należy podkreślić, że nie jest to jedyny sposób pozyskania środków na założenie firmy. Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie działalności? Możesz złożyć wniosek o dotacje unijne dla firm w wysokości 25 000-44000 zł.  W zależności od programu środki można przeznaczyć na szkolenia pracowników, ekspansję zagraniczną, badania, rozwój, innowacje, czy przedsięwzięcia prośrodowiskowe. 

Dofinansowanie na otwarcie firmy z urzędu pracy

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności nie może przekraczać 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 r. przyszły przedsiębiorca mógł dostać na start około 43 tys. zł. Jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie na otwarcie własnej firmy? Aby uzyskać informacje, zgłoś się do powiatowego urzędu pracy.

Ile jest dofinansowania na otwarcie firmy?

Możesz również złożyć wniosek o dotacje LGD (Lokalne Grupy Działania). Program jest skierowany do osób, które chcą założyć działalność lub rozwinąć biznes na obszarze wiejskim. Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, turystów, rolników i przedsiębiorców. Kwota dotacji wynosi 50 000-100 000 zł. Można ją przeznaczyć na:

 • roboty i usługi budowlane,
 • zakup oprogramowania komputerowego, patentów, licencji,
 • zakup środków transportu (z wyjątkiem pojazdów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób razem z kierowcą),
 • zakup nowych maszyn i wyposażenia,
 • podatek od towarów i usług (w przypadku czynnego podatnika VAT),
 • koszty ogólne (dokumenty, kosztorysy, konsultacje).

Jak otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności? Przede wszystkim należy sprawdzić, czy na terenie danej gminy jest prowadzony nabór. Wnioskodawca powinien być zameldowany (stale/tymczasowo)  na konkretnym obszarze i prowadzić tam firmę. O dotacje mogą ubiegać się:

 •  osoby pełnoletnie defaworyzowane – osoby bezrobotne, z niepełnosprawnościami, poniżej 26 roku życia lub po 50-tce,
 • kobiety,
 • osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS,
 • osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dotacja jest przyznawana w formie dotacji bezzwrotnej. LGD wypłacają środki w dwóch transzach: 80% (po podpisaniu umowy) i 20% (po zrealizowaniu założeń biznesu). Otrzymanie dotacji wiąże się z pewnymi zobowiązaniami. Przede wszystkim przedsiębiorca powinien prowadzić firmę przynajmniej dwa lata od daty wypłaty ostatniej raty. Dodatkowo musi on osiągnąć co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie poziomu sprzedaży usług lub produktów w pierwszym roku od dnia wypłaty drugiej raty. Oprócz tego beneficjent powinien podlegać ubezpieczeniu przez dwa lata. Przedsiębiorca jest obowiązany utworzyć przynajmniej jedno miejsce pracy (w tym samozatrudnienie) lub zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę (minimum na dwa lata).

Jak dostać dofinansowanie na otwarcie firmy – warunki

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował ogólnopolski projekt: Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Oferta jest skierowana do osób, które potrzebują dodatkowych środków na rozpoczęcie działalności. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Na uwagę zasługuje niskie oprocentowanie i 7-letni okres spłaty z możliwą roczną karencją. O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w PUP),
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • absolwenci szkół wyższych (do 4 lat),
 • studenci ostatniego roku I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich.

Aby otrzymać pożyczkę, nie musisz wykazywać dochodu. Pożyczkodawca nie ocenia zdolności kredytowej wnioskodawcy. Nie musimy mieć też wkładu własnego. BGK nie wymaga, żeby wnioskodawca miał kwalifikacje i doświadczenie zbliżone do branży, w której chce prowadzić firmę. Należy zaznaczyć, że wykształcenie kierunkowe i praktyka zwiększają szanse na dofinansowanie. Podczas analizowania wniosku bank ocenia:

 • kalkulację planowanych wydatków,
 • zasadność zaciągnięcia pożyczki,
 • wartość zabezpieczenia (weksel własny, poręczenie osób fizycznych),
 • kompletność dokumentów.

Wypłata środków trwa 4-8 tygodni od momentu złożenia wniosku. Nie trzeba też czekać na wznowienie naboru. Nie wolno natomiast prowadzić działalności gospodarczej (ani jej zawiesić) przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Pożyczkę można przeznaczyć na zakup towarów i sprzętu, koszty stałe związane z prowadzenia firmy do 6 miesięcy od jej udzielenia (środek transportu, czy czynsz za lokal).

BGK kieruje również swoją ofertę do osób, które chcą prowadzić działalność w formie spółki cywilnej. W tym przypadku każdy wspólnik może złożyć wniosek. Jeśli decyzja jest pozytywna, każda osoba zakłada działalność gospodarczą. Następnie podpisują umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym i otrzymują środki. Teraz mogą założyć spółkę, w ten sposób uzyskują dla niej 210 tys. zł. 

Dofinansowanie na otwarcie firmy – procedura

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej można dostać z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W ten sposób możemy uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności (gospodarczej, rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej) i refundację składek ZUS. Wysokość dotacji jest uzależniona od tego, czy wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia firmy przynajmniej przez rok, czy dwa lata. W pierwszym przypadku nie może ona przekraczać 6-krotności przeciętnego nagrodzenia, natomiast w drugim wynosi 6-15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Jak otrzymać dofinansowanie na otwarcie firmy? Przede wszystkim należy złożyć do PUP, odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania. Oprócz tego trzeba zobowiązać się do członkostwa w spółdzielni socjalnej lub prowadzenia działalności gospodarczej przynajmniej przez 12 lub 24 miesiące. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków podejmuje Rada Powiatu. Podczas rozpatrywania wniosku bierze się pod uwagę:

 • kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy,
 • wkład własny wnioskodawcy,
 • planowane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności,
 • popyt i podaż rynku lokalnego na planowaną działalność,
 • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel.

Dotacje PFRON można przeznaczyć na prace remontowe, oprogramowanie, licencje, towary, materiały, środki trwałe (maszyny, urządzenia, czy wyposażenie), reklamę, konsultacje podatkowe, pomoc prawną. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wniesienie zabezpieczenia w postaci poręczenia cywilnego, weksla z poręczeniem, zastawu lub blokady środków na rachunku bankowym. Działalność gospodarczą można zarejestrować dopiero po przyznaniu dotacji na jej otwarcie. Jeśli organ stwierdzi błędy lub braki formalne, wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić je w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. W przeciwnym razie powinien się on liczyć z decyzją odmowną. 

Niezbędne dokumenty

Aby uzyskać dotacje z PUP, należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Do wniosku (pobranego ze strony urzędu) powinniśmy dołączyć świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Oprócz tego potrzebujemy oświadczenia lub wyciągu z konta, potwierdzającego wkład własny. Wśród obowiązkowych dokumentów znalazło się też oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de mimesis oraz kserokopię poświadczającą prawo do lokalu.

Dofinansowanie na otwarcie firmy a wkład własny

Aby uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy z urzędu pracy, zazwyczaj nie potrzebujesz wkładu własnego. Należy podkreślić, że bierze się go jednak pod uwagę  przy rozpatrywaniu wniosku. Może też wpłynąć na ostateczną decyzję instytucji. Wkład własny świadczy o tym, że bezrobotny jest zaangażowany w przedsięwzięcie. Urzędnik może uznać, że taka osoba jest przedsiębiorcza i zorganizowana, dlatego poradzi sobie z prowadzeniem firmy.

Powiązane artykuły

IKZE – dodatkowe środki na emeryturze i ulgi podatkowe

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest ciekawym produktem emerytalnym dla osób, które planują długoterminowe...

Jak zacząć sprzedawać ubezpieczenia?

Praca jako agent ubezpieczeniowy wymaga wiedzy i umiejętności zdobytych podczas specjalistycznych szkoleń. Jednocześnie uchyla...

Zawieszenie działalności gospodarczej – w jakich sytuacjach warto to rozważyć?

Gdy prowadzenie własnego biznesu nie idzie Ci najlepiej, nie musisz od razu zamykać firmy....