Strona główna » Studia
Studia

Ramowa procedura w postępowaniach o nadanie

stopnia naukowego doktora

na podstawie art. 14 a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789), w związku z artykułem 179 ust.
2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)

(dotyczy wszczętych przewodów doktorskich do 30.04.2019)

Uwaga!

Niniejsza procedura dotyczy osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w sposób eksternistyczny oraz doktorantów, absolwentów studiów doktoranckich i podyplomowych przygotowujących do doktoratu (zwanych dalej kandydatem).

 

 1. Kandydat składa rozprawę i dokumenty w sekretariacie właściwej rady dyscypliny: RDEif lub RDNozij) 
 • Rozprawa doktorska musi być złożona najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem rady dyscypliny na którym ma być procedowana - w wersji elektronicznej (w formacie Word i PDF) oraz w wersji papierowej, opatrzona streszczeniem w języku angielskim i w języku polskim. Dodatkowo należy podać tytuł rozprawy i słowa kluczowe w obu językach. Wersja papierowa powinna być wydrukowana dwustronnie w 5 egzemplarzach (lub w 6 egzemplarzach, jeśli był wyznaczony promotor pomocniczy).

Do pracy należy dołączyć:

 • opinię promotora wraz z wydrukiem z systemu antyplagiatowego (kandydat otrzymuje ją od promotora),
 • ną zgodę kandydata na udostępnienie pracy doktorskiej  w czytelni Biblioteki Ekonomicznej UG – Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego,
 • pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu opublikowania informacji o wyniku postępowania na stronie www WE/WZR UG,
 • podanie kandydata do Przewodniczącego Rady Dyscypliny z prośbą o wyznaczenie egzaminów doktorskichi egzaminatorów. W podaniu należy wskazać:
  • maksymalny termin złożenia egzaminów (należy wskazać termin za ok. 6 miesięcy, kandydat może przystąpić do egzaminów wcześniej, termin 6-miesieczny zabezpiecza przed koniecznością ponownego procedowania w radzie w przypadku opóźnień),
  • dyscyplinę podstawową i dodatkową oraz język obcy, z których mają odbyć się egzaminy (uwaga - jeżeli przy wszczęciu wyznaczono dyscyplinę podstawową, dodatkową i język, to kandydat musi wskazać te same dyscypliny i język obcy),
  • jeśli kandydat posiada certyfikat zwalniający z egzaminu językowego, powinien go załączyć do podania,
 1. Na posiedzeniu rady dyscypliny
 • wyznaczani są recenzenci,
 • wyznaczane są komisje i terminy egzaminów doktorskich.
 1. Po posiedzeniu rady dyscypliny
 • rozprawa doktorska wysyłana jest do recenzentów,
 • kandydat przygotowuje się do egzaminów doktorskich,
 • recenzje wpływają do rady dyscypliny,
 • kandydat kontaktuje się z sekretariatem rady dyscypliny w celu zgłoszenia gotowości do przystąpienia do egzaminów doktorskich,
 • sekretariat rady dyscypliny organizuje egzaminy doktorskie i informuje kandydata o ich terminie,
 • kandydat przystępuje do egzaminów (w przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich rada dyscypliny, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz).
 1. Na posiedzeniu rady dyscypliny
 • jest procedowane przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony,
 • rada dyscypliny wyznacza termin i komisję doktorską do przeprowadzenia publicznej obrony,
 • kandydat składa (najpóźniej 14 dni przed terminem publicznej obrony) autoreferat do sekretariatu rada dyscypliny.
 1. Przed komisją doktorską
 • odbywa się publiczna obrona,
 • komisja przyjmuje w drodze uchwały publiczną obronę,
 • komisja przedstawia projekt uchwały radzie dyscypliny.
 1. Posiedzenie rady dyscypliny
 • w terminie maksymalnie 60 dni od dnia obrony, rada dyscypliny wydaje, w formie uchwały, decyzję w sprawie nadania stopnia doktora.

 

dokumenty do pobrania;