Strona główna » Tadeusz Bołt
Tadeusz Bołt
Aktualizacja: Środa, 07 marca 2018 roku, godz. 19:47

dr hab. Tadeusz Bołt, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
114
(+48 58) 523 14 04

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.00
pok. 114
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.00
pok. 114

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
  • Modelowanie procesów finansowych
  • Prognozowanie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych
  • Prognozowanie i symulacje
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza


Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych

Tematyka seminarium magisterskiego poświęcona jest wykorzystaniu dynamicznych specyfikacji modeli ekonometrycznych, w szczególności należących do klasy SARIMA, do modelowania i prognozowania szeregów czasowych o różnych częstotliwościach obserwacji w czasie.

Proponowane tematy prac magisterskich

1. Modelowanie i prognozowanie sezonowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli klasy SARIMA.

2. Analiza porównawcza własności predyktywnych wybranych specyfikacji modeli SARIMA.

3. Analiza stabilności w czasie parametrów wybranych modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem estymacji rekurencyjnej.

4. Analiza stabilności prognostycznej wybranych modeli ekonometrycznych.

5. Analiza własności predyktywnych wybranych mierników wyprzedzających (np. PMI).

6. Dynamiczne specyfikacje modeli Sharpe’a.

7. Ekonometryczna analiza koniunktury na wybranych rynkach kapitałowych.

 

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje