Strona główna » Studia
Studia
Seminaria licencjackie

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Dorota Ciołek
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego.
 • Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. 
 • Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
 • Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe.
 • Modelowanie popytu na rynku nieruchomości.
 • Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie powiatów, podregionów i województw.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Dyfuzja technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1993-2008.
 2. Analiza determinant popytu na ubezpieczenia na życie w krajach Unii Europejskiej.
 3. Czy stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranym powiecie wypływa na poziom bezrobocia w sąsiednich powiatach? – model autokorelacji przestrzennej.
 4. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego w polskich podregionach.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Prowadzący:
dr Lech Kujawski
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Ekonometryczne sposoby oceny ryzyka kredytowego, wykorzystanie informacji ilościowej i jakościowej w modelach logitowych, probitowych, tobitowych.
 • Empiryczna weryfikacja modeli wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem modeli wzrostu endogenicznego.
 • Ekonometryczna analiza wpływu Strategii Lizbońskiej na rozwój gospodarczy.
 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych w zakresie fundamentalnych teorii kursu wymiany walut w perspektywie przystąpienia Polski do ERM2.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 2. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce.
 3. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na krajów Unii Europejskiej.
 4. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi.
 5. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich.
 6. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Ewa Majerowska
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Analiza rynków finansowych

Tematyka seminarium obejmować będzie głównie analizę rynków finansowych współcześnie funkcjonujących ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku kapitałowego. Do omawianych zagadnień zaliczyć można charakterystykę podstawowych instytucji działających na rynku kapitałowym, ich funkcje oraz zadania a także charakterystykę instrumentów finansowych stosowanych na tymże rynku. Przedstawione zostaną sposoby empirycznej analizy stóp zwrotu walorów notowanych na giełdzie, analizy obligacji funkcjonujących na rynku oraz idea wyceny kapitału i arbitrażu w warunkach funkcjonowania giełdy.
Druga grupa zagadnień związana jest z działalnością przedsiębiorstwa, oceną jego działalności i prognozowaniem przyszłych wyników. Ocena oparta będzie o wyniki firmy oraz odpowiednio przeprowadzone ankiety statystyczne.
Kolejnym, proponowanym na seminarium zagadnieniem, będzie problem inwestowania, w szczególności stosowane metody oceny projektów inwestycyjnych. Omówione zostaną również problemy związane z ryzykiem w działalności gospodarczej oraz elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zaprezentowane zostaną metody identyfikacji, sposoby pomiaru oraz redukcji ryzyka ekonomicznego z uwzględnieniem między innymi ryzyka kredytowego, walutowego oraz ryzyka inwestycyjnego. 
Następna grupa problemów dotyczy rynku ubezpieczeń. Przedstawiona zostanie charakterystyka rynku ubezpieczeń w Polsce oraz specyfika ubezpieczeń i związane z nią ryzyko ubezpieczeniowe.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Wykorzystanie podstawowych instrumentów finansowy przez bank komercyjny na przykładzie wybranego banku. 
 2. Zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka inwestowania. 
 3. Analiza obligacji funkcjonujących na rynku polskim w wybranych latach
 4. Charakterystyka obligacji komunalnych funkcjonujących na polskim rynku. 
 5. Atrakcyjność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie notowanych spółek wybranej branży.
 6. Ocena efektywności inwestowania w wybrane instrumenty rynku kapitałowego.
 7. Ocena projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranej firmy. 
 8. Charakterystyka ubezpieczeń w Polsce w wybranych latach. 
 9. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń. 
 10. Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie wybranego banku.
   
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Prowadzący:
dr Sabina Nowak
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych

Tematyka seminarium koncentruje się wokół modelowania i prognozowania procesów zachodzących na rynkach finansowych i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 • Analiza mikrostruktury rynku giełdowego (reguły organizacji handlu giełdowego, sposoby odkrywania ceny, ocena przejrzystości, efektywności oraz płynności rynków w podziale na rynki kierowane zleceniami, kierowane cenami oraz hybrydowe).
 • Ocena wpływu nierównowagi (niezbilansowania pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży) na zmiany cen instrumentów finansowych.
 • Badanie relacji cena akcji – wolumen obrotu.
 • Badanie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego (w wersji słabej i półsilnej).
 • Badanie reakcji rynku na ogłoszenie informacji (prowadzone w ramach metodyki analizy zdarzeń).
 • Prognozowanie cen i stóp zwrotu z instrumentów finansowych na podstawie szeregów czasowych o różnej częstotliwości (również na podstawie danych śróddziennych) oraz ocena jakości uzyskanych prognoz.
 • Wycena aktywów w oparciu o modele czynnikowe.
 • Wykorzystanie metodyki kointegracji w badaniu związków pomiędzy światowymi rynkami finansowymi.

Przykładowe tematy prac licencjackich: 

 1. Znaczenie sposobu organizacji obrotu dla efektywności giełd papierów wartościowych – porównania międzynarodowe. 
 2. Porównanie mikrostruktury rynku podstawowego i alternatywnych systemów obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 3. Zmienność cen akcji a wolumen ich obrotu na przykładzie spółek z indeksu WIG30.
 4. Wpływ ogłoszenia informacji o dywidendzie na ceny i wielkość obrotów wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A.
 5. Anomalie na rynku kapitałowym – porównanie rynków dojrzałych i wschodzących.
 6. Identyfikacja źródeł zmian cen akcji spółek z sektora bankowego przy użyciu modelu opartego na indykatorach transakcji.